ಪಾಡ್ದನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪಾಡ್ದನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ. ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆದ ಕಂಡೊಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ, ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ನಗ ಪೊಂಜೋವಲು, ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಗ ಅಂಜೋವುಲು ಬೇಲೆದ ಬಚ್ಚೆಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ, ಪೊರ್ತು ಪೋವೆರೆಗಾದ್, ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಭೂತದ ಕತೆನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದೊಕ್ಕು ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ ಭೂತಕೋಲ(ಭೂತಾರಾಧನೆ)ಸಮಯೋಡು ಪನ್ಪಿ ನುಡಿ.[೧] ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಬಾರಿ ಬಿಸೆರ್ಕ್ ಅಂಕ ಆಯನೋಡು;ಕೋಲ ಕಮ್ಬುಲೊಡು ತನಕ್ಲೆಗ್.ಅನುಭವ ಆತಿನ ವಿಸಯೊನು ಪದ ಕಟ್ಯದ ಪನ್ಪಿನನೆ ಪಾಡ್ದನ.ಜನಪದೆರಾ ಪದ್ಯೊಲು, ಪಾಡ್ದನೊಲು ಜನಪದ ಆಚರಣೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್.ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೊಣ್ಣೊವುಲು ಪಾಡ್ದನ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೆರ್-ಅಣ್ಜೊವುಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್.ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದನ ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರೊಡು ತಿಕ್ಕುದು ಮಾಜುಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು.ಆಂಡ ಹಿರಿಯೆಡಲು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಮಿನನನ್ ಒರಿಪಾವೊಡು.ಇಲ್ಲಡ್,ಊರುಡ್ ಬೇತೇ ಬೇತೇ ಪರ್ಬಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ್ತ ಪಾಡ್ದನೊ ಪಾಡ್ದನೊ ಸಬ್ದೊದ ಮೂಲೊ ದ್ರಾವಿಡನೇ ಆತ್ಂಡ್. ‘ಪಾಡ್’ ಧಾತುಗ್ ‘ದ್‌ನ’ ಪನ್ಪಿ ಭೂತ ಕೃದಂತ ಪ್ರತ್ಯಯೊ ಸೇರ್ದ್ ಪಾಡ್ದ್‌ನ ಪಂಡ ಪದೊ ಪಂಡ್‍ನ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಆ ಸಬ್ದೊ ದುಂಬುಗು ಪಾಡ್ದನ>ಪಡ್ದನೊ>ಪಾಡ್ದೊನೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ಎತ್ಯಾಸೊಡ್ದ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಧ್ವನಿಕ್‍ಲೆನ್ ಪಡೆವೊಂಡ್.[೨] ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಪ್ರಚಾರೊಡು ಬತ್ತ್‌ನ ಪದೊ ಉಂಡಾಯಿನವು ಬೂತಾರಾಧನೆದ ನೆಲೆಡ್ ಸರಿಯಾಯಿನವೆ ಆಂದ್.[೩]

ಇದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಡ್ದನೊಡು ಕೆಲವು ಇದೊ ಉಂಡು

ಆಚರಣೆಡ್ ಪದೊತ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾಡ್ದನ. ಭೂತೊಲೆಗ್ ಕಟ್ಟು (ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ)ಪಂಬದ, ಪರವ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಕುಲು ವಂಶಾನುಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ್ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿನ ಭೂತಾರಧನೆದ ಆಚರಣೆ, ಕಥೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನವು ಆದುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಗುಲು, ಅಗಲ್ನ ಪಾಸಡಿದಕುಕಲು, ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಅಂಜೊವುಲು ಪೊಂಜೊವುಲುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಗಂಟೆಕಟ್ನೆ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್.
  • ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಪಾಡ್ದನೊಲು ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಜೀವಂತ ಆದುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಒರಿಪಾರೆ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಕುಕಲು ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಸುರುಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಪಾಡ್ದನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ದ ಻ಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಪನ್ಪಿ ಮಿಶನರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಳ್ತಿನವು. ನೆಟ್ಟ್ ೨೧ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು. ನನಲಾ ವಿದೇಶಿಯೆರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಳ್ತಿ ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಳು ಉಂಡು. ಐತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪೊಡಾತೆ.

ಬೂಕುಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದನೊ ಪದೊತ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಬೂಕುದ ರೂಪೊಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಿನ್ನತೆಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೊ. ತುಳುತ್ತ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಗ್ರಹ ಅದ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನಿ ಅವು ೧೮೭೮ಡ್ . ನೆಟ್ಟ್ ೨೧ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು. ಉಂದು ಕುಡ್ಲಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ವಿದೇಶಿಯ ಆಯಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್.
  • ಬೊಕ್ಕ ಸಾದಾರಣ ಅವ್ವೇ ಸಮಯೊಡು. ಎ.ಸಿ.ಬರ್ನೆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಶಿಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುನು ಬರೆಯೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ಲಾ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದನದ ಕಥೆಲು ಉಂಡು. ಒಡಿಪುಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೆಂದ್ರೊಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್ ಅಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದೀತ್ ಸಂಶೋಧನೆದಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಅವೊಂದುಂಡು.

ಕಂಡೊ ಬೇಸಾಯೊಡು ಪಾಡ್ದನೊ ಪದೊತ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಂಡೊಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಗ ಪನ್ಪಿ ಕಬಿತೆನ್‍ಲಾ ಪಾಡ್ದನ/ಪಾರ್ತನೊ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನೊಲು ಭೂತಾರಧನೆಗ್ ಸಂಬಂದ ಪಡೆಯಿನವು ಆಂಡಲಾ ಭೂತಾರಾದನೆಗ್‍ಲಾ ಉಂದೆಕ್ಕ್‌ಲಾ ವಾ ಸಂಬಂದಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಟ್ಟ್ ಅರಸೆರೆ ಕತೆ, ಕುಸಾಲ್ದ ಕತೆ, ಬುದ್ದಿವಾದ ಪನ್ಪಿನವು, ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಹೊಂದುದ್ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಉಂಡು.

ಪರಿಸರತ್ತಾ ಸಂಧಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂತೋಲೆನಾ ಸಂಧಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆರ್ಮರೆ ಪಾಡ್ದನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆಸಾಯಕ್‍ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಸಂಧಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜೆರೆನಾ ಸಂಧಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/kantheri-jumadi-paddana-in-english/article3283025.ece
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2021-08-01.CS1 maint: Archived copy as title (link)
  3. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/home/languages/tulu/-/articleshow/30953786.cms
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಾಡ್ದನ&oldid=137927"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು