ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬೇಲಿದ ನಡುಟ್ಟೆ ಜನಕುಲು ಪೋಯೆರೆ ಬರಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ದೀಪುನ ಕಡಪ್ಪು ಸಾದಿಗ್ ಪಡಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪಡಿನ್ ಎರ್ಲು ಪೋಪುನಲ್ಪಲಾ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ನರಮಾನಿ ಪೋಪುನಾಡೆಗ್ ತಡಮೆ, ಉರುವೆಲು, ಪಡಿ, ಗೂಂಟೊಲಾ ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ಪದೊ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಡಿ ಪನ್ಪಿ ಪದೊ ಪಡಿ ಅರಿ, ಪಡಿಬಾಕಿಲ್ ಪದೊಕುಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೊನು ಕೊರುಪುಂಡು.[೧]

ಕೆಯಿ ಹಾಕುನ/ನೊಪುನ ಪಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರ್‌ದ ಪಡಿ

ಕೆಯಿ ಹಾಕುನ/ನೊಪುನ ಪಡಿ (ಬಾರ್ದ ಪಡಿ) ಕೊಯಿಲ್‍ದ ಕೆಯಿನ್ ಹಾಕ್ಯರೆ ಮಂಚೊದ, ಬೇಂಚಿದ ಮೇಲ್‌ಡೆ ದೀಡುನವೆ ಬಾರ್ದ ಪಡಿ. ಉಂದು ಪಡಿತ ಅಡಿತ ಬೆಂಚಿ, ಮಂಚೊದ ಉದ್ದೊಗು ಸಮೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾರ್‌ದ ಪಡಿನ್ ಬಾರಿ ಜಾಗರ್ತೆಡ್ ದೀಡೊನುವೆರ್. ಅಟ್ಟೊಡು ಪುಗೆ ಪತ್ತುನಲ್ಪ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒರಿಯನ ತರೆ ಸಂದುನೆಟ ಈ ಪಡಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಪಡಿನ್ ಮರತ್ತಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವು ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ರೀಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ತಲಕ್ಕೆನ್ ಪೆರೆಸ್‍ದ್ ಇಡೆ ಬುಡುದು ಹಾಕ್‍ದ್ ಪಡಿ ಮಲ್ಪ್ ವೆರ್.

ಬೇಲಿದ ಪಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇಲಿದ ಪಡಿ

ಬಾರ್‌ದ ಪಡಿದಂಚನೆ ಆಂಡ ಎಲ್ಯೆ. ಇಂದೆನ್ ಕಿದೆತ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್, ಕೊಟ್ಯದ ಬಾಕಿಲ್‍ಗ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಮುಳ್ಳಪಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂದೆನ್ ಮುಳ್ಳಪಡಿಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ. ರಡ್ಡ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಉದ್ದೊದ ಬಡಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ತಲಕೆನ್ ಕತ್ತೆರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯಿತ್ತ ನಡೂಕು ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಅಯಿತ್ತ ಮೇಲ್‌ಗ್ ಮುಳ್ಳು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಡಪ್ಪುವುನಲ್ಪ ಗೂಂಟೊ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯಿಕ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಎರ್ಲು ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ ಮುಳ್ಳಪಡಿನ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ದೂರೊಡ್ದು ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಪಡಿ ಉಂಡುಂದು ತೋಜಂದಿ ಲೆಕೊ ಆಯರ ಮುಳ್ಳಪಡಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.

ಪಡಿತ ರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪಡಿನ್ ಮಾದೆರ್‌ದ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಮೊಡೆದ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಂಗ್‌ದ ತಲಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಮರತ್ತ ಬಡಿಗ್ಗೆನ್ ಗೀಸ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಮಾದೆರ್‌ದ ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಪಿಂಟಾದ್ ಮೊಡೆಪೆರ್.
  2. ಬಾರ್‌ತ ಪಡಿಕ್ಕ್ ಕಂಗ್‍ದ ತಲಕೆನೇ ಉಪಯೋಗೊ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್.

ವಿವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://kn.wiktionary.org/wiki/ಪಡಿ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಡಿ&oldid=126057"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು