ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೂರ್ಲೆ ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೂರ್ಲೆಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆ. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಆಚರಣೆ ಮೂರಿಲೆ ನಲಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮೂರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಂಡ್.

ನಲಿಕೆದ ಹಿನ್ನಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂರಿ ಪಂಡ ಕಲಶ. ಹಿಂದೂ ಆರಾಧನ ಪದ್ದತಿಡ್ ಕಲಶೊಗು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕ. ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕಲಶ ನಾಗನ ಸಂಕೇತ,ಕಲಶದುಲಯಿದ ನೀರ್ ಯಕ್ಷನ ಸಂಕೇತ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕಲಶೊದ ಪಿದಯಿ ಮೈಟ್ ನಾಗನ ಜಿಡೆತ ಚಿತ್ರೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೃಷಿಗ್ ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್ ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಅಗತ್ಯೊದವು. ಅಂಚಾದ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಿ ಕಲಶದ ಆರಾಧನೆ ಕೃಷಿಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಆರಾಧನೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಗೆ.

ನಲಿಕೆದ ಕಾಲ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಣೇಲ್ ಕೊಯ್ಯಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸದ ಕಡೆತ ದಿನೊ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಮನದಾನಿ ಈ ಮೂರಿಲೆ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಚರಣೆನೆಯಾಪುಂಡು

ನಲಿಕೆದ ತಯಾರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೂಡುದ ಜಾಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆತ ಉಲಯಿ ಗೋಡೆಗ್ ತಾಗ್‌ದ್ ಒಂತೆ ಎತ್ತರೊಡು ಒಂಜಿ ಮರತ ಪಲಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಮೂರ್ಲೆ ಮಂಟಮೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯದ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಟಮೆನ್ ನಿರ್ಮಲೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರಡ್ದ್ ಅಂತಸ್ತ್‌ದ ಪಲಯಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಲ್ದು ಮಡಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್ ಕಲಶೊ ಪಾತ್ರೊಲೆನ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲಕಯಿದ ಕೊಡಿ ಇರೆಕುಲು, ತಾರಾಯಿ ದೀದ್ ಕಲಶೊಗು ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪೂ, ಪಿಂಗಾರೊಡು ಐತೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೂಪ, ದೀಪ ತೋಜಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತಿರ್ತ ಪಲಯಿಡ್ ಮೂಜಿ ಬಾರೆದ ಇರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸುವೆರ್. ಇಲ್ಲಾದ ಯಜಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬೊದಕುಲು, ಸೇರ್ದಿನಕುಲಲು ಮಾತ ಕೈಮುಗಿದ್ ಪೊಡ್ಯ ಪಾಡುವೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಜಮಾನಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ರೀತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಲಿಕೆ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೊಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ದೆತೊಂದು ಪೋದು ಮೀದ್ ಮಡಿ ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಜಾಲ್‌ಡ್ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪದ ಪನೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್. ಈ ಪದೊಟ್ಟು ಕಲಶದ ಪುಟ್ಟುದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಳಿಂಗನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗದ ಸುಗಿಪುನ ಪದೊ ಉಂಡು. ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ವಸಯೊ ಅಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ನಲಿಕೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಯಜಮಾನಿ ನಲಿಕೆದಕುಲೆಗ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]