ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಲ ಪಂಡ ಅಲೆ, ಪೇರ್‌ನ್ ಬುಕ್ಕ ತೆನಸ್‌ನ್ ಎತ್ತರೊಡು ದೀಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲ್‌‍ಡ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್. ಬಳ, ನಿಲವು ಪಂದ್ಲ ಪುದರುಂಡು, ನೆನ್ನ್ ಕನ್ನಡೊಟು ನೆಲವು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಲನ್ ಮಲ್ಲುನ ರೀತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಲನ್ ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ನೈದ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್. ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋದ್ ಒಂಜೇ ಆದ್ ಮಿತ್ತ್ ಆಣಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಲೇಕ ಇತ್ತ್ಂಡ ತಿರ್ತ್ ಕರತ್ತ ರೂಪೊಗು ತಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊದ ಮೊಡೆಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಟಿಬಲ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಲೊತ್ತ ತಿರ್ತ ಮೆಯಿಟ್ ಅಂದಾಜಿ ಚೌಕುಲಿ, ಚೌಕುಲಿ ಅದ್ ಇಪ್ಪುನ ಬಲೊಕ್ಕು ಕನ್ನಟಿಬಲ ಪನ್ಪೆರ್

ಬಲತ್ತ ಉಪಯೋಗೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಲಟ್ಟ್ ಪೇರ್, ಅಲೆ, ನೈಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೀಪೆರ್. ಪುಚ್ಚೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಲಿ ಪಿಜಿನುಲು ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬಲನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಪೇರ್ ಅಲೆ ನೈಕ್‌‌ಕೈ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪು ಉದ್ದೇಸೊಲ ಉಂಡು.

ಪಾತೆರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಜಿಪುನ್ಲಾ ರೊಟ್ಟಿನ್ಲಾ ಬಳಟ್ ಒಟ್ಟುಗು ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಲ&oldid=163173"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು