ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಚ್ಚಿರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಚ್ಚಿರೆ

ಬಚ್ಚಿರೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಮದಿಮೆ, ಬೂತಾರಾಧನೆ, ಇಂಚ ತುಳುವೆರೆ ಒವ್ವೇ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ದುಂಬು ಬೋಡಾಪುಂಡು.

ಬಚ್ಚಿರೆ ಪದೊತ ಅರ್ತೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಲ್ಲ್ 1
ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಲ್ಲ್ 2
 1. ಬಚ್ಚಿರೆ ಪದೊಟು ಇರೆ ಪದೊ ಉಂಡು. ತುಳುಇರೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಎಲೆಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂವಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಇರೆ.[೧]
 2. ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಪಚ್ಚಿರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಚ್ಚೆ+ಇರೆ=ಪಚ್ಚಿರೆ. ಪಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಪಜಿ ಇರೆ. ಪಚ್ಚೆ ಇರೆನೆ ಬಚ್ಚಿರೆಂದ್ ಪದೊ ರಚನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಕಾರೊ ಕಾರೊ ಆತ್ಂಡ್.
 3. ಲತ್ತ್ ಇರೆನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಚ್ಚೆಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕುಲ್ಲ್‌ದ್ ತಿನ್ಪುನವು ಬಚ್ಚಿರೆ.
 4. ತುಳುತ ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವೀಳ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಪದೊಕ್ಕು ತುಳುಟು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]
 5. ಮಲಿಯಾಳೊಡು ವೆತ್ತಿಲ/vettilaಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 6. ತಮಿಳುಡು ವೆತ್ತಿಲೈ / vettilaiಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್
 7. ಅರೆಬಾಸೆಡ್ ಎಲೆ ಪನ್ಪೆರ್.
 8. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳುಟು ತಮಂತ್ರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 9. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ betel leaf. piper betel[೩][೪]
 10. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ತುಮುಲಪಾನ ಅತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಿನ್ಪುನವು ಗೌರವೊದ ಸಂಕೇತೊಂದ್ ನಂಬುದೆರ್.

ಬಚ್ಚಿರೆದ ವಿದೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಬಚ್ಚಿರೆ
 1. ಮುಂಡೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ
 2. ಪಂಚೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ
 3. ಕುಜುಂಬು ಬಚ್ಚಿರೆ
 4. ಕುದ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ
 5. ಸೇಲಂ ಬಚ್ಚಿರೆ(ಪಾನ್ ಬೀಡ ಬಚ್ಚರೆ)
 6. ಮರಪೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ
 7. ಕಲ್ಕತ್ತ ಬಚ್ಚರೆ
 8. ಮೈಸೂರು ಬಚ್ಚಿರೆ

ಬಚ್ಚಿರೆದ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬಚ್ಚಿರೆ ಮರ್ದ್‍ಗ್ ಆಪುಂಡು.
  1. ಪಂಚೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನ್ ಉಂತುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.
  2. ಚಿನ್ಹೆದ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ರಸತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಚಿಹ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.
  3. ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೫]
 2. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಿಂದ್ಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಂಡ ಸುಣ್ಣೊ, ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಸೇರಾದ್ ತಿನ್ಪುನೆ
 3. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ದ್ ಹಿರಿಯೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗೌರವೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು.
 4. ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಅಂಜನೊ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಂಜನೊ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಇಂದೆತ ಆದಾರೊಡು ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆನ್ ತೂಪೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ತೋಜಿಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ.
 5. ಬೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಸತ್ಯೊ ಸಂದಾಯೊಗು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರಾವುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಬಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬೆರಿಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಮೈಯಿ. ಬಚ್ಚಿರೆ ರಾಪಾನಗ ಬೆರಿ ಬೂರ್ಂಡ ಸತ್ಯ ನಡಪ್ಪುಜಿ. ಎನ್ನಿನವು ಆಪುಜಿ. ಬಂಜಿ ಬೂರ್ಂಡ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರೊ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.
 6. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಪೊಡಿ
 7. ಬಚ್ಚಿರೆದ ವೈನ್

ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ದಾದ್ ಪೊಂಗರೆಗ್ ನೀರ್ - ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಪೊಂಗರೆ ಮರತ ಮುದೆಲ್ ಡ್ ನಡ್ಪೆರ್. ಬಚ್ಚಿರೆಗಾದ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್‍ನವು ಪೊಂಗರೆಗ್‍ಲಾ ಆಂಡ್. ಪೊಂಗರೆಗ್ ಲಾಬೊ ಆಂಡ್. ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಪೊಂಗರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಮರಕ್ಕ್‍ಲಾ ನಡ್ಪೆರ್.
 2. ಕರಿಯ ಕರುಂಬು ಕಡ್ತ್‍ದ್ ಪನಿದೊಂಪ ಪಾಡ್ಯೆರ್ - ಇಂದು ಬೂತಾರಾಧನೆದ ಪಾಡ್ದಾನೊ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಪುನ ಸಾಲ್.

ಬಚ್ಚಿರೆ ಪದಪ್ರಯೋಗೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿ
 2. ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಿನ್ಕುನೆ
 3. ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಗಿಪುನೆ
 4. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕವುಲೆ ಪತ್ತುನೆ
 5. ಬಚ್ಚಿರೆ ಮುದುಪುನೆ
 6. ಬಚ್ಚಿರೆ ಚೀಲೊ
 7. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಹರಿವಾನೊ/ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬಟ್ಟಲ್
 8. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನೆ
 9. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು
 10. ಬಚ್ಚಿರೆ ಗೂಂಟೊ
 11. ಬಚ್ಚಿರೆ ದೊಂಪೊ
 12. ಬಚ್ಚಿರೆದ ನರಂಬು
 13. ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು
 14. ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಕೊರ್ಪುನೆ
 15. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಗತೊನುನೆ
 16. ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಪಗತೊನುನೆ
 17. ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲುಗು ಬರ್ಪುನೆ
 18. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀಡುನೆ
 19. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬರೆಪುನೆ
 20. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬಲ್ಲ್
 21. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬಾಯಿ
 22. ಬಚ್ಚರೆದ ಬೂರು
 23. ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಪರಪ್ಪುನ ಎಲೆನಾಗೆ
 24. ಬಚ್ಚಿರೆ ಮುದ್ಪುನೆ
 25. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಸೂಡಿ
 26. ಬಚ್ಚಿರೆದಾತ್ ಅಗೆಲೊ
 27. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "Archive copy". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2014-04-30.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 2. kn:ವೀಳ್ಯದೆಲೆ
 3. https://www.google.co.in/search?q=betel+leaf&biw=1303&bih=671&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3PinVLWTJ4WpuwSP04LQCQ&sqi=2&ved=0CCgQsAQ
 4. en:Betel
 5. "Archive copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-08-10. Retrieved 2015-01-03. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)