ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ರೆಂಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರೆಂಜೆದ ಮರ

ರೆಂಜೆ ಭಾರತೋ ಮೂಲೊ ಆಯಿನ ರೆಂಜೆನ್ ರಂಜಲು, ಪಗಡೆ ಮರ, ಕೇಸರ ಏಲಂಗಿ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಮರ. ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಈ ಮರಕ್ಕ್ ರೆಂಜೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಭಾರತೊದ ಮಾತಾ ಪ್ರದೇಸೊಡುಲಾ ಈ ಮರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೋಟೊಲೆಡ್, ಮಾರ್ಗೊದ ಬರಿಟ್, ಈ ಮರನ್ ನಡ್‌ದ್ ಬುಲೆಪ್ಪಾವೆರ್. ಬಾರಿ ಪರಿಮಲೊದ ಪೂ, ರುಚಿತ ಪರ್ಂದ್ ಈ ಮರಟ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಜನವರಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದು - ಮೇ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಇಂದೆತ ಪೂನು ತೂವೊಲಿ, ಪರ್ಂದ್ ತಿನೊಲಿ.[೧]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ರೆಂಜೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಕನ್ನಡಡೊಡು : ಕಂಜ, ಕಲ್ ಹಾಲೆ, ಕಲಅಲೆ, ಪೊಗಡ, ಬಕುಳ, ಮುಲಸರಿ, ಬೊಗಡ, ಹಾಲ್ಮದು
 2. ಹಿಂದಿಡ್ : ಬಕುಲ್, ಮಲ್ಸಾರಿ
 3. ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ : ಸಿನ್ಹಕೇಸರ, ಬಕುಲ, ಚಿರಪುಷ್ಪ, ಮಧುಗಂಧ ಇಂದೆನ್ ಕನ್ನಡಿಗೆರ್‌ಲಾ ಬಕುಲದ ಮರ್‌ಂದ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]
 4. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ : ಇಂಡಿರ್ಯಮೆಡ್ಲರ್, ಬುಲೆಟ್-ವುಡ್ ಟ್ರೀ[೩] ಅತ್ತಂಡ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಚೆರ್ರಿ ಪನ್ಪೆರ್
 5. ತಮಿಳ್‍ಡ್ ; ಮಾಗಿಲಂ, ಮೋಗಿಡಂ
 6. ತೆಲುಗುಡು : ವಕುಳಮು, ಪೊಗಡ
ರೆಂಜೆದ [ಪರ್ಂದ್

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ರೆಂಜೆ ಮರತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ : ಮಿಮುಸೊಪ್ಸ್ ಎಲೆಂಗಿ (Mimusops elengi)[೪]
 2. ದೈತ ಕುಟುಮ್ಮೊ :ಸಫೋಟೇಸಿ (Sapotaceae)

ಪರಿಚಯೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಳಚ್ಚಿಲ್‍ದ ದೈಕುಲೊಟ್ಟುಗೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಗಟ್ಟೊಡುಪ್ಪುನ ಅರೆಗಾಲೊಡು ಇರೆ ಉದುರ್ಪುನ ದೈಕುಲೆ ಪಾಡಿಡ್ ಬುಲೆಪುನ ಈ ಮರ ಏಪೊಲಾ ಇರೆ ದಿಂಜಿದ್ ತೂಯೆರೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು. ನಮೊನ ರಾಜ್ಯೊದ ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಲೆ ಮಾರ್ಗೊದ ಬರಿಟ್ ಈ ಮರಕ್‍ಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ರೆಂಜೆದ ಪೂವು
ರೆಂಜೆಫಲೊ
 1. ನಕ್ಷ್ಹತ್ರಾಕಾರೊದ ಸುಗಂದಿ ಬೊಳ್ದು ಪೂ ನೆಟ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಕಾಯಿಲು ಪರ್ಂದ್‍ನಗ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣೊ ಉಪ್ಪುಂಡು
 2. ಇಂದೆತ ಬಿತ್ತ್ ಚಿಕ್ಕುದ ಬಿತ್ತ್‌ದಂಚನೆ ಉಂಡು.
 3. ಇಂದೆತ ಪೂ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಕ್ ಬಾಡುಜಿ.
 4. ಇಂದೆತ ಇರೆ ನೇರೊಳ್‍ದ ಇರೆತಂಚನೆ ಉಂಡು.
 5. ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು.
 6. ಪರಂದ್‍ನಗ ಕಿತ್ತಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಗು ಬದಲುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ರೆಂಜೆ ಪರ್ಂದ್
ರೆಂಜೆದ ಚೋಲಿ
 1. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ರೆಂಜೆ ಉಪಯೋಗಿಸಾಂಡ ಕಫೊ, ಪಿತ್ತೊನು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 2. ಕನೆರ್ ರಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು.
 3. ಇಂದೆತ ಪೂವುಡು ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಸೊ ಉಂಡು.
 4. ರೆಂಜೆದ ಚೋಲಿಡ್ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅಂಸೊ ಉಂಡು.[೫]
 5. ರೆಂಜೆಡ್ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟೊದ ಅಂಸೊ ಧಾರಾಳ ಆದುಂಡು.
 6. ಇಂದೆತ ಪರ್ಂದ್‍ಡ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಸೊ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೆಪೊನಿನ್ ಉಂಡು.[೬]
 7. ಇಂದೆತ ಬಿತ್ತ್‌ಡ್ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಸೊ ಉಂಡು.
 8. ಇಂದೆತ ಪರ್ಂದ್‍ಡ್ ಸಸಾರಜನಕೊ, ಸುಣ್ಣೊ, ರಂಜಕೊ ಉಂಡು.
 9. ಇಂದೆ ಗೆಲ್ಲ್‌ನ್ ಕೂಲಿ ಉರ್ದ್‍ಯರ ಉಪಯೋಗಿಸವೆರ್.
 10. ಇಂದೆತ ಚೋಲಿಡ್ ಅತಿಸಾರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಮಶಂಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಬಳಸುವೆರ್.
 11. ಇಂದೆತ ಪೂವುನು ಉಲುಂಗದ್ ತರೆಬೇನೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 12. ಇಂದೆತ ಬಿತ್ತ್‌ಡ್ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟ್‌ಂಡ, ಪೀ ಕಟ್ಟ್‌ಂಡ್ ಗುಣೊ ಅಪುಂಡು
 13. ಇಂದೆತ ಚೋಲಿಡ್ದ್ ಒಟ್ಟೆಕೂಲಿಗ್ ಮರ್ದ್ ಆಪುಂಡು.
 14. ಇಂದೆರ ಚೋಲಿನ್ ಗುದ್ದುದ್ ಎನ್ನೆಡ್ ಕಾಯಿತ್‌ದ್ ಗಡಿ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೆಂಜೆ&oldid=177206"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು