ಸೋಣದ ಜೋಗಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸೋಣದ ನಲಿಕೆ ತುಲುನಾಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ.[೧][೨]

ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ನಲಿಕೆ

ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಕಡತಿನೆ ತುಲುವೆರೆಗ್ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲು. ಸಂಕ್ರಾಂದಿದ ಮನದಾನಿ ತುಲುವೆರೆಗ್ ತಿಂಗೊಲು ಪಗರುನಿ. ಅಂಚಾದ್ ಸಾದಾರ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಲುದ ೧೬ ತಾರೀಕ್‍ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬ ತಾರೀಕ್ ಮುಟ್ಟ `ಸೋಣ' ತಿಂಗೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡ್.ಉಂದ್ ತುಲುವೆರೆಗ್ ಪರ್ಬೊದ ಕಾಲ. ಕೊಸಿತ ಕಾಲ. ಈ ಸಮಯೊಡೆ `ಸೋಣದ ಜೋಗಿ' ತುಲುನಾಡ್ ದ ಕೆಲವು ಜಾಗ್ ಲೆಡ್ ನಲಿತೊಂದ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ್. ಉಂದು ಪಗೆಲ್ ನಡಪುಂಡು

ನಲಿಕೆ ನಲಿಪುನ ಜನಾಂಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಲುನಾಡ್‍ದ 'ನಲಿಕೆ' ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಈ ನಲಿಕೆನ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ವೇಷದ ಪೊರ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಒರಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತೊಂದ್ ಪುಗೆಲ್ ಗ್ ಒಂಜಿ ಬೈರಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆ.ತರೆಟ್ ಪಾಲೆದ ಮುಟ್ಟಾಲೆ. ಕೈಟ್ ದೋಲು. ಆಯೆ ದೋಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದ್ ಪದ ಪನ್ಪೆ. ನನೊರಿ ಜೋಗಿ ವೇಷೊ ಪಾಡುವೆ. ಸೊಂಟೊಗ್ ಸೀರೆದ ತುಂಡುನ್ ನೆರಿ ಪತ್ತ್ ದ್ ಲಂಗದ ಲೆಕ್ಕೊ ಸುತ್ತೊಂದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನ್ ಸುಂದುದುಪ್ಪುವೆ.ಪುಗೆಲ್ ಗ್ ಜನಿಯಾರ. ತರೆಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿದ ಕಂಗ್ ದ ಟೊಪ್ಪಿ. ಕೈಟ್ ಗಂಟಾಮಣಿ.ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕೋಲುಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕೊಡೀಟ್ ಮಡಲ ಸಿರಿನ್ ಜೊಂಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುವೆ.

ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಜೋಗಿ ಸುರೂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಯಜಮಾನ್ತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್. ದೋಲು ಪತೊಂದಿನಾರ್ ದೋಲು ಬೊಟ್ಟುವೆರ್. ಡೋಲುದ ಬೊಟ್ಟುಗ್ ತಕ್ಕ ಜೋಗಿ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕೋಲುನ್ ಪಂದಾದ್ ನಲಿಪುವೆ. ನಿಕ್ ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟೊನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೆ. ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಅರಿ, ಮುಂಚಿ, ತಾರಯಿ ಬಾರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://tulunaduarun.blogspot.in/2014/04/tulunadu-is-acclaimed-word-for-many.html
  2. http://royalbunts.blogspot.in/2011/06/tulunadu.html