ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಳೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಲತ್ತ್‌ಗ್ ಅಲೆ ಎಡತ್ತ್‌ಗ್ ಪೇರ್

ಅಳೆ/ಅಲೆ ಪಂಡ ಪೇರ್‌ಗ್ ಪೆರ್ಪು ಪಾಡ್ದ್‌ ಆನಗ ಅವು ಕೊಜಪು ಅಪುಂಡು. ಆ ಕೊಜಪುಗು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ್ ತುಲಿತ್‌ಂಡ ಅಪು ಅಲೆ ಅಪುಂಡು. ಉಂದು ಪರಿಯರೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾನೀಯೊ. ಇಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಬಟರ್‌ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪೆರ್ಪು ಪಾಡಿನ ಪೇರ್‌ ಕೊಜಪಾದ್ ಅಯಿನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ್ ತುಲಿಪುನಗ ಉಂಡಾಪುನವು ಅಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲ್ ನೈಯಿ. ಎಡ್ಡೇನೊ ತುಲಿತ್ಂಡ ಅಯಿಟ್ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿರ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಒರಿನವು ಅಲೆ. ಅಳೆತ್ತ ಕನೆರ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಪೇರ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲ.

ಅಳೆ ದೆಮಗಾದ್ ದೀತಿನ ಪೇರ್‌ದ ಒಂಜಿ ಪಾನೀಯವಾದ್ ಉಪ್ಪುನವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೆಚ್ಚ ವಾತಾವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶೊಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪೆತ್ತ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎರ್ಮೆದ ಪೇರ್‌ರ್ದ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಪುನ ಉಂದು, ಒಂತೆ ಪುಳಿತ್ತ ಅಂಶೊನು ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕಾರಣೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು. ಉಂದೆನ್ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲೆರ್ದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪುಂಡು. ಲಕ್ಟೊಕಾಚ್ಚುಸ್ ಲಕ್ಟಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಟೊಬಸಿಲ್ಲುಸ್ ಬುಲ್ಗರಿಚುಸ್ ಪನ್ಪುನವು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಬೋಡಾವುನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು.

ಅಳೆ ಪಂಡ ಪೇರ್‌ನ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಆರಪಾದ್ ಪೆರ್ಪು ಪಾಡ್‍ದ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತುಲಿತ್ತ್‌ದ್ ಬೊಳ್ಳು ನೈ ಬೇತೆ ಅಳೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ಇಂಚ ಆಯಿನ ಆಳೆನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಅಳೆ ಮನ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳೆ ಪರಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಉಂದೆನ್ ಶುಂಠಿ, ಕಾಯಿಮುಂಚಿ, ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್‌ದ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ತಂಪು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಪರಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ರ್ದ್ ಅಳೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನವು ಉಂದು. ಒಂತೆ ಪುಲಿತ್ತ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲೆರ್ದ್ ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು, ಲಕ್ಟೊಕಾಚ್ಚುಸ್ ಲಕ್ಟಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಟೊಬಸಿಲ್ಲುಸ್ ಬುಲ್ಗರಿಚುಸ್ ಪನ್ಪುನವು ಉಂದೆಕ್ಕ ಬೊಡಾಪುನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು.

ಅಳೆತ್ತ ತಂಬುಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳೆತ್ತ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಿಕ್ಲೆಲ್‍ದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆನ್ ದೀವೊಡು. ಎಣ್ಣೆ, ದಾಸಿಮಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉನುಗೆಲ್ ಮುಣ್ಚಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಅಯಿಕ್ಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್‌ನ್ ಪಡೊಡು. ಅಯಿಕ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರವೊಡು. ನೀರ್ ಕೊದಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಳೆನ್ ಸೇರಾಂಡ ಅಳೆತ್ತ ತಂಬುಳಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು.[೧]

ಅಳೆ ಪಂಡ ದಾದಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯಿನ ಅಳೆ(ಮಜ್ಜಿಗೆ)[೨] ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅ‍ತ್ತ್ಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಳೆಟ್ಟ್ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣೊ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹೊಗು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥವಾದ್ ಉಂಡು. ಬಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಲಿ (ಚರ್ಮ)ಗ್ ತಂಪುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕೊಜಪ್ಪುನು ತುಲಿತ್‍ದ್ ಅಳೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದ್ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಕೊಬ್ಬುದ ಅಂಶ ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಳೆ ದೇಹೊದ ರೋಗೊನು ತಡೆಗಟ್ಟೆರೆ ಬೊಡಾಪುನ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಭಾರತೊಡು ನೈ ಬೆಣ್ಣೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪುನ ಬೊಲ್ದುದ ನೀರ್‌ಗ್ ಅಳೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ರೀತಿಯಾದ್ ಅಳೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಲೆಡ್ ನನಲಾ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಪಂಜಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್‌ಡ್ ಅಳೆಕ್ಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್, ಉಪ್ಪು,ಇಂಗ್ ಸೇರಾದ್ ಓಣಸ್ಸ್‌‍ಗ್ ಬಲಸುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಓಣಸ್ಸ್ ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಪುನವು ಪ್ರತೀತಿ.

ಆಮ್ಲೀಕರಣ ಆಯಿನ ಅಳೆ (ಮಜ್ಜಿಗೆ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಮ್ಲೀಕರಣ ಆಯಿನ ಅಳೆನ್[೩] (ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು) ಆಹಾರ ಗ್ರೇಡಿದ ಆಮ್ಲರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಲಿಂಬೆಪುಲಿತ್ತ ರಸೊನು ಪೇರ್ಗ್ ಪಡ್‍ದ್ ಪತ್ತ್ ನಿಮಿಷೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಂಡ ಅಳೆ ತಯಾರಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದುವೆ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಬೆಚ್ಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಳೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನೀರ್‌ಲಾ ತಯಾರಾಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.thekitchn.com/how-to-make-a-quick-easy-buttermilk-substitute-cooking-lessons-from-the-kitchn-185757
  2. https://www.tasteofhome.com/article/how-to-make-buttermilk/
  3. https://thestayathomechef.com/buttermilk-substitute/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಳೆ&oldid=155832"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು