ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೋಣದ ಜೋಗಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸೋಣದ ಜೋಗಿನ ನಲಿಕೆ ಪಣ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ.

ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ನಲಿಕೆ

ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಕರಿನೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲು. ಸಂಕ್ರಾಂದಿದ ಮನದಾನಿ ತುಲುವೆರೆಗ್ ತಿಂಗೊಲು ಪಗರುನ ಕ್ರಮ. ಅಂಚಾದ್ ಸಾದಾರಣವಾದ್ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಲುದ ೧೬ ತಾರೀಕ್‌‍ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬ ತಾರೀಕ್ ಮುಟ್ಟ `ಸೋಣ' ತಿಂಗೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಉಂದ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪರ್ಬೊದ ಕಾಲ. ಕೊಸಿತ ಕಾಲ. ಈ ಸಮಯೊಡೆ `ಸೋಣದ ಜೋಗಿ' ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಕೆಲವು ಜಾಗ್‌ಲೆಡ್ ನಲಿತೊಂದ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ್. ಉಂದು ಪಗೆಲ್ ನಡಪುನ ನಲಿಕೆ.

ನಲಿಕೆ ನಲಿಪುನ ಜನಾಂಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ದ 'ನಲಿಕೆ' ಜನಾಂಗದಕುಲು ಈ ನಲಿಕೆನ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ವೇಸೊದ ಪೊರ್ಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಒರಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದ್ ಪುಗೆಲ್‍ಗ್ ಒಂಜಿ ಬೈರಾಸ್‍ನ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ತರೆಟ್ ಪಾಲೆದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ. ಈ ಮುಟ್ಟಾಳೆನ್ ಅಕುಲು ಕಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್, ಅವು ತೂಯೆರೆಲಾ ಕಿಲ್ಲಿದ ಲೆಕೊನೆ ಉಂಡು. ಕೈಟ್ ಡೋಲು. ಆಯೆ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದ್ ಪಾಟ್(ಪದ) ಪನ್ಪೆ. ನನೊರಿ ಜೋಗಿನ ವೇಸೊ ಪಾಡುವೆ. ಸೊಂಟೊಗ್ ಸೀರೆದ ತುಂಡುನ್ ನೆರಿ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಲಂಗದ ಲೆಕ್ಕೊ ಸುತ್ತೊಂದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ದು ಕುಂಟುನ್ ಸುಂದುದು ಉಪ್ಪುವೆ. ಪುಗೆಲ್‍ಗ್ ಜನಿಯಾರ. ತರೆಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿದ ತಾರೆದ ಒಲಿಡ್‌ದ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಟೊಪ್ಪಿ. ಕೈಟ್ ಗಂಟಾಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಟೆ ಈ ತಂಟೆನ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕೋಲುಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕೊಡಿಟ್ ಮಡಲ ಸಿರಿನ್ ಜೊಂಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್‍ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಜೋಗಿ ಸುರೂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಯಜಮಾನ್ತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್. ಜೋಗಿ ಬತ್ತೆ... ಪಂಡ್‍ದ್ ದೋಲು ಪತೊಂದಿನಾರ್ ದೋಲು ಬೊಟ್ಟುವೆರ್. ಡೋಲುದ ಬೊಟ್ಟುದ ಸದ್ದೊಗು ತಕ್ಕ ಜೋಗಿ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕೋಲುನು ತಿರ್ ಗಾವೊಂದು ನಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂಚ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುನಾಯೆ ಇಂಚ ಕೇನುವೆ. ಈ ಸಂಬಾಸನೆ ಕನ್ಕಡಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

  • ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಜೋಗಿ?
  • ಜೋಗಿ: ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದೆ.
  • ಬೇಂತಾನ ಬೆದ್ರ, ಕಾಂತನ ಕಣಿಪುರ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾರ ಚೌತಿಗೆ ಬಂದೆಯ ಜೋಗಿ?
  • ಜೋಗಿ: ಹೌದು
  • ಹಾಗೆ ಬಂದ ನಿನಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ, ಅರಸಿನ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹುಳಿ, ಬತ್ತ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಆಡು.
  • ಜೋಗಿ ಪಿರ ನಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ

ನಿಕ್‌ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟೊನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೆ. ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಅರಿ, ಮುಂಚಿ, ತಾರಯಿ ಬಾರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]