ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ತುಳುವೆರ್ ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆ[೧].

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಲುನಾಡ್‌ದ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರೊದ ಕಡೆಟ್ಟ್ ನಡಪುನ ನಾಗ ಸೇವೆನ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ(ಜಕ್ಕೆ ಬಲಿ)ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿನ್ ಮೂಲತಃ ಪಾಣಾರ ಜಾತಿದಕುಲು ಅವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಡ್ ನಡಪಾವೆರ್. ನೆತ್ತ ಪತ್ತ್ ಪಾಲ್ ಗೌಜಿಡ್ ವೈದ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲೊತ್ತಕುಲು ನಾಗಮಂಡಲ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕ್ರಿ.ಶ.1458 ದ ಬಾರ್ಕೂರು ಕಲ್ಲ ಬರವುಡು ಡಕ್ಕೆಬಲಿತ್ತ ಬಗೆ ಉಂಡು.

ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅಪಿ ಜಾಗೆ ಸುದ್ಧ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಪಾಣೆರ್‍ ಮಂಡಲ ಬರೆಪೆರ್‍. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿತ್ತ ಮಂಡಲೊನು ಆಯತಾಕಾರೊಡು ಬರೆಪೆರ್‍. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿತ್ತ ಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲೊದ ಮಂಡಲೊಡ್ದು ಏತೋ ಎಲ್ಲಿಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಯತೊದ ಉಲಾಯಿಡೊಂಜಿ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಬರೆಪೆರ್‍. ಕುಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬರೆಪೆರ್.ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಸುತ್ಯೆ ದೀಪೆರ್. ಸಾನಾದಿಗೆಡ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ್, ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಪೆರ್.

ಮಂಡಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಡಲ ಬರೆಯರೆ ಬೊಲ್ದು,ಕೆಂಫು, ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣೊದ ಪೊಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಬೆರ್. ಮಂಡಲೊದ ಸುತ್ತ ಪಿಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ದೀಪೆರ್. ಮಂಡಲೊದ ಮಿತ್ತ್ ದೊಂಪೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೊಂಪೊದಡಿಕ್ಕ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು(ದಲ್ಯೆ) ಪೊದಿಪುಬೆರ್. ಈ ದಲ್ಯೆಗ್ ಒರುಂಬೊ ಕಡೆಟ್ಟ್ ತಾರೆದ ಸಿರಿಯೊಲಿ ಸಿಗಿತ್ತ್‌ದ್ ತೂಂಕಬೆರ್. ಐತ್ತ ಕೊಡಿಕ್ ಪೂ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುಬೆರ್. ನಡೀರ್ ರಾತ್ರಿಡ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು.

ನರ್ತನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ನರ್ತನೊಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಪಾತ್ರದಾರಿಲು ಉಪ್ಪುಬೆರ್. ಒರಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೆ. ಆಯೆ ಕಪ್ಪು ಇಜಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಐತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆದ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಬೆ. ನೀಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಬೆ. ತಿಗಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ದ "v"ಆಕಾರೊಡು ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಸೊಂಟೊಗೊಂಜಿ ದಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ್‌ದಿಪ್ಪುಬೆರ್. ದಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಡ್ಯಾಣ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತರೆಕ್ಕ್ ಜರಿತ್ತ ಪೇಟ, ಕಾರ್‌ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೈಕ್ ಬಳೆ, ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಸರೊ, ಪೂತ್ತ ಮಾಲೆ, ಕೆಬಿಕ್ಕ್ ಕುಂಡಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಬೆ. ಮೋನೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊ ಪೂಜೊಂದಿಪ್ಪುಬೆ. ಮುಂಡೊಗು ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದು ನಾಮೊ, ನಡುಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ದೀವೊಂದಿಪ್ಪುಬೆ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಕೈಟ್ಟ್ ಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಂಚಿದ ಡಕ್ಕೆಗ್ ಚರ್ಮೊ ಪೊದಿದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ಬೊಲ್ದು ಪಂಚೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಬೆರ್. ಒರಿಯನ ಕೈಟ್ಟ್ ತಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಜಿನೆದಾಯೆ ನಾಗಪಾತ್ರಿ.

ನಾಗಪಾತ್ರಿನ ಕೈಟ್ಟ್ ಮರತ್ತ ಡಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹಿಮ್ಮೇಳದಕುಲು ಗಣಪತಿ ಸುಗಿಪು ಮಲ್‌ಪುನಗ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಗ್ ಕುಂಬರಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಪಾತ್ರಿಗ್‌ಲಾ ದರ್ಸನ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಜನೊಲಾ ನರ್ತನ ಸುರುಮಲ್ಪುಬೆರ್.ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೆ ಹೊಗಳೀಕೆ ಪನ್ಪೆ,ಒರಿನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಪನ್ಪೆರ್. ನಲಿಪುನಕುಲು ಕೈಟ್ಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಪತೊಂದಿಪ್ಪುಬೆರ್. ನಾಗನ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಸ್ವಾಮಿನ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಪುಂಡು. ಪಿಂಗಾರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ನಲಿಪುನಕುಲು ಮೋನೆಗ್ ಒಚ್ಚೊನುವೆರ್. ಬೊಲ್ಪಾಯೆರಾನಗ ನರ್ತನ ಮುಗ್ಯುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟುಬೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Ltd, Nasadiya Tech Pvt. "Kannada stories : ಕಥೆಗಳು, ಕವನಗಳು ಓದಿರಿ". Pratilipi (in ಕನ್ನಡ).