ಗುರುವಾಯುರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

'ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇಷೋಡು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜೀಲ್ಲೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಪುರಾತನವಾಯುನ ಒಂಜೀ ಊರ್. ಭಾರತ್ಡ ನಾಲನೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ತಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದಿನಾಲೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜೀ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಗುರುವಾಯೂರ್ ಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿನನಾಂಡ ಸಧಾರಣ ೫೦೦೦ ವಷ‍ ದುಂಬ್ದ ಪನ್ದ ಪನೋಂದುಲ್ಲೇರ್. ಮಾತ ಆನೇಲ್ಲಗ್ ಒನಾಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನಡೆ ಪುಂಡು. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಭಾರೀಗ್ಒಜಿಡದ ನಡ್ತೋಂದುಂಡು. ಬೊಕ ಆನೇಲ್ನ ಜಿಡಪ್ಪುನ ಕಯ್ರಮೋಲ ನಡತೋಂದುಂಡು. ಗುರುವಾಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಕೃಷ್ಣೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೋಂದುಲೇರ್.[೧] ಬೊಕ ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನೋನ್ ಮಸ್ತಬೇಲೆಡ್ ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಗುರುವಾಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಡ್ ನಾಲ್ ಕೈ ಉಂಡು,ಅವ್ ಒವು ಪಂಡ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖ,ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಕೌಮೋದಕಿ ಗದೆ,ಬೊಕ ತುಲಸಿ ಮಾಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲದ ಪೂಸೇರ್ಪಾವೇರ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]