ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಚಾವಡಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು.

 1. ಆಸ್ತಾನೊ; ಸಭಾಮಂಟಪೊ; ಓಲಗಶಾಲೆ
 2. ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪಂಚಾತಿಗೆಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗೆ; ಗ್ರಾಮೊದ ಕಚೇರಿ
 3. ಇಲ್ಲ್‌ದ ಜಗಲಿ ಹಜಾರ ಪನ್ಪು ಅರ್ಥೊಲಾ ಉಂಡು. ತುಳುಟು Choultry; open hall; verandah in the front portion of a building
 4. ಗ್ರಾಮೊಚಾವಡಿ, ಧರ್ಮೊಚಾವಡಿ; ಚಾವಡಿಕಟ್ಟೆ; A public place of congregation; a village panchayat hall.
 5. ಆಶ್ರಯೊ ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಗೆ, ಊರುಡ್‍ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಕುಲು ಉಂತುನ ಇಲ್ಲ್;
 6. ಪೋಲೀಸ್ ಚೌಕಿ; ಕೋತುವಾಲನ ಕಚೇರಿ
 7. ಚಾವಡಿಕಾರೆ-ಪಂಚಾತಿಗೆ ಸಭೆತ ಸದಸ್ಯೆ
 8. ದೇವಸ್ಥಾನೊ, ಭೂತೊಸ್ಥಾನೊದ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನ ಹಜಾರೊ - A Bhuta Shrine with an open hall in front.
 9. ಚಾವಡಿಗ್ ಸಾವಡಿ; ಶಾವೊಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲಾ ಉಂಡು.
 10. ಇಲ್ಲ್‌ದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಚಾವಡಿ. ಚಾವಡಿಡ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಯಜಮಾನೆ ಮಾಂತ್ರೊ ಕುಲ್ಲುನೆ. ಪಿದಾಯಿ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಚಾವಡಿಗ್ ಬರಿಯರಾವಂದ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಸಿದ್ದೊಲಾ ಉಂಡು.
 11. ಚಾವಡಿಡ್ ಕನ್ನಿಕಂಬೊ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲ್‌ಲಾ ಉಂಡು.
 12. ಚಾವಡಿಡ್ ಭೂತೊಗು ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.
 13. ಚಾವಡಿಡ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಹಸೆಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಪವುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.
 14. ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಬಾಜಿರೊ, ಬಾಜಿರೊಕಂಬೊ. ಊರಕ್‍ಲ್, ಒಕ್ಕಲ್‍ದಕುಲು ಯಜಮಾನ್ಯೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆರ್ಂಡ ಬಾಜಿರೊಡು ಕುಲ್ಲುವೆರ್.
 15. ಬಾಜಿರೊಡುದು ತಿರ್ತ್ ತಗ್ಗ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನವೇ ಜಗಲಿ. ಜಗಲಿಡ್ ಮಾಂತೆರ್‍ಲಾ ಕುಲ್ಲುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್‌ದ ಪಿದಯಿದಕುಲು, ಉಲಾಯಿದಕುಲು, ಒಕ್ಕೆಲ್‍ದಕುಲು ಜಗಲಿಡ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಾವಡಿ&oldid=58181"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು