ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜೆ

ಪರ್ಬದೈಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ನಾಗರಪಂಚಮಿ.ಉಂದು ನಾಡ್ದ್ ಪರ್ಬ.ನಾಗ ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು,ತನು ಪಾಡುನ ಪರ್ಬ. ತುಲುನಾಡ್ಗ್ ಈ ನಾಗದೇವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆದ ದೆವೆರ್.ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಟೊಂಬಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬನ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಆನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆರ್ದ್ ತನು ಪಾಡುವೆರ್.ಬಯಲು ಸೀಮೆಡ್ ಪುಂಚಗ್ ಪೆರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಉಂದು ಪೊಂಜೊವ್ಲೆಗ್ ವಿಶೆಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ತುಳುನಾಡ ಸುರುತ ಪರ್ಬ,ಫಲವಂತಿಕೆದ ಪರ್ಬೊಲ ಅಂದ್. ಇನಿತಲೆಕ ಈ ಪರ್ಬೊ ದುಂಬು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಪಗ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡಾ, ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಬನೊಟಾ, ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಂಡದ ಕೋಡಿದಡುಪ್ಪುನ ಬನತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈತೊಂತೆರ್. ಕಾಲ ಕಳೆವೊಂತ್ಹ್ಲೆಕನೆ ತುಳುನಾಡ ಜಲಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿ ದೂರಾದ್ ಆರ್ಯೆರ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಬನ್ನಗ ನಾಗ ದೇವೆರೆ ಈ ಸೇವೆನ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಯಾದ್ ಪರ್ಬೊದ ಆಚರಣೆಗ್ ಕನತೆರ್. ಪುಂಚದ ಪುರ್ಸದಂದ್ ನಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣನ್ ಕಣ್ಣ ಗ್ ಒತ್ತೊಂದು ಮುಂಡೊಗು ಅವೆನೆ ಪುರ್ಸದ ಪಾಡೊಂದು ಬಂಜಿಗೊಂತೆ ದೆತೊಂದು ಇತ್ತ. ಅಂಡ ಏಪ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತುಂಡೋ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಚ ಪುರ್ಸಾದದ ಬದಲ್ಗ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪುರ್ಸಾದ ಆದ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸುರು ಅಂಡ್. ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ ಬರ್ಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ದುಮ್ಬುದಕ್ಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಕಡಲ್ದ ಬರಿತ ಕಾಡ್ ಲೆನ್ ಮಡುಟು [ಪರಶು] ಕಡ್ ತ್ ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಉಂಡಾನ್ಡ್ ನ್ ದ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ತೆರ್. ಅನ್ಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಭೂಕಂಪೊಲು ಆಪುಜಿಗೆ. ಅಂಡ ನಮ ಇನಿ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ತದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಖಾರೊಗು ಉಚ್ಚುಲು ಖಂಡಿತ ಬದುಕುಜಿ.

ನಾಗನ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೇದಗೆ, ಸಂಪಗೆ, ರೆಂಜೆ ಇಂಚಿನ ನಾಗಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ನ ಪೂಕುಲೆನ್ ಬಡ್ ದು ಪೇಂಟೆದ ಪೂಕುಲೆನ್ ಪಾಡೊನ್ದುಲ್ಲ.

ಕಟ್ಟಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಓಲೋಲು ಪುಂಚ ತೋಜಿಂಡಾ ಅವ್ಲವ್ಲು ಪೇರ್ ಮೈಪುನತ್ತ್. ದೈವ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ನಾಗನ ಪುಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಕ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೊಲಿ. ಪೇರ್ ಮೈಪುನಗಲಾ ಲೀಟರ್ಗಟ್ಳೆ ಪೇರ್ ಮೈಪುನತ್ತ್. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಂಚದಾತ್ ಮೈಪೊಡು. ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಊದುಬತ್ತಿ ತೋಜಾದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಪೂ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅವೆತ ಬದಲಾದ್ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾರ್ ಬಿರ್ಕೊಲಿ. ಬಾರ್ ಬಿರ್ಕುಂಡ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಗೆ ಫಲವಂತಿಗೆದ ಶಕ್ತಿ. ಭೂಮಿದ ಫಲವಂತಿಕೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ನೇ ನಾಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಈ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಬರಗಾಲ ಬರಂದ್. ಅಂಡ ಸ್ರ್ ಷ್ಠಿ ಕರ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೆನೆ ಬೇತೆ ನಾಗಬೇರ್ಮೆರೆ ಬೇತೆ. ಉದಲ್ದ ಪುಂಚ ನಾಗಗ್ ಬಾರೀ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗೆ ಅವೆಟೆ ಬದುಕುನಿ.

ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತಡಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಈಸರ ದೇವೆರ್ ಈ ಮರಟುಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಮರತಡಿಟ್ ಇತ್ತ್ನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಮೈತಂಡ ಬಾರೀ ಎದ್ಡೆಗೆ. ದಾಯೆ ಪೆತ್ತದನೆ ಪೇರ್ ಮೈಪೊಡು, ಅವೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಪೆತ್ತದ ಸರ್ರೊಡು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೋಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಅಮುರ್ತ ಸಮಾನ ಅದುಂಡು. ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟನೊಲು ಉಪ್ಪುನವ್ಲು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹರಿವಾಣ ದೆತೊಂದು ಅವೆಟ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ನಾಗನ್ ದೀದ್ ಅವೆಕ್ ಮಂಜಲ್,ಬೊಂಡ, ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ. ಅವು ಬುಡ್ದು ಆ ಕಟ್ ವನೊಡು ಯೇರ್ನಂಡಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಕ್ ಪೋದು ಪೇರ್ ಮೈಪುನವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು.

ನಂಬುಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಗಾಲ್ಯ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ್ ಮೈತನ ಪೇರ್ ಕಡಲ್ ಸೇರೊಡುಗೆ. ಭೂಮಿರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಏಳ್ ಲೋಕ ಇತ್ತ್ಲೆಕನೆ ಭೂಮಿರ್ದ್ ಆಡಿಟ್ ಏಳ್ ಪಾತಾಲೊಳುಲ್ಲಗೆ. ಪಾತಾಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ನಾಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ಗ್ ಮೈತ್ನ ಪೇರ್ ಕಡಲ್ದ ಮುಕಾಂತರ ನಾಗನ್ ಸೇರುನ್ದುಗೆ. ಉಂದೊಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬೊಳಿ ಗೆಯಾದುಂಡು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಭೂಮಿನ್ ಕಾಪುನ ನಾಗಗ್ ಬೊಂಡ ಅವುಲ ಗೆನ್ದಾಲಿ ಬೊಂಡ, ಮಂಜಲ್ ಪೂಜುನಿ, ಪೇರ್ದ ತನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಬಾರೀ ಇಷ್ಟ. ನಾಗನ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಆಯಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂ,ಪರ್ನ್ದ್, ಫಲವಸ್ತು, ಪುರ್ಸದ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕಡು ಇಸತ ಬಣ್ಣ ಲ ಮಂಜಲ್ ಆಡಿಪ್ಪುಂದು. ಅಂಚನೆ ನಂಜಿ ಇಸೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಲ ಮಂಜಲೇ ಆದುಂಡು. ಕಜಿಪುಗು, ಮೋನೆದ ಪೋರ್ಲುಗ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.

ಲತ್ತ್ ಪಿಂಗಾರದ ಮುಗ್ಗೆ ನಾಗ ದೇವೆರೆಗ್ ಇಷ್ಟಗೆ .ಅಂಚಾದ್ ನಾಗಮಂಡಲ, ನಾಗನ ದರ್ಸನೊಗು ಪಿಂಗಾರ ಪಾಲೆಲೆನ್ ಕನತದ್ ಅವೆಕ್ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಪಾತ್ರಿಲು ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದೊನ್ವೆರ್. ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ಉಚ್ಚುದಲೆಕ ತೋಜುಂಡು .

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

http://kmahendranath.blogspot.in/2014/08/blog-post.html