ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಒತ್ತೆಕೋಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊ

ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಕೇರಳದ ತೆಯ್ಯಂ ಬೊಕ್ಕ ತುಲುನಾಡ್‌ದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಹುಪಾಲ್ ಒಂಜೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಆರಾಧನಾ ಪಧ್ದತಿ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊದ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನ ಸಾಚಾ ಮಲಯಾಳಿ[೧] ಮೂಲೊದವು. ನೆತ್ತ ಪಾಡ್ದನ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಸೆಡ್ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪಂಜಿದ ರೂಪೊಡು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆರ್ಪುನೆ ವರಾಹಾವತಾರಡ್ ಅಂಡ, ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಹಲ್ಲಾದನ್ ಒರಿಪಪುನ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ಕೆರ್ಯರ ಉಂಡಾಯಿನ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ರೌದ್ರಮೂರ್ತಿಯೇ ಒತ್ತೆಕೋಲೊಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾನ್ಪುನಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ. ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆರ್ದ್ ಅಯನ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರ್ದ್ ಮೈಲಿಗೆ ಅಯಿನೆನ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್‍ ಗೆಂಡೊದ ರಾಸಿಡ್ ಮೀಪುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪುಡೆರುನ ಪಂದ್ ತೆರಿಪುಂಡು.

Vishnumurthi
ಒತ್ತೆಕೋಲ

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇಲೆರಿತ ಕನಕ್

ಒತ್ತೆಕೋಲ ಅಪಿ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕು ದುಂಬು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಗ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು. ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕೋ ಆ ಊರುದ ಐನ್ ಪೆಲತ್ತ ಮರತ್ತ ಕನಕ್ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಅಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಮೂರ್ತ ದಿಪೇರ್. ಬುಕ್ಕ ಊರುದ, ಪರ ಊರುದ ಭಕ್ತೆರ್ ಅ ಜಾಗೆಡ್ ಕೊಳ್ಳಿ(ಕಣಕ್ಕು) ಕೊಂಡತ್ತ್‌ದ್ ರಾಶಿ ಪಡ್ಪೆರ್. ಕೊಳ್ಳಿಗ್ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿ ಮರಕುಲು ಅವೋಡು. ಪಂಡ ಪೆಲತ್ತ ಮರ, ಸಿರುವೆ, ತೇಗ, ಹೆಬ್ಬಲಸು, ಕೆಲವು. ಒತ್ತೆಕೋಲಗ್ ದುಂಬು ಕೊಳ್ಳಿ ಒಯಿತ್ತ್, ಮಡಲ್, ಸಲಕ್ಕೊ ಗುಂಟೋ ಪಡ್‍ದ್ ಕನಕ್ಕ್‌ನ್ ಅಟ್ಟಿ ಒಯಿಪೆರ್, ಒತ್ತೆಕೋಲದಾನಿ ಮೇಲೇರಿಗ್ ನೇಯಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಗೊಂಕುದ ಗಂಗಸರೊ ಮಾಂತ ಪಾಡ್‍ದ್‍ ಸೂನು ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಮೇಲೇರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇಲೇರಿಗ್ ಬುರುನಾ

ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ದೇವತೆ. ಉಂದೇ ದೇವತೆ ತೆಯ್ಯಂ ರೂಪೊಡು ಸೇವೆ ದೆತೊನುನ ವಿಧಾನೊನೇ ಒತ್ತೆಕೋಲ. ಮುಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊಗು ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ದೈವೊ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಗೆಂಡೊದ ರಾಶಿಗ್ ಬೂರುದು ಗೆಂಡಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊನು ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಈ ಗೆಂಡೊದ ರಾಶಿಗ್ 'ಮೇಲೇರಿ ' ಪನ್ಪೆರ್. 'ಮಲವೆರ್' ಪನ್ಪಿನ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್(ಕೇರಳತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಮುದಾಯ). ತುಳನಡ್‌ಡ್ ಒಲ್ಪ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆಪುಂಡಲಾ ಅಕುಲೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಒತ್ತಕೋಲ ರಾತ್ರೆಡ್ದ್ ಪುಲ್ಯಾನೆಟ ಉಂಡು. ಪೊರ್ತು ಕಂತ್‌ನಗ ಮೇಲೇರಿಗ್ ತೂ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಕುಳಿಚಟ್ಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಡು ಇರ್‌ಲ್ ಕುಳಿಚಟ್ಟ್ ದೈವೊದ ನೇಮೊ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಮೇಲೇರಿ ಗೆಂಡೊ ತಗ್ಗಿ ಬುಕ್ಕ ಜನೊಕುಲ್ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಎಡೆ ಬಲಸುವೆರ್. ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಅಂಗೈಟ್ ಪತೊಂದು ಮಲೇರಿಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ಬಲಿತೊಂತು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್. ಅಯಿತ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಗೆಂಡೊದ ರಾಸಿತವುಲು ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮ ಮಾನ್ಪುವೆರ್.

ಮೇಲೇರಿ ಬುರುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊ ವೇಸ ಪಾಡುತ್ ಮೇಲೆರಿ ಬೂರುನಾ

ಮಲಯಾಳಿ ದೈವ ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಬತ್ತಿನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣೂಮೂರ್ತಿ ದೈವ ತುಳುನಾಡ್‌ಗ್ ಬೈದಿನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ (ತೀಯ, ಬೆಳ್ಚಾಪಾಡ(ಮಲೆಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ)) ಒಂಜಿ ಜವನನ ಮೂಲಕೊ. ಆಯನ ಪುದರ್ ಕಣ್ಣನ್. ಈ ಜವಣೆ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನೊದ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆಗಿಪ್ಪುವೆ. ಧನಿನ ಮರ್ಮಲೆನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಧನಿ ಕಣ್ಣನ್‌ಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ದುಂಬಾನಗ ಕಣ್ಣನ್ ತಪ್ಪದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್‌ಪೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಯಗ್ ಒರ್ತಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಪೊಂಜೊವು ಆಶ್ರಯೊ ಕೊರ್ಪಲ್. ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣನ್ ಒಂಜಿ ವಿಸೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುವೆ. ಏತೋ ಸಮಯೊ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಕುಡ ಮಲಬಾರ್‌ಗ್ ಪೋನಗ ಆ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಪೊಂಜೊವು ಒಂಜಿ ತತ್ರ (ಕೊಡೆ) ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಆಯನ ಮಿತ್ತ್ ದೈವೊದ ವಸಾಯ ಆಪುಂಡು. ಕಣ್ಣನ್ ನೀಲೇಶ್ವರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡಿನ ಧನಿ ಆಯನ್ ಕೆರ್ಪಾವೆ. ಅಪಗ ಕಣ್ಣನ್ ಪತೊಂದಿನ ಕತ್ತಿಗ್ ವಸಾಯ ಆಪುಂಡು. ನಾಯರ್‌ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೈಲಿಗೆ (ಸಿಡುಬು) ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ನರಸಿಂಹ ದೇವೆರೆನ ಕೋಪ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಯೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊಗು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಕಣ್ಣನ್ ತುಳುನಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾವೆರೆ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊದ ಸೇವೆ ಸುರುವಾಂಡ್.

ನಡಪಿನ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲದ ಕುಡುಪಾಡಿಡ್ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್‌ದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊದ ಸಾನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಸುಳ್ಯ,ಪುತ್ತೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ, ಕುಂಚಡ್ಕ, ಅಲೆಟ್ಟಿ(ಪಂಜಿಮಲೆ), ಬಲ್ಪ, ಕೇನ್ಯ, ಪಾಲ್ತಾಡ್, ಮಜ್ಜಾರಡ್ಕ, ತೆಗ್ಗ್, ಸಂಪ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲು ಮೂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಆಂಡ ನಡ್ಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿಯಾದುಪ್ಪುನ 'ಕುಳ' (ಕುಳದ ಪಾರೆ) ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಡಪ್ಪುನ ಒತ್ತೆಕೋಲೊಗು ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಮಲಬಾರ್‍ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊಗು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಮಾತ್ರವತ್ತಂದೆ ಕುಟುಮೊದ ತರವಾಡ್‌ಲೆಡ್‌ಲ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2016-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)