ಬೆನ್ನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಂಬೊಡಿಯದ ಕಂಡೊಡು ದಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರೊ
ದತ್ತ್‌ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ
ಸಾಗೋಳಿ ಆಯಿನ ಕಂಡ

ಕಂಡದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೆನ್ನಿದಕಲು ಪಂಡ ಕೃಷಿತ್ತಕುಲು ಪಂಡ್ದ್‍ ಆರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಂಡೊನು ದತ್ತ್‌ದ್, ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೇಜಿ ನಡುಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಸುಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಭಾರತ ಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲ್ ಜನಕುಲ್ ಬೆನ್ನಿನ್ ಅವಲಂಬಿಸದೆರ್.
 • ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಬೆನ್ನಿ ಆದ್ ಉಂಡು.
 • ಸುರುಟ್ ಕಂಡೊನ್ ದತ್ತ್‌ದ್. ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡುವೆರ್.
 • ನೇಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ಕೆಯಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಅವೆನ್ ಕೊಯಿಪುನೆಕ್ ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ಯುಪುನೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಯಿನ್ ಕೊಯಿದ್ ಪಡಿಕ್ಕ್ ಹಾಕುವೆರ್/ದರ್ಪುವೆರ್.
 • ಹಾಕಿನ/ದರ್ತಿನಪಗ ಬೈಯಿ ಬೇತೆ ಬಾರ್ ಬೇತೆ ಅಪುಂಡು.
 • ಬಾರ್‌ದ ಕಜವುನು ಕಡ್ಡಿಲೆನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಗಾಳಿ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕದಿಕೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪತ್ತಾಯೊಡು ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀಪೆರ್.
 • ಬೋಡಾಯಿನಪಗ ಮಿಲ್ಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಗಡಿಗ್ ಕೊನೊದು ಮಾರ್ವೆರ್. ಅತ್ತ್ಂದಾಂಡ ಅರಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಕನಪೆರ್.
 • ಆಂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರ್ಸ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಟ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಆಟ ಆಡುಂಡು.

ಬೆನ್ನಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಏನೆಲ್
 2. ಸುಗ್ಗಿ
 3. ಇಡೆ ಕೊಳಕೆ
 4. ಪಟ್ಲ
 5. ಕೊಳಕೆ

ಕಂಡೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಾನ ಬೊಟ್ಥು (ಬರ್ಸದ ನೀರೇ ಉಂದೆಕ್ ಆಸರೆ)
 • ಬೊಟ್ಟು (ಬರ್ಸದ ನೀರ್‌ಡ್ ಅಪುನವು)
 • ಒಂಜಿ ಬುಲೆತ್ತ ಕಂಡೊ (ಬರ್ಸದ ನೀರ್‌ಡ್ ಅಪುನವು)
 • ರಡ್ಡ್ ಬುಲೆತ್ತ ಕಂಡೊ (ಕೆರೆತ್ತ/ತೋಡುದ ನೀರ್‌ಡ್ ಅಪುನವು)
 • ಮೂಜಿ ಬುಲೆತ್ತ ಕಂಡೊ (ಕೆರೆತ್ತ ನೀರೇ ಆಸರೆ)
 • ನಾಲ್ ಬುಲೆತ್ತ ಕಂಡೊ (ಕೆರೆ/ಸುದೆತ್ತ ನೀರ್‌ದ ಆಸೆರೆ)

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆನ್ನಿ&oldid=127141"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು