ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪರವ, ಪಂಬದ, ಪಾಣಾರ, ನಲಿಕೆ ಇಂಚ ಈ ನಾಲ್ ಜಾತಿದಕುಲು ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಭೂತೊ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರ್. ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ನೆನೇ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆರ್ದ್.

ನಲಿಕೆ ಪದೊತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳುಟು ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ನಲಿಪು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಲಿಕೆಲು ತೋಜಿದ್ ಪರ್ಪುಂಡು.
 2. ನಲಿಕೆದಕ್ಲು - ಮೆಕ್ಲ್ ಭೂತೊ ನಲಿಪುನಕುಲು ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರೊ ನಲಿಕೆದಕುಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಆದಿಪ್ಪು. ಮೆಕ್ಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್‍ನಕ್ಲ್. ಯಜಮಾನೆರೆನ, ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಜಾಲ್‍ಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯೆ ಉಲ್ಲಾಯಾಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಲ್ಲಾಯ ಪಂಡ ಯಜಮಾನಂದ್ ಅರ್ತೊ. ಒಂತ್ತೆ ಸೊತ್ತು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಯನಕುಲು.
 3. ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ್ ಅಜಲಾಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಜಲ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸೋಂಕು, ಪೋಡಿಗೆನ್ ದೂರೊ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ಅಜಲಾಯನಕುಲು ನೂಲು ಮಂತ್ರಿತ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತ್ರವಾದೊ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೋಂಕಾಂಡ, ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಗ ಬೂರ್ದ್ ಪೋಡಿತ್ತ್‌ಂಡ ಅಜಲಾಯನಕ್ಲ್ ಮಂತ್ರೊಪಂಡೊಂದು ನೆಕ್ಕಿಸಪ್ಪುನು ಸೋಂಕಾಯಿನಕ್ಲೆನ ತರೆಕ್ಕ್ ಹಾಕ್‍ವೆರ್. ಬುಕ್ಕು ನೂಲು ಮಂತ್ರಿತ್‌ದ್ ದೂಪೊಡು ಪುಗೆಟ್ ಸೊರತ್ತ್‌ದ್ ಸೋಂಕಾಯಿನಕ್ಲೆನ, ಪೋಡಿತ್ತ್‌ನಕ್ಲೆನ ಸೊಂಟೊಗು ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಅಜಲಾಯನಕುಲು ಮಂತ್ರಿತ್‌ನ ಬಸ್ಮೊ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಟಿಕಳೆಂಜ, ಸೋಣಂತ ಜೋಗಿ/ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಇಂಚ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲೆನ್, ಊರುದ ಮಾರಿ ಕೊನೊಯರ ಅಜಲಾಯನಕುಲು ಬೋಡು.[೧]

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ
 2. ಎರುಕೋಲೊ
 3. ಕಂಗಿಲು
 4. ಕರಂಗೋಲು
 5. ಕಾಡ್ಯನಾಟೊ
 6. ಕುಡುಬಿ ಹೋಳಿ
 7. ಕೊರಗ
 8. ಗೋಂದೊಲು
 9. ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ
 10. ಚಿಕ್ಕಮೇಲೊ
 11. ಚುಣ್ಣೊ
 12. ಜಾಲಾಟೊ
 13. ಜೋಡಿವೇಸೊ
 14. ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆ
 15. ಢಕ್ಕೆಬಲಿ
 16. ದಪ್ಪು
 17. ದುಡಿನಲಿಕೆ
 18. ನಾಗಮಂಡಲೊ
 19. ಪಾಣಾರಾಟೊ
 20. ಪಿಲಿಪಂಜಿ
 21. ಪ್ರೇತೊ ನಲಿಕೆ
 22. ಬಾಲೆಸಾಂತು
 23. ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್
 24. ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆ
 25. ಮಾಯೊದ ಪುರುಸೆ
 26. ಮಾಂಕಾಲಿ
 27. ಯಕ್ಷಗಾನೊ
 28. ಸಿದ್ಧವೇಷ
 29. ಸೋಣದ ಜೋಗಿ
 30. ಹೋಳಿ
 31. ಮೂರ್ಲೆ ನಲಿಕೆ

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.bangalorewaves.com/viewerarticles/bangalorewaves-viewers-article-details.php?val1=166
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಲಿಕೆ&oldid=144130"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು