ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಾಲೆತ ಮೂಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಾಲೆನ್ ಮಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಮೂಡೆದ ಲೆಕೊ ಕಟ್ಟ್‌‍ದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಅಂಬಟೆ, ದೀಗುಜ್ಜೆ ಇಂಚ ತೋಟೊಡು ತಿಕ್ಕು ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಬರಿಯೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.