ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೊಂಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ

ಲತ್ತ್ ತಾರಾಯಿಗ್ ಬೊಂಡ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರೆದ ಮರಟ್ಟ್ ಆಪಿನ ತಾರಾಯಿಗ್ ಸುರುಟ್ಟು ತೆಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ತಾರೆದ ಮರೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಿದ ಬೇರ, ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನು, ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ತಾರೆದ ಫಲ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು.

ಬೊಂಡದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಚ್ಚೆ ಬೊಂಡ

ತಾರೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕ್ಕಕುಲು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೊಂಡೊಲೆಡ್ಲಾ ವಿದೊಕ್ಕುಲು ಉಂಡು.ಪಚ್ಚೆ ಬೊಂಡ, ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ, ಊರ್ದ ಬೊಂಡ, ದೀವು ಬೊಂಡ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕ್ಕಕುಲು ಉಂಡು. ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೊಗು ಬಾರಿ ಬಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆಲಾ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಬುಲೆಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ. ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡುಡು ಊರ್ದ ಬೊಂಡೊಗು ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಬೊಂಡದ ಬಾವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂಡದ ಬಾವೆ

ಬೊಂಡೂಡು ಲತ್ತ್ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆದ್ ಬೊಂಡ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ವಿದ ಉಂಡು. ಲತ್ತ್ ಬೊಂಡೊಡು ಒಂತೆ ಬಾವೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರ್ ಪರಿಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲಯಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸೌಂಟುಡು ತಿನೊಲಿ. ಆಂಡ ಬುಲೆದಿ ಬೊಂಡೊದ ಬಾವೆನ್ ಕತ್ತಿಡೇ ಲಕ್ಕಾವೊಡಾಪುಂಡು. ತಾರಾಯಿದ ವ್ಯಾಪಾರದಲೆಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತಾರಾಯಿ ಕಜಿಪುಗು, ತೆನಸ್, ಹಣ್ಣ್ ಕಾಯಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಂಡ, ಬೊಂಡ ಪರಿಯೆರೆ, ಭೂತೊಗು ದೀವೆರೆ, ನಾಗಗ್, ಶಿವಲಿಂಗೊಗು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಪಗ ಬೊಂಡೊಗು ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಬೊಂಡ ಎಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ದೀವು ತಾರೆದ ದೈಕುಲೆನ್ ಬೊಂಡೊಗಾದೆ ಬುಳೆಪಾವೆರ್.

ಬೊಂಡದ ನೀರ್‌‍ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಸೌಕ್ಯ, ನಿಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಕುಲು, ಉಷ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿದಕುಲು ಬೊಂಡ ಪರ್ಂಡ ತಂಪು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಬೊಂಡ ಎಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಂಡದ ಬಳಕೆ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಎದುರುಡು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸಕ್ಕರೆ ಪಡಿಕೆ ಸೀಕುದಕುಲು ಬೊಂಡೊನು ಗಲಸುಜೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು.

ಬೊಂಡದ ಬೇರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬೊಂಡೊನು ಪರಿಯೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯೊಲೆಗ್ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡದ ಬೇರ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ, ದೈವಸ್ಥಾನೊಡು ನಡಪು ಕಾರ್ಯೊಲೆಗ್, ಭೂತೊಗು ಬಲಸೆರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೆರೆ, ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಪಗ, ಸಿಹಾಳಾಭಿಷೇಕದಪಗ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕಾದ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ, ಪೇಂಟೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನೊಳೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಬೊಂಡೊಲೆನ್ ಮಾರುವೆರ್. ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ತುಳು ನಾಡ್‌ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಬೊಂಡೊದ ಬಳಕೆ ಅವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಡ್ ಬುಳೆಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಊರ್ಧ ಗೆಂದದ ಬೊಂಡ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ತುಳು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಂಡದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನೆಡ್ದ್ ದೀವು ಜಾತಿದ ಬೊಂಡೊನು ಬುಲೆಪಾವೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್, ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲ್, ಪೇಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ತಾರೆದ ಮರ ಕಡ್ಪೆರೆ ಸುರು ಆದ್ ಮೂಲು ಬೊಂಡ ಗಳಸೆರೆ ಬಂಗ ಆಂಡ್. ಐಕಾದ್ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡ್ ದ ಬೊಂಡ ತುಳು ನಾಡ್ ಗ್ ಲಾರಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಿರಿಯ ಆಂಡಲಾ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದದ ಬೊಂಡದ ಬೇರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ನಡಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Royal Botanic Gardens, Kew. =Cocos & page = quickSearch Cocos. World Checklist of Selected Plant Families.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೊಂಡ&oldid=142412"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು