ಬೀಸತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ. ತರಕಾರಿ ಮೂರಿಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಸರ್ತದ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ.

ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಮೂರಿಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿನ್ ಬೀಸತ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕತ್ತಿಡ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪೆರೆಸೆರೆ ಗಲಸುನವು

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೀಸತ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಧೈರ್ಯೊಡು ಸಾದಿ ನಡವೊಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]