ತರ್ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆತ ಕತ್ತಿ. ತಾರೆ, ತಾರಿ, ಪನೆ, ಇಂದ್ ಮೂರ್‌ದ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಗಳಸುನ ಇಸೇಸ ಅಯಿನ ಕತ್ತಿ.

ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಿದ ಕೊಂಬುನು ಮೂರುನ ಕತ್ತಿ[೧]

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ವಕ್ರ ಅದ್ ಇಪ್ಪುನ ಕತ್ತಿ. ತಾರೆತ ಕೊಂಬುಗ್ ಬೊಡಾಯಿನಲೆಕೊ ಉಂದು ಓಂಬುಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರ್ಕತ್ತಿದಾಯಡ ತರ್ಕೊಗು ಪೋವಡ.

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕತ್ತಿಟ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪೆರೆಸರ ಬಲ್ಲಿ

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರ್ಕತ್ತಿ ತಾರಿಗ್ ಪರ್ಕತ್ತಿ ಕೆಯಿಕ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಹೇಮಾಂಶು ಪ್ರಕಾಶನ, ೨೦೦೧, p.g ೯೯