ಗೋಕರ್ಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಗೋಕರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕೊಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡಲಬರಿತ ಊರು. ಕಾರವಾರ ಪೇಂಟೆರ್ದ್ ೬೫ ಕಿ. ಮೀ. ದೂರಡ್ ಉಂಡು.

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಗೊಕರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು.

ಪ್ರವಾಸಿತಾಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಡಲಬರಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿನೆಟ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಆದುಂಡು. ಪರಊರುರ್ದುಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಲು ಬರ್‌ಪೆರ್. ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಕಡಲಬರಿ, ಕಡಲ ಬರಿ, ಆಕಾರದ ಕಡಲ ಬರಿ. [೧]

ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶಡ್ ಗೋಕರ್ಣ ಸಬ್ದೊದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ತೆರ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಗೋಕರ್ಣ ಪುದರ್ ಇತಿಹಾಸೊಡ್ ಆಯಿನೆಕ್ಕ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊದ ಗೋಕರ್ಣ ಖಂಡದ ೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ತರ ಖಂಡೊಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು - ಧರಣೀಮಾಹ ಶಂಕರ ಮತ್ಸಂಯೋಗಾದಿಹ ಶುಭೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುತಸ್ತವ | ಗ್ರಹಾಣಾಮಧಿಪಶ್ಚಂಡಃ $ಸೋಂಗಾರಕ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ || ಭವಿಷ್ಯತೀದಂ ಭದ್ರಂ ತೇ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಶ್ರುತಂ | ಗೋಶಬ್ದಃ ಪ್ರಠಮಂ ದೇವಿ ತ್ವಯಿ ಸಂಪರಿವರ್ತತೇ || ಕರ್ಣಶ್ಚಾಯಂ ತವ ಶುಭೇ ದೇವ್ಯಂಬುಗ್ರಹ ಯೋಗತಃ | ತಸ್ಮಾದ್ಗೋಕರ್ಣಮಿತಿ ಚ ಖ್ಯಾತಿಂ ಲೋಕೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||

ಜಾಗೆದ ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋ ಪಂಡ ಸುರುಟೇ ಭೂಮಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂಕೇತೊ. ಕೆಬಿತ ಆಕಾರೊಡ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಶಿವೆನ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಗ್ರಹೊಲೆಗ್ ಅಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ಅಂಗಾರಕೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರಕೆ ಪೆತ್ತದ್ ಕೆಬಿತಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಶಿವೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಪೆತ್ತದ ಕೆಬಿಡ್ದ್ ಶಿವೆ ಪುಟ್ಟ್‌ದಿನೆಕ್ಕ್ ಜಾಗೆದ ಪುದರ್ ಗೋಕರ್ಣ ಆದುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಸುದೆ ಗಂಗಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೆಬಿತ ರೂಪೊಡ್ ಸಂಗಮ ಅಪುನೆಡ್ದ್ ಗೋಕರ್ಣ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರಾತ್ಂಡ್. ಶ್ರೀಮತ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೊಡ್ ಗೋಕರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಧಂಡಕೇರಿ ಮೆಗ್ಯೆ ಪಲಯೆನ ಇಲ್ಲ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಉಲ್ಲೇಖೊ ಮಲ್‌ತ್‌ದೆರ್.[೨]

ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಊರು. ಭಂದಿಕೆರಿ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ತೊಗ್ಗ್ ಮಠತ ಇಲ್ಲ್‌ಲು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಿ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿಡ್ ಸೈತಿನಕ್‌ಲೆನ ಪಿಂಡ ಬುಡಿಯೆರೆ ಎಚ್ಚಾದ್ ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಬರ್‌ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.

ಪೌರಾಣಿಕವಾದ್ ಗೋಕರ್ಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡಲ ಬರಿ (ಬೀಚ್)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಂ ಬೀಚ್, ಗೋಕರ್ಣ
ಓಂ ಬೀಚ್(ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ)

ಪರ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಮೂಲು ರಾಮತೀರ್ಥೊಡು ಮೀದ್ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಹೆಚ್ಛಾದ್ ಇಡೆ ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಕುಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಗೋಕರ್ಣೊದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌, ಓಂ ಬೀಚ್,ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್, ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ (ಪ್ಯಾರಡೈಸ್) ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲೆಕನ್ ಬೀಚ್ ತೆಂಕಾಯಿಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು

ವಾತವರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Shesh Venkataraman Jathar And Vighneshwara Damodar DixitOn 27July 1984 ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಉಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತ್ತಿತ್ತಿನ ವರ್ಷೊಲೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ದಕುಲು ಇತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.

ಇಸವಿ / ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಕೆಲು

1842 / 11

1865 / 8

1890-1920 / 11-14

1937-1938 / 8

1950-1951 / 3

1984 / 2


7/8/1910ದ ಇಸವಿಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿದಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಮೊಕ್ತೇಸರ್‌ನಕುಲು 1) Annappa Kuppa Bhat Hire

2) Subbadi bin Venkat Adi

3) Ganapati Devaru Bhat Gopi

4) Dattatraya Mahaabaleshwara Upaadhyaya

5) Ganapa Rama Dixit Marigoli

6) Krishna Narayana Bhat Prasad

7) Ananta Vinaayaka Gokarna

8) Mangesha Ganapayya Chikramane

9) Upendra Narayana Bhat

10) Yeshavanta Sheshagiri Shanabhaga

11) Nagappa Vishweshwara Karanta

12) Ganesha Subba Bhat Gayatri

13) Dattatraya Mangarsayya

ತಿರ್ತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ಟ್‌ದ ಸದಸ್ಯೆರ್‌ನಕುಲೆನ್ ಆಯಾ ಇಸವಿಡಿತ್ತಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿದಕುಲು ಪಂಡ್‌ದ್ ಉಲ್ಲೇಖಡುಂಡು.

1] CIVIL SUIT NO-55/1919

1) Ganapati Devaru Bhat Gopi

2) Ananta Vinaayaka Gokarna

3) Annappa Kuppa Bhat Hire

4) Subbadi Venkatadi

5) Krishna Narayana Bhat Prasads

6) Nagappa Vishweshwara Karanta

7) Dattatraya Mangarsayya

8) Dattatraya Mahabaleshwara Upadhyaya

9) Mangesha Ganapayya Chikramane

10) Upendra Narayana Bhat

11) Ganesha Subba Bhat Gayatri

12) Dattatraya Pandurangappa

13) Ananta Ramarao

2] CIVIL SUIT NO-233/1938

1) Shankar Rama Bhat Gopi (Kota)

2) Krishna Narayana Bhat Prasad (Havik)

3) Mahabaleshwara Annappa Bhat Hire (Havik)

4) Damodara Dattatraya Upadhya (Havik)

5) Martu Narayana Bhatn (Gouda Sarasvata)

3] CIVIL SUIT NO-55/1947

1) Mahabaleshwara Annappa Bhat Hire (Havik)

2) Krishna Narayana Bhat Prasad (Havik)

3) Damodara Dattatraya Upadhya (Havik)

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೋಕರ್ಣ&oldid=116716"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು