ಮಂಜೊಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಂಜೊಲ್

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಜೊಲುನ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಅರಶಿನ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಂಜೊಲ್‍ದ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ [curcuma longa].ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಡು turmenic. ಪಂದ್ ಪನೆರ್.

ಬುಳೆಪಾವುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ನೆಲತ್ತ ಆಡಿಟ್ಟ್‍ ಬುಲೆವುಂಡು. ಮೆದು ಮಣ್ಣ್ ಜಾಗೆಡ್‍ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆವುಂಡು. ಇರೆ ಅದ್‍ ಪಂರ್ದ್ ಆವೆರೆ ಅನಗ ಗರ್ತ್‍ದ್‍ ಮಂಜೊಲುನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು. ಐತೆ ಕೆಲವು ಮುಂಗೆಲೆನ್‍ ಆಲ್ಲನೇ ಪಾಡ್ಂಡ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ದೈ ಅಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್‍ ಇಡಿಲಾ ನುಂಗಾವೆರ್‍, ಬಾಗ ಮಲ್ತ್‍ದ್‍ಲಾ ನುಂಗಾವೆರ್. ಬೆಯ್ಪಾದ್‍ ನುಂಗಾವುನ ಕ್ರಮಲಾ ಉಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಜಿಪುದ ಸಂಬರೊಲೆಡ್‍ ಮಂಜಲ್‍ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಐತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ. ನೆತ್ತ ಇರೆಟ್ಟ್‍ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಗಟ್ಟಿ ಬೆಯ್ಯನಗ ಇಲ್ಲಿಡೀ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಗಟ್ಟಿನ್‍ ಹೆಚ್ಚಾದ್‍ ನಾಗರ ಪಂಚೆಪಿದಪಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಂಜೊಲುಗುಲಾ, ಐತ ಇರೆಕ್ಕ್‍ಲಾ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್‍ ಉಂದುಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಅದುಂಡು.

  1. ಶುದ್ದವಾಯಿನ ಮಂಜೊಲುದ ಕೊಡುನ್ ಗುದ್ದುದ್ ಪೇರ್ಡ್ ಬೆರೆಕಾದ್ ಮೊನೆಗ್ ಪಡುಂಡ ಮೊನೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಮ ಮುದ್ದನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
  2. ಮಂಜೊಲುನ್ ಪೊಜೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್. ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಮಂಜೊಲುದ ಗೆಡ್ಡೆನೇ ಕಜಿಪು ಕಡೆನಗ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್‍. ಇತ್ತೆ ಮಂಜೊಲುದ ಪೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಂಜೊಲುದ ದೈ ಸುಮಾರ್‍ ಒಂಜರೆ ಪೀಟ್‍ದಾತ್‍ ಬುಲೆವುಂಡು. ಆವು ಸೋಗೊಣಿ, ಕುಕ್ಕು ಸೂಂಟಿ ಗಿಡತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ. ನೆತ್ತ ಇರೆನ್‍ ಹೆಚ್ಚಾದ್‍ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಮದ್‍ಮೆದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಪಿರವುದ ದಿನ ಮದ್ರೆಂಗಿದಾನಿ ಪಜ್ಚಿ ಮಂಜೊಲುಲು ತಾರಾಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಕಡೆದ್‍ ಪೇರ್‍ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಮದಿಮಾಯ, ಮದಿಮಾಲೆಗ್‍ ಪೂಜುವೆರ್‍. ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು, ಗಂದ ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ, ಒಕುಳಿ ನೀರ್‍ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಟಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ್‍ಲಾ ನೆಕ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.
  3. ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರ್‍ಗ್‍ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜೊಲು ಪಾಡ್ದ್ ಪರುಂಡ ಕಫ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
  4. ತಿಂಡಿಗ್‍ ಬಣ್ಣ ಬರಿಯೆರೆ ಮಂಜೊಲ್ ಪಾಡುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಂಜೊಲ್&oldid=59062"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು