ಕುತ್ತರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕುತ್ತರಿ ಪಂಡಾ, ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿ ಒಡೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಪೆರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಡ್ಯೇರೆ ಬೋಡಾದ್ ಉಪ್ಪುನವು. ಉಂದೆನ್ ಬೂರು/ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಮೊಡೆದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂರ್ದ ಬಟ್ಟಿಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ, ಕುರ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಲ್ಯಾ, ಅರ್ದ ಕುರ್ಕಿಲ್‌ದ ಲೆಕ ಉಪ್ಪಂಡು.

ಉಪಯೊಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನಕುಲು ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲೇನ್, ಮಲ್ಲ ಕೋರಿದೊಟ್ಟುಗು ಕೂಡೂಡು ಪಾಡ್ಡ್ ಸಾಂಕುಜೇರ್, ದಾಯೇ ಪಂಡಾ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿಲು ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ದೊಂಕುವ ಅತ್ಂಡ ಕಿನ್ನಿಲೇಗ್ ಮೊಟ್ಟುವ, ಅಂಚೇನೇ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಕಕ್ಕೆ, ಗಿಡಿ, ಮುಂಗುಲಿ, ಪಕ್ಕಿಸಾಲೇ ಕೊನೊಪ,ಆಯಿಕಾದ್ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲೇನ್ ಮಲ್ಲೇ ಆನೇಟಾ ಕುತ್ತರಿಡ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಾಂಕುವೆರ್. ಕೋರಿ ಸಾಂಕೇರೇ ಕುತ್ತರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.