ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಳ್ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ. ಅಣ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆತ್ತ ನಲಿಕೆ.

ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಸರಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೋಕುಡು ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ನಲಿಪುನಕುಲು ಪರವ ಜಾತಿದಕುಲು. ಈ ನಲಿಕೆನ್ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗೊಲುಡು (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್) ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ನಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಪಂಡ ಮದುಮಗಂದ್, ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಪಂಡ ಮದುಮಗಳುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ನಂಬೊಳಿಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಳ್ ನಲಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಖೆ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಏಳ್ ಜನೊ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್‍ಗೆ. ಅಂಚ ಬತ್ತ್‌ನ ಏಳ್ ಜನೊ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೆರೆಡ್ ಅಕೇರಿತಾಳ್ ಪರವಕಟ್ಟೆಗ್ ಬರ್ಪಳ್. ಅಲ್ಪ ಭೂತೊ ನಲಿಪುನ ಪರವನೊಟ್ಟುಗು ಆಲೆಗ್ ಮೋಕೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಆಳೆನ ಆಜಿ ಜನೊ ಪರ್ದಿನಕುಲು ತಂಗಡಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆ ಪರವಗ್ ಶಾಪೊ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾಯೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍ಗೆ. ಅಂಚ ಮಾಯೊ ಆಯಿನ ಅಕ್ಲೆನ ನಿನೆಪುಗಾತ್ರೊ ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಅಕ್ಲ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಲಾದ್ ಬರ್ಪೆರ್ಂದ್ ಈ ನಲಿಕೆನ್ ಆಚರಿಪುವೆರ್.

ಆಚರಣೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರವ ಜಾತಿದ ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ಜವನೆರ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯ ಮದಿಮ್ಮಾಳ್ ವೇಷೊ ಪಾಡುವೆರ್. ಕಾರ್‌ಗ್ ಗಗ್ಗರೊ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಹಿಮ್ಮೇಳೊಡು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್‌ಜೋವ್ ಬರ್ಪೆರ್. ತೆಂಬರೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಪಾಡ್ದನೊ ಪಣ್ಪೆರ್. ತೆಂಬರೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌‍ಗ್‍ಲಾ ಪಾರ್ತನೊದ ಇಂಪುಗ್‍ಲಾ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪುವೆರ್. ಪ್ರೇಮೊ, ವಿರಹೊ, ಶೃಂಗಾರೊ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾವೊಲು ಬರ್ಪುನ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಜಾಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ಲೆತ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೈಟೊಂಜಿ ಲಾಟಾನ್, ಪೋಡಿಗೊಂಜಿ ತಂದೆಲ್, ಇಲ್ಲ್‌ದಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಅರಿ, ಬಾರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ತೆನಸ್‍ಲೆನ್ ಚೀಲೊಡು ಪಾಡೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಇಂಚ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಊರಿಡಿಕ್ಕ ಪೋಪೆರ್. ಇಂದುವೆ ನಲಿಕೆನ್ ನಲಿಕೆ ಜಾತಿದಕುಲು ನಲಿಪುವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಕನ್ಯಾಪು ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ನಲಿಕೆನ್ ಆಯಾ ಊರುದಕು ಅವ್ವೇ ಊರುಡು ನಲಿಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಪುಜೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]