ದಾವನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದಾನೆ ಅತ್ಂಡ ದಾವನೆ ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಲೆಪ್ಪುನ ಉಂದೆನ್ ಲೇಸ್‌ದ ಅಟಿಲ್‌ದವುಲು ಉನುಪ್ಪು/ನುಪ್ಪು, ಕಜಿಪುನು ಅಡಿಪತ್ತಂತಿಲೆಕ ಮಗ್‌ರ್‌ಪಿಯರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮೂನೆದ ಕೈಲ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ಉದ್ದ ಕೈ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಉರುಂಟು ಅತ್ತ್ಂಡ ಚೌಕುಲಿತಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆನ್ನ್ ಕಂಗ್‌ದ ಸಲಕೆ,ತಾರಿ,ತಾರೆದ ತಲಕೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಸಾರ್ ಮಗ್‍ರ್‍ಪಿಯೆರೆ
  • ಸಂಬಾರ್ ಮಗ್‍ರ್‍ಪಿಯೆರೆ
  • ಗಂಜಿ/ನುಪ್ಪು ಮಗ್‍ರ್‍ಪಿಯೆರೆ
  • ಪಲ್ಯ ಮಗ್‌ರ್‌ಪಿಯರ
  • ಕಜಿಪು ಮಗ್‌‍ರ್‌ಪಿಯರ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದಾವನೆ&oldid=135564"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು