ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉಜ್ಜೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಉಜ್ಜೆರ್

ಉಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡ ಬಾರ್‌ನ್ ಮೆತ್ತ್‌ದ್, ಕುಟ್ಟುತ್/ಎಡ್ದ್‌ತ್ತ್‌ದ್ ಅರಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಲಕರಣೆ. ಉಂದ್ ಮರತ್ತವು/ತಾರೆ/ತಾರಿದವು ಅದಿಪುಂಡು. ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ತಾರಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಪಾಯಿ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಸುಲಬ ಅಪುನ ಮರತ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ್ನೊಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಸಮ್ಮಂದದ ಪದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಉಜ್ಜೆರ್ದ ವಿಧೊಕುಲು: (೧)ಮುಂಡುಜ್ಜೆರ್ (೨) ಸುತ್ತುಜ್ಜೆರ್.ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಉಜ್ಜೆರ್ದ ಭಾಗೊಲು: (೧)ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಕಟ್ಟ (೨) ಉಜ್ಜೇರ್ದ =ಕಾಜಿ= ಸುತ್ತು
 • ಉಜ್ಜೆರ್ ಕೂಳಿ (೪) ಅಣಸ್
 • ಉಜ್ಜೆರ್ದ ಗುರಿ = ನೆಲಕ್ಕುರಿ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಓಬವ್ವನ ಉಜ್ಜೆರ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡಯೇ?
 • "ಉಜ್ಜೆರ್'ದ ಉಳನಾರ್ ಕನಲ, ಸಮುದ್ರ ಲಪ್ಪೀ ಬಲ್ಲ್ ಕನಲ" - ಪಂಡೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ (ಪಾಡ್ದನ)

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಜ್ಜೇರ್ ಕಡಪ್ಪಾಪುನ
ಪೊಣ್ಣುಬಾಲೆ ಪೊಂಜೋವಾಪಿನ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಅಲೆನ್ ಮೀಪಾದ್, ಮುತೈದೆ ಪೊಂಜೊವುಲು ಅಲೆನ ತರೆಕ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್, ತೀರ್ಥ ಮಯಿತ್ದ್, ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಜ್ಜೇರ್ ಕಡಪ್ಪಾವುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು.

 • ಏರಾಂಡಲಾ ಸೈತ್‌ನಪಗ ಮೂಜನೆ ದಿನತಾನಿ ಕಾಲೆ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು ಅಪಗ ಮಾಡ್‌ನ್ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಜ್ಜೆರ್‌ನ್ ಮಾಡ್‌ಡೆ ಪಿದಯಿ ದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.
 • ಉಜ್ಜೆರ್‌ಗ್ ಪಂಜಿದ, ಕೈಕಂಜಿದ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಎದುರುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವುರ್ದು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್‌ದ್ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೊಪುನವು ಉಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಉಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚಿ ದೀಪ್‍ನ ಉಜ್ಜಿಡೆ ಸಂಬಳೊ ಕೊರೊಡು.(ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಲೊ ಕೊರೊಡು)
 • ಉಗುರು ಸುತ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಉಜ್ಜೇರ್‌‌ದ ಪೆಟ್ಟ್.
 • ಮುಯೆರ್/ಮುಗೆರ್‌‌ಗ್ ಕೋಲುದ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಂಜಿಗ್ ಉಜ್ಜೆರ್‌ದ ಪೆಟ್ಟ್
 • ಉಜ್ಜೇರ್‌ದ ನಾರ್ ದೆತ್ತಿಲೆಕೊ
 • ಗಿರೊಟ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಉಜ್ಜೆರ್‌ದ ಪೆಟ್ಟ್ ತಪ್ಪವೊಲಿಯ?

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫೋಟೋಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]