ಬಸವ ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಸವ, ಬಸವೆ ಪಂಡ ಬುಜ ಇತ್ತ್ ನ ಬೋರಿಲೆನ್ ಕೆಲವುದಕ್‍ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ನಲಿಪಾವೊಂದು ಬರ್ಪರ್. ಅಂಚ ನಲಿಪಾದ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಕೊರ್ ನ ದುಡ್ಡು, ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಕುಂಟು ದೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್.

ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಸವ ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]