ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತುಳಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳಸಿ ದೈ

ತುಳಸಿ ಒಂಜಿ ದೈ ಇಂದೆನ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಸಮಾನವಾಯಿನ ದೈ ಪಂಡ್ದ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಈ ದೈತ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಉಂದೆನ್ ದೈವತ್ವೊಗು ಏರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುಳಸಿಡ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಯಿನ್ ದೈವತ್ವಗ್ ಏರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪ್ಪುನ ದೈ[೧]. ಉಂದು ದೈನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒ೦ಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.ತುಳಸಿಡ್ ಮೂಜಿ ವಿದ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ತುಳಸಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ(ನೆಕ್ಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೂಜೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ಗಜ ತುಳಸಿ. ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆ ಮಲ್ಲವು. ಪರಿಮಳ ಉಪಯೋಗ ಒಂಜೇ ಆಂಡಲಾ ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡ್ ತುಳಸಿಲು ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ತುಳಸಿದ ಬಗೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳಸಿ(ಹಸಿರು), ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ(ಕಪ್ಪು) ನೆಕ್ಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ[೨] ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್ (ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಗ್‍ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೆಚ್ಚ), ನಾಯಿ ತುಳಸಿ( ಉಂದೆತ್ತ ಬಳಕೆ ವಾತದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ)

ತುಳಸಿದ ಗುಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳಸಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರಡ್ ಬುಲೆಪುನ ದೈ. ತುಳಸಿ ನಳಪಾಕಗ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ದೈ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಾಕಡ್ ಉಂದೆನ್ ದಿಂಜ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಉಂದು ತೈವಾನ್ ನಂಚಿಂತ ಈಶಾನ್ಯ ಏಷಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕಾಂಬೋಡಿಯ, ಲಾವೋಸ್ ನಂಚಿನ ಅಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಡ್ಲ ದುಂಬುಗೈ ಸಾಧಿಸಾದ್ಂಡ್. ದೈತ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಳಿನ್ ಅವಲಂಬಿಸ್‍ದ್, ಇರೆಕುಲು ಒಂತೆ ಆನಿಸ್ ಮಾದರಿದ ರುಚಿನ್ ಪಡೆದಿಪ್ಪುಂಡು.

ತುಳಸಿತ ಬಗೆಟುಪ್ಪಿನ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳಸಿ

ತುಳಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣೊಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮನ್ಪುನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಂಧರ ಕಡಲ್‍ರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಈ ಜಲಂಧರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಶೂರೆ. ಆಯೆನ್ ಸೋಪಯೆರೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಆವೋಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಈ ಜಲಂಧರನ ಬೊಡೆದಿಯೇ ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿ ಮಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತೆ. ಆಲ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಧರ್ಮೊನ್ ಪಾಲಿಸವೋಂದಿತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರನೇ ಜಲಂಧರನ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಆವೋಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಜಲಂಧರೆ ದೇವಲೊಕೊಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪುನಗ ವಿಷ್ಣು ಜಲಂಧರನ ರೂಪೊಡು ತುಳಸಿದ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಆರ್ನ ಪತಿವ್ರತೆ ಧರ್ಮೊನು ಹಾಳ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದೇವತೆಲು ಜಲಂಧರನ್ ಕೆರ್ಪೆರ್. ವಿಷ್ಣು ಮಂತಿ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ತುಳಸಿನ್ ದ್ವಾದಶಿತ್ತಾನಿ ಮದಿಮೆ ಆಪೆರ್. ತುಳಸಿಗ್ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಜನಕುಲು ತುಳಸಿನ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ದೈತ್ತ ರೂಪೊಡು ಸುಗಿಪುವೆರ್.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳಸಿಗ್ ಪೂಕುಲೆಟ್ಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪೂ ಪನ್ಪುನ ಗಿರಿಮೆ ಉಂಡು.ಪೊಂಜೋಕುಲು ದಿನೋಲ ಕಾಂಡೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಸುಗಿಪುವೆರ್. ತುಳಸಿ ದೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‍ದ ಗುಣೊಕುಲು ಉಂಡು. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅವ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ತುಳಸಿದ ಸುತ್ತ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯೊಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ.

ಆರಾಧನೆಡ್ ತುಳಸಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ, ತುಳಸಿದ ನೀರ್ ಇಂಚ ತುಳಸಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನೊಡು ಆರಾಧನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಚರಣೆಲೆಡ್ ಬಳಕೆ ಅಪುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಸ್ಕ್ತತಿಡ್ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ದ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತುಳಸಿಗ್‍ ನೀರ್ ಮೈತ್‍ದ್‍ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಕೆಬಿಕ್ ತಿಕ್ಕಾವೊನುವೆರ್. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ದೀಪೆರ್. ರಾತ್ರೆಗ್‍ ತಿಪಿಲೊಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಾಣದಿಗೆಡ್‍ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ್‍ ದೀಪೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್‍ ದೇವೆರೆ ಫೋಟೊಕ್ಕು ತುಳಸಿ ಕೊಡಿತ್ತ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಆಂತ್ಯಕ್ರೀಯೆದಪಗ ಕಾಟೊಡು ಜೆಪುಡಾದಿ ಪುನತ್ತ ಬಾಯಿಗ್‍ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪಿನಿ ತೊಳಸಿದ ಕೊಡಿ ಮುರ್ಕಾದ್‍. ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್‍ ನೀರ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತುಳಸಿ ನೀರ್( ನೀರ್ ಗ್ ತುಳಸಿ ಇರೆ ಪಾಡುವೆರ್) ತುಳಸಿನ್‍ ಆರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. (ನೆಟ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಆರ್ಚನೆ, ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಆರ್ಚನೆ ಪಂಡ್ದ್‍ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧೊ ಉಂಡು.) ಬಾಕಿದಕಲೆಗ್‍ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕಲೆಗ್‍ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆರ್.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳಸಿ ರಸಟ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‍ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಜ್ವರ, ಕಫ, ಶೀತ, ತರೆಕುತ್ತುನಪಗ ತುಳಸಿ ರಸ ದೆತೋನೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ, ಮೈಕೈ ಬೇನೆ ಆನಗ ತುಳಸಿ ರಸ ಜೀರಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಅವ್ ಬೇನೆಲು ಗುಣ ಆಪುಂಡು. ವಿದೇಶೊಡುಲಾ ತುಳಸಿಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ತೆರ್. ತುಳಸಿದ ಮರ್ದ್‍ದ ಗುಣತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೊಡುಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್‍ ತುಳಸಿಗ್‍ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಶಸ್ಯ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‍ಡ್‍ ಬಿತ್ತಿಲ್‍ಡ್‍ ತುಳಸಿ ಬುಲೆಪಾವೆರ್. ಐತ ಮೂಲಕ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡಗೆ. ತುಳಸಿ ಬುಳೆಪಾದ್‍ ಐತ ಕೊಡಿ ಪೊಲ್ತುದು ಮಾಲೆ ಕಟ್‍ದ್‍ ಮಾರುವೆರ್. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗ್‍ ಬೇಡಿಕೆಲಾ ಉಂಡು. ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚತುಳಸಿ ತಿನ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿ ಅಪಿನಕುಲು ತಿನೊಲಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಿತ್ರೊ ಸಂಪುಟೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Tulsi in Hinduism
  2. http://kannada.boldsky.com/health/diet-fitness/2014/home-remedies-basil-plant-006880.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತುಳಸಿ&oldid=164099"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು