ತಾರೆದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ತಾರೆದ ಮರ
ತಾರೆದ ಮರಕ್ಕ್ ಬರ್ತುನ

ತಾರೆದ ಮರೊಕ್ಕು ತಾರಾಯಿದ ಮರ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ತಾರಾಯಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರೆಡ್ ಗೆಂದ ತಾರೆ, ಅರ್ಕಂಜಿ ಗೆಂದ ತಾರೆ, ದೀವು ತಾರೆ ಪನ್ಪಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧೊಕ್ಕುಲು ಉಂಡು. ತಾರಾಯಿದ ಮರೊಟ್ಟು ಬೊಂಡ ಆಪುಂಡು. ಬೊಂಡೊಡ್ದು ದುಂಬು ಐಕ್ ತೆಂಡೆಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬುಲೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ನುಂಗುದಿ ತಾರಾಯಿಗ್ ಗೋಂಟು ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರಾಯಿ ಕಜಿಪುಗು ಆಪುಂಡು. ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಳುನಾಡ್ದಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ[೧]

ತಾರಾಯಿ ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿನ್ ಪಿರೆದ್ ಐಟ್ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆ ಪೇರ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ ಡ್ ಬೆಯ್ಪಾದಿ ಕಿರೆಂಗ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ತಾರೆದ ಮರೊನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂಡ್ದ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರೆದ ಮರೊಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ದಾಂತಿನ ವಸ್ತುಲು ಒಂಜಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ತಾರಾಯಿ- ಕಜಿಪುಗು, ದೋಸೆ ಆಡ್ಡೆ, ಪಾಯಸದ ಪೇರ್‍ಗ್‍ ಉಪಯೋಗ, ತಾರಾಯಿದ ತಿಪ್ಪಿಡ್‍ ಕೈಲ್‍(ಸೌಟು) ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆತ್ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಿಡ್‍ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಲೋಟೆ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಟಿಕೆಲೆನ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ತಾರಾಯಿ ಅವೊಡ್ದು ದುಂಬು ಐತ ಪೂತ್ತ ನೀರ್‍ನ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಡ್ಯೊಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಐಟ್‍ ಕಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಕಲಿಟ್ಟ್ ಆಡ್ಡೆ, ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಲಿ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ಕಲಿಟ್ಟ್ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ತಾರೆದ ಮಡಲ್‍ ದೊಂಪ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಒಲಿತ್ತ ಕಡ್ಡಿಡ್ ಮೈಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ತಾರೆದ ಮರೊನು ಪಕ್ಕಾಸ್‍ ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುದರ್‍ಪೋಯಿನ ಫಲವಸ್ತ್ ಮರಕುಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಡು. ದುಂಬು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ತಾರೆದ ದೈನ್ ಆಧಾರ ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ನಡೊಂತ್ತೆರ್. ತಾರೆದ ಮರೊಟ್ಟ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಕಲಿ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ , ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಅಮಲ್ ಗಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಲಿ ಮಾರುನ ಅಂಗಡಿಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಗುತ್ತಿಗೆಡ್ ಕಲಿ ಪರಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಪಿ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಎಲ್ಯ ಬಾಜನೊಗು ಮುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೆರ್. ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಕಡೆದ್ ಕಲಿ ಬೆರೆಸ್ದ್ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒದಗ್ ಉಂಡು'.[೨]

ತಾರೆದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್ ಗ್ ತಾರೆದ ಅಡ್ಡೊನು ಗಲಸುವೆರ್.
 2. ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಮದ್ಮೆದಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆಡ್ ಗಲಸುವೆರ್.
 3. ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆಂಡೆಲ್‍ನ್ ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪೆರ್.
 4. ಬೊಂಡನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆಡ್ ಗಲಸುವೆರ್.
 5. ತಾರಾಯಿ ದಿನತ್ತ ತಿನಸ್‍ದ ಗಲಸುವೆರ್.
 6. ತಿರಿನ್ ಮುಖ್ಯವದ್ ಭೂತರಾಧನೆಡ್ ಗಲಸುವೆರ್.
 7. ಮಡಲ್ ಲೆನ್ ದೊಂಪ ಪಾಡೆರೆ ಮೈಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.
 8. ತಾರಾಯಿದ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರುಡ್ದ್ ಮೈ ದೆಕ್ಯೆರೆ, ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅಪುಂಡು
 9. ತಾರಾಯಿದ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರುಡ್ದು ಬಲ್ಲ್ (ಕೋರಿದ ಬಲ್ಲ್, ಗುವೆಲ್‍ದ ಬಲ್ಲ್, ಎರುಕ್ಲೆ ಮೂಕುದ ಬಲ್ಲ್, ಕರ ದೀಪಿನ ಬಲ,) ಕಾರ್ ಒಚ್ಚುನ ಕಾರ್ ಪೆಟ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್ (carpet)

ತಾರೆದ ದೈನ್‍ ಕನ್ನಡೊಡು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಆಂಚಾದ್‍ ತಾರೆದ ಮರತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲಾ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://manninaparimala.blogspot.in/2015/08/blog-post.html
 2. https://rukminimala.wordpress.com/2012/12/27/ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ-ಅಂದರೆ-ತೆಂಗೇ-ಸರ/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾರೆದ_ಮರ&oldid=58283"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು