ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಿಕ್ಕಾಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಕರ್ಬೊಡು ಮಲ್ತ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದನೊ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಪುಡಿ ಉಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಗರ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬೊದ ಸಾದನೊ. ಕೊಟ್ಟುಡು ಗೋರುಂಡ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಗರ್ಪುನವು. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಪಿಕ್ಕಾಸಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ನ್ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆದಕುಲು ಕರ್ಬೊದ ತುಂಡುಡ್ದು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಉಂತುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಕಡೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಂಪೆನಿರ್ದೇ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್‌ನ ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಗರ್ಪೆರೆ
  2. ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ/ತಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ
  3. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ನೆಲ ಪಿರೆಸುನೆ
  4. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪಾವುನೆ
  5. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ಮುರ ಕಲ್ಲ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನು
  6. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ನೆಲ ಕೊಚ್ಚುಡು
  7. ಪಿಕ್ಕಾಸ್‍ಡ್ ನೆಲ ಒಕ್ಕುನೆ
  8. ಕಂಬೊಲೆನ ಗುರಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ
  9. ದೈಕುಲೆನ ಗುರಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.