ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವೀಳ್ಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವೀಳ್ಯೊ

ವೀಳ್ಯ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ. ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಮದಿಮ್ಮೆದಾನಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಗರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮದಿಮ್ಮೆಗ್ ದುಂಬು ಆನ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಿನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ತುಲುವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರೊದಾನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಗರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಐನ್ ಬಜ್ಜಿರೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಸುಣ್ಣೊ ಸೇರಾದ್ ವೀಳ್ಯೊ ತಿನ್ಪುನವು ಜನಪದೊ ಕ್ರಮೊ. ಆನಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಕುಲು ಹಿರಿಯೆರೆನ ಎದುರು ಬಜ್ಜಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಿನಿಯರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಜ್ಜಿರೆ ತಿನ್ನಗ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡುಂದು ಜನಪದೆರ್ ಪನ್ಪರ್.

ಬಚ್ಚಿರೆದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪೂಜೆ, ನೇಮ, ತಂಬಿಲ, ಮದಿಮೆ ಎಂಚಿನಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಆತ್ ಮಹತ್ವ, ಗೌರವ ಉಂಡು.

  • ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ

ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಗಿದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ನಾಲಯಿದ ಅಗ್ರ ಪೋಪುಂಡು.

ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ್ ಕನ್ಯೆನ ಭಾಗೊದ ಮುಖ್ಯಸ್ತೆರ್ ಇಲ್ಲದ ದೇವೆರೆನ ದೀಪ ಪೊತ್ತವುನ(ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ) ಕೋಣೆದ ಎದುರು ಭಾಗೊಡು ನಾಲ್ ಪಜೆ ಪಡ್‌ದ್, ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮಣೆ ದೀದ್, ಒಂಜಿ ಮಣೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ನಂದಾ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀದ್ ಅಯಿತ್ತ ಕೈತಲ್‌ಡ್ ಕಂಚಿದ ಬಟ್ಟಲ್‌ಡ್ ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಒಂತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ದೀಪೆರ್. ದೀಪದ ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಚೆಂಬುಡು ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿವಾಣೊಡು ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಒಂತೆ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಆಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರ್ ಸಭೆಕ್ಕ್ ಕೊರ್ದ್, ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮಕ್ಕ್ ತಯಾರಾಪೆರ್. ಊರುದಕುಲು, ಬಿನ್ನೆರ್, ಸಂಬಂಧದಕುಲು ಸರ್ವೆರ್‌ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯೊನು ಸಾಂಗವಾದ್ ನೆರವೇರಿಸಾದ್ ಕೊರೊಡು ಪಂದ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆರ್ ಕೇನ್‌ದ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ವೀಳ್ಯನ್ ಏಳೆರ್ದ್ ಒರ್ಂಭ ಸರ್ತಿ ಬಳಸು ಕ್ರಮ ಉಂಡು.(ವೀಳ್ಯ ಬಳಸ್‌ನಗ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಬಳಸುವೆರ್). ಪ್ರತಿ ವೀಳ್ಯ ಕಟ್ಟ್‌ನಗಲಾ ಪತ್ತ್ ಕುಟುಂಬ ಹದಿನೆಣ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಒಕ್ಕಣೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ವೀಳ್ಯ ಕಟ್ಟುನವು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕ್ರಮದಂತೆ ವೀಳ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೊನು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮುಗಿಪುವೆರ್. ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆಣಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕೊರೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ವೀಳ್ಯೊ&oldid=161745"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು