ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆ

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆಗ್ ಅಣ್(ಗಂಡು) ಕಲೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಡೊಲ್ಲುನು ಪೊಂಜೆವುನಕ್‍ಲಾ ಬೊಟ್ಟುವೆರ್. ಡೊಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ವಾದ್ಯೊ ಇಸೇಸೊದೊಟ್ಟುಗು ನಡಪುನ ನಲಿಕೆ.[೧]

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆ
ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನಗ ಡೊಲ್ಲುದ ಸಬ್ದೊ - ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ಸಂಗ್ರಹೊಡ್ದು

ಡೊಲ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡೊಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಮೊ ವಾದ್ಯೊ. ಡೊಲ್ಲುನು ಹಗುರೊದ ಮರಕುಲಾಯಿನ ಕೈಬೇವುದ ಮರ, ಪೊನ್ನೆದ ಮರಟ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಲಪುವೆರ್. ಆಡ್ ಪತ್ತುನಾತ್ ದಪ್ಪೊದ ರಡ್ಡರೆ ಪೀಟ್ರೋಲುದಾತ್ ಉದ್ದೊದ ಮರತ ದಿಮ್ಮಿದ ನಡು ಬಾಗೊನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪಾದ್ ಉಲಯಿದ ಬಾಗೊನು ಕೆತ್ತುವೆರ್. ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿನ ಮತರ ದಿಮ್ಮಿದ ರಡ್ಡ್ ಬಾಯಿಗ್ ಕಾಜಿದಂಚ ರೂಪೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊ ರಡ್ಡ್ ಬಾಯಿಗ್ ಚರ್ಮೊನು ಒಯಿತ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಬಲತ್ತ ಬಾಗೊಗು ಕುರಿತ ಚರ್ಮೊನು, ಬುಕ್ಕೊ ಎಡತ್ತ ಬಾಗೊಗು ಏಡ್ದ ಚರ್ಮೊನು ಪೊದಿದ್ ಮುಚ್ಚುವೆರ್. ಚರ್ಮೊನು ದಪ್ಪೊದ ನೂಲುಡು ಅತ್ತಂಡ ಗೋಣಿದ ಬಲ್ಲ್್ಡ್ ಪಿದಯಿದ ಮೆಯಿನ್ ಒಯ್ತ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಇಂಚ ಒಯ್ತ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಡೊಲ್ಲುಗು ದಿಲ್ಲಿಗ್ ಪೋಂಡಲಾ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟ್.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಅಂಜೊವುನಕು ಮಾಂತ್ರೊ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆ ಅಯಿನೆಡ್ದಾವರೊ ಇಂದೆನ್ ಅಂಜೊವುನಕುಲು ನಲಿಪುನ ಕಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಮಲ್ಲ ಡೊಲ್ಲುನು ಸೊಂಟೊಗು ಕಟ್ಟೊನುಬೆರ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಉರುಂಟುದ ಎಲ್ಯ ಕೋಲುಡು ಡೊಲ್ಲುಗು ಬೊಟ್ಟುವೆರ್.
 • ಡೊಲ್ಲುದ ಪಟ್ಟ್ ಗುಣಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗುಣಿಕ್ ಸುರೂತ ಪಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಬಲತ್ತ್ ಪಟ್ಟಿಗ್, ನಾನೊಂಜಿ ಕೈ ಎಡತ್ತ ಪಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಣಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಕ್ರಮೇನೊ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಗುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಮುಗುಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೊಡಿಪ್ಪುಂಡು.
 • ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದಕುಲು ಏಳ್ ಗುಣಿನ್ ಬೊಟ್ಟುಜೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಪಸಕುನ.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಇಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಟ್ಟುನ ಡೊಲ್ಲು – ಇಂದೆನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕಡೆಟ್ ಕೂತು ಪಾಲಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೊಕ್ಕರೊ ಕುಲ್ಲುದ್ ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮೊ.
 • ಲಾಗ ಪಾಡೊಂದು ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ – ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನಂಚನೆ ಲಾಗೊ ಪಾಡುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ನೇರೊ ಸ್ತಿತಿಗ್ ಬರ್ಪುನೆ.
 • ಲಾಯಿತೊಂದು ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ – ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಪೀಟ್ರೋಲು ಎತ್ತರೊ ಗುತ್ತು ದೀಡೊಂದು ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ.
 • ಮೊರಂಪುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ – ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಎಡತ್ತ ಕಾರ್ದ ಮರಂಪುನು ನೆಲಕ್ಕ್ ಒತ್ತುದ್ ಬಲತ್ತ ಕಾರ್್ನ್ ಊರೊಂದು ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟುನೆ.
 • ಮರಕಾರ್್ಡ್ ಉಂತುದು ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ – ಸುಮಾರ್ ಒಂಜೆಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಪೀಟ್ರೋಲು ಎತ್ತರೊದ ಮರತ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ.
 • ಗಾಡಿ ಚಕ್ರೊದಂಚ ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟುನೆ – ಎರುತ್ತ ಗಾಡಿಚಕ್ರೊದ ಕರ್ಬೊದ ಅಚ್ಚಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುದು, ತರೆಟ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಿನ ಕೊಡ್ಪಾನೊನು ದೀಡೊಂದು ದೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನೆ.
 • ಬಾಯಿಡ್ ನೀರ್ದ ಕೊಡಪಾನೊ ತುಚ್ಚೊಂದು ನೀರ್ ಗುಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕೊ ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನೆ.
 • ಸೊಂಟೊದ ದುಂಬು ಪಿರವು ಡೊಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಯಿನ ಮಿತ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕುಲ್ಪಾವೊಂದು ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನೆ.
 • ಒಟ್ಟೂಗು ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆರೆನ್ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಪಾವೊಂದು ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಒಟ್ಟೂಗೆ ಡೊಲ್ಲು ಬೊಟ್ಟುನ ನಲಿಕೆ.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ವರಸೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಉಲಯಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆದ ಇದೊಕುಲು ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರಸೆಲುಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಸರತ್ತ್.

 1. ಕುದುರೆ ನಲಿಕೆ.
 2. ಕೋಲು ನಲಿಕೆ.
 3. ಸಾರು ನಲಿಕೆ.
 4. ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಬೊಟ್ಟುನ ನಲಿಕೆ.
 5. ಕೈಬಾರಿಕೆ ನಲಿಕೆ.
 6. ಒಂಜೆಜ್ಜೆ ನಲಿಕೆ.
 7. ರಡ್ಹೆಜ್ಜೆ ನಲಿಕೆ
 8. ಜೋಡುಸಾಲಿ ನಲಿಕೆ.
 9. ಜಗ್ಗುನ ಕೈಯಿ ನಲಿಕೆ

ಮುಮ್ಮೆಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ಹಿಮ್ಮೇಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆಗ್ ಮುಮ್ಮೆಲೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಸೇಸೊ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ತಾಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪಿತ್ತಲೆದ ಜಾಗಟೆ ವಾದಕೆರ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಹಿಮ್ಮೇಲೊ ಪಂಡ ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಪುನಕುಲು. ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಪುನಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಮೊ ವಾದ್ಯೊ ಪಂಡ ಡೊಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಡೊಲ್ಲುದ ಮೇಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಡೊಲ್ಲು ಮೇಲೊ ಪನ್ಪುನ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರೊ ಉಂಡು. ಈ ಡೊಲ್ಲು ಮೇಲೊಲೆನ್ ಒಡ್ಡಿವಾಲಗ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಡೊಲ್ಲು ಮೇಲೊಡು ಮುಮ್ಮೇಲೊದಕುಲು ತಾಲೊ ಜಾಗಟೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಡೊಲ್ಲು ಪದೊಕ್ಲೆನ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಬೀರಪ್ಪ ದೇವೆರೆ ಪದೊಕ್ಲೆನ್ ಪಂಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಇಪ್ಪುನ ಡೊಲ್ಲುದ ಪದೊತ ದಾಟಿ ಒಂಜೆ ಏಕತಾನತೆಡ್ ಕೂಡುದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಪುನ ಊರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕೊದ ವಿಜಯಪುರೊ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ತುಮಕುರು, ಬೆಲಗಾಂ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಚಿತ್ರದರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತೊ ಪ್ರಚಲಿತವಾದುಂಡು. ಉಂದು ನೇರವಾದ್ ಕುರುಬ ಜಾತಿದೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಬಂದೊ ಪಡೆವೊಂದ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ದೀವೆರ್, ನಾಯಕೆರ್, ಉಪ್ಪಾರೆರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾತಿದಕುಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊಂದೆರ್. ಮೆಕ್ಲೆಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗೊ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೀವೆರ್ ಡೊಲ್ಲು ಮೇಲೊನು ಅಕ್ಲೆನ ಆರಾದನೆಡ್ ಕಡ್ಡಯೊ ಬಾಗೊ ಆದ್ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರೆ ತರಾಂತರೊಡು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ್ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಬೀರಪ್ಪನ ಡೊಲ್ಲುಂದೇ ಬುಲೆದ್ ಬತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರದರ್ಸನೊ ಕಲೆ ಇಂಚಿಪೊ ದಾರ್ಮಿಕತೆದ ಬೇಲಿಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಡೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಪುರಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡೊಲ್ಲುಗು ಸಂಬಂದಿಸದ್ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗೊತಕ್ಕೆಡ ಒಂಜಾತ್ ಪುರಾನೊಲು ಉಲ್ಲೊ.

ಪುರಾನೊ 1[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆ ಇತ್ತೆ. ಆಯೆ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ್ ಒಪ್ಪಾಯೆರೆ ಸೂಜಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುದು ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನೊ ದೇವೆರ್ ಆಯಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸೊ ಆದ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡುಂದು ಕೇಂಡೆರ್. ಅಪಗ ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ನಿನನೇ ನಿಂಗುನ ವರೊ ಕೊರ್ಲಂದ್ ಕೇಂಡೆ. ಶಿವೆ ಆವು ಪಂಡಿಲಕೊನೆ ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ದೇವೆರೆನ್ ನಿಂಗಿಯೆ. ಅಪಗ ಮೂಜಿ ಲೋಕೊ ಪ್ರಲಯೊ ಆಂಡ್. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಲು ಬಾಯಿ ಬೊಟ್ಟೊಂಡೆರ್. ದೇವೆರ್ ಡೊಲ್ಲಾಸುರನ ಬಂಜಿಡ್ ಬುಲೆಯರ ಸುರು ಆಯೆರ್. ಬಂಜಿದ ದಿನ್ನೊ ತಡೆಯರಾವಂದೆ ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ದೇವೆರೆನ್ ಪಿದಯಿ ಬಲಾಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಶಿವೆ ಡೊಲ್ಲಾಸುರನ ಬಂಜಿನ್ ಚಿಗಿತ್ತೊಂದು ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪೆ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಡೊಲ್ಲಾಸುರನ ಡಿಂಬೊನು ಡೊಲ್ಲು ಮಲ್ತೆ, ಆಯನ ಚೋಲಿನ್ ಒಯ್ತ್್ದ್ ಆ ಡಿಂಬೊದ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಕ್ಕ್ ಬಿಗಿತ್ತ್ ಕಟ್ಯೆ, ಕರ್ಲ್್ನ್ ಬಲ್ಲ್್ದಂಚ ಮಲ್ತ್್ದ್ ಕಟ್ಯೆ. ಕೈಕ್ಲೆನ್ ಗುಣಿ ಮಲ್ತ್್ದ್ ಕುರುಬಗ್ ದಾನೊ ಮಲ್ತೆ.

ಪುರಾನೊ 2[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆ ಇತ್ತೆ. ಆಯೆ ಲೋಕೊಡು ಯಾನೊರಿಯೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್್ದಾಯೆ ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚೆಡ್ ಇಸ್ವರನ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಸ್ವರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸೊ ಆದ್ ವರ ಕೇನ್ಲಾಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ನಿನನೆ ನಿಂಗುನಂಚ ವರೊ ಕೊರುಂದು ಕೇನುವೆ. ಅಯಿಕ್ ಸಿವೆ ಒಪ್ಪುವೆ. ಎನನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇಯಿ ಏಪೊ ಬುಡ್ಪುನೆಂದ್ ಕೇನುವೆ. ಅಪಗ ರಕ್ಕಸೆ ನಿನನ್ ಐನ್ ರಾತ್ರೆಲು ಒಂಜಾಪುನಾನಿ ಬುಡ್ಪೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಪಾತೆರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ಇಸ್ವರನ್ ನಿಂಗುವೆ. ಇಂಚಿಡ್ ಡೊಲ್ಲಾಸುರನ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಸಿವೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಐನ್ ರಾತ್ರಿಲು ಒಂಜಾಪುನಂಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಡೊಲ್ಲಾಸುರೆ ಸಿವನ್ ಬುಡ್ಪುನೆನೆ ಇದ್ಯೆ. ಅಂಚಿಡ್ ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದ್ ಗಣಪತಿನ್ ಸಿವನ್ ನಾಡ್ಯೆರ ಕಡಪುಡುವಲ್. ಆಂಡ ಗಣಪತಿಗ್ ಸಿವನ ಬಯಂಕರೊ ರೂಪೊನು ತೂದು ಪೋಡಿಯಾದ್ ಸಿವನ್ ದ್ಯಾನೊ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಪಗ ಸಿವೆ ಡೊಲ್ಲಾಸುರನ ಬಂಜಿಡೇ ಬುಲೆಪೆ. ಇಂಚ ಬುಲೆನಗ ಡೊಲ್ಲಾಸುರ ಬಂಜಿ ಚಿಗಿದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸಿವೆ ಆ ರಕ್ಕಸನ್ ಡೊಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಪಗಡ(ಡೊಲ್ಲುದ ಕಾಯಿ) ಮಲ್ಪುವೆ. ಚೋಲಿನ್ ದೆತ್ತ್್ದ್ ಪಗಡೊಗು ಮುಚ್ಚಿಬೆ. ಕರ್ಲ್್ನ್ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ರಕ್ಕಸನ ಕೋರೆನ್ ಪೊಲಿತ್ತ್ ಡೊಲ್ಲುದ ಗುಣಿನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಯನ ಅಂಗೈನ್ ಕಡ್ತ್್ದ್ ತಾಲೊ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂದೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸೊರೊಕು ಸಿವೆನೆ ಬೆರಗಾಯೆ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೂಮಿಡ್ ಕುರುಬೆರೆ ಕುಲೊನು ಸಿವೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತ್್ದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೊಲ್ಲುನು ಕೊರಿಯೆ. ಡೊಲ್ಲುನು ಅಕ್ಲೆನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ನಗ ಸಿವೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ, ‘ಹಾಲ್ ಕಾರ್ಯೊಗು ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಸರ್ವನಾಸೊ ಆಪರ್, ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯೊಗು ಮಾಂತ್ರೊ ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟುಲೆ’ ಪಂಡ್ದ್ ಮಾಯೊ ಆಯೆ.

ಪುರಾನೊ 3[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ದಿನೊ ಪಾರ್ವತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಪರಸಿವೆರ್ ಜೂಜು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೋತಿನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸರ್ವಸೊತ್ತುನುಲಾ ಬುಡುತ್ ಕೊರ್ದ್ ಕೈಲಾಸೊಡ್ದ್ ಬುಡ್ದು ಏರೆಗ್ಲಾ ತೋಜಂದಿನಂಚನೆ ಬದುಕೊಡುಂದು ಪಂತೊ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್. ಅಂಚನೆ ಸಿವೆ ಸೋತೆ. ಪಂತೊದಂಚನೆ ಬೂಲೋಕೊಕು ಬತ್ತಿನ್ ಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಮಾಟೆಡ್ ಕಲ್ಲಾದ್ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುವೆ. ಇಂಚಿಡ್ ಸಿವೆ ಕಲ್ಲಾದ್ ಬೂರ್್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಆದ್ ಮಾಯೊ ರೂಪೊಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಇಂಚ ಬಾರಿ ಸಮಯೊ ಕರಿಂಡ್. ಸಿವೆ ಇದ್ಯಾಂದೆ ಜಗತ್ತ್್ಗೆ ಜಗತ್ತ್ ಗೋಲಾಡ್ಂಡ್. ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಲೋಕೊಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಾಕಾದ್ ಪೋಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಾರದೆ ಸಿವನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್್ದ್ ಮಾಯಾಮೂರ್ತಿನ್ ಕೆರಿಯೆ. ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಕಾಪುನ ಮಾಯಾಮೂರ್ತಿನ್ ಬುಡ್ದ್ ಬರಾಂದಿನ ಸಿವೆ ಆಯನ ಪುನಡ್ದ್ ಡೊಲ್ಲುನು ಮಲ್ತೆ. ನಾರದೆ ಈ ಡೊಲ್ಲುನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ‘ದೇವಿಯೆ ಇರೆನ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬಲೆ’ ಪಂಡ್ದ್ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಅಪಗ ಪಾರ್ವತಿಲಾ ‘ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬಲೆ’ ಪಂಡ್ದ್ ಜೋಸ್ತಿ ಪೊನ್ನುಲೊಟ್ಟುಗೆ ಕುಸಿಟ್ ಕಂಡನಿಯನ್ ಎದ್ಕೊನುವಲ್. ‘ದೇವಿ ನಿಕ್ಲೆನ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮೊನ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬಲೆ’ ಇಂಚ ಡೊಲ್ಲುದ ಪದೊಕುಲು ಇನಿಲಾ ನಡತೊಂದು ಉಂಡುಂದು ನಂಬುವೆರ್.[೨]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://kannada.oneindia.com/topic/ಡೊಳ್ಳು-ಕುಣಿತ
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕೋಶ, ಸಂ:ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.