ಬಜ್ಜೆಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪರ್ಂದ್ ಬಜ್ಜಯಿ
ಕಂಗ್

ಬಜ್ಜೆಯಿಗ್‍ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ Areca or Betel-nut Palm ಪನ್ಪೆರ್‍. ಬಜ್ಜೆಯಿ ಅಪಿನ ಮರೊಕ್ಕು ಕಂಗ್‍ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್‍. ನೀರಾವರಿ ಜಾಗೆಡ್‍ ಉಂದೆನ್‍ ಬುಲೆಪಾವೆರ್‍. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನಗ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು.[೧] ಬಜ್ಜೆಯಿನ್‍ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೨] ಮರ್ದ್‍ಗ್‍ಲಾ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಮಡು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಜ್ಜೆಯಿ ಉಂದು ಬೆನ್ನಿದಾಯನ ಮುಖ್ಯ ಬುಲೆ. ತುಳುನಾಡ್‍ದ್ ಬೆನ್ನಿದಕ್‍ಲ್ ಕಂಗ್‍ಲೆನ್ ನಡ್‍ದ್ ಬುಲೆಪ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ನಡಪಾಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆಯಾದ್ ಬುಲೆಪ್ಪಾವೆರ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆ ಆಂಡಲಾ ಅವು ಬಾರ್ ದ ಬುಲೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಥಾನೊನು ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಬಚ್ಚಿರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರುಂಡ ಮಾತ್ರ ವೀಳ್ಯ ಪಗತೊನಿಯೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಾತೆಕ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಒವ್ವೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟ್, ಕಜ್ಜೊಲೆನ್ ನಡಪುಡಿಯೆರೆ ಒಮ್ಮತೊನು ತೆರಿಪಾಯೆರೆಲಾ ಗಲಸುನ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಒರಿದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ದರ್ತ್ದ್ ಪೂಲು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಸುಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೆರ್ - ಅಪಗ ಅವು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲುಂದು ಆಪುಂಡು. ಬಜ್ಜೆಯಿ ಅಪಿ ಕಂಗ್‍ಡ್ ಪಾಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐಟ್‍ ಉನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಟ್‍, ತಿನ್ಪಿನ ತಟ್ಟೆ , ಮಂಡೆಗ್‍ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಬೀಡ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್‍ (ರಡ್ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ, ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಸುಣ್ನ, ಬೊಕ್ಕ ಪುಗೆರೆ) ಬಜ್ಜೆಯಿನ್‍ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ಬುಲೆಪಾವೆರ್‍. ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರೊಕ್ಕು ಬಜ್ಜಿರೆದ ಬೂರು, ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿದ ಬೂರು ಬುಡ್ಡು ಇಡೆ ಬುಲೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನಿಯೆರೆ, ಬೀಡ ಕಟ್ಯರೆ, ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೀಡ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ, ಮೀನ್‍ದ ಪುಡಯಿದ ಅಡಿಟ್ಟ್ ದೀಪಿ ಪಾಲೆಗ್‍, ಗಗ್ಹರ ಕಟ್ಟನಗ, ಆಣಿ ಕಟ್ಟನಗ ಪಾಲೆ, ಒಣಸ್‍ದ ಬಟ್ಟಲ್‍, ಕಜಿಪುದ ತಟ್ಟೆ, ದೇವೆರೆಗ್‍ ಪಿಂಗಾರೊಗು, ದೊಂಪ ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಆಡ್ಡೊಗು, ತಲಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಾತೆಕ್ಕ್ ಲಾ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರ ಬೋಡೇ ಬೋಡು.ಬಜ್ಜೆಯಿಡ್ ಚಾತ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನೊನ್ ಪೊಸತಾದ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತ್ ದೆರ್.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಡ್ ಕಂಗ್ ದ ಪಿಂಗಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಗ್ ದ ಬುಲೆಕ್ಕ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರ ಫಲ ಕೊರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಕೊರಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪಿಂಗಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಳಕೆಡ್ಉಂಡು, ಕೊಲ, ಮಾರಿ ಪೂಜೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಟ್ಲಾಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್. ಮಾತಾ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಗ ಪಿಂಗಾರನೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪ್ರಸಾದ ಆದ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಿಂಗಾರೊನು ಪೊಂಜೋವುಲು ತರೆಕ್ ದೀಪೆರ್, ಅಂಜೋವುಲು ಕೆಬಿಕ್ಕ್ ದೀವೊನುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://economictimes.indiatimes.com/topic/arecanut
  2. http://kn.vikaspedia.in/agriculture/c95cc3cb7cbf-c89ca6ccdcafcaec97cb3cc1/c85ca1cbfc95cc6-c95cc3cb7cbfc95cb0