ಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮುಂಚಿದ ದೈ
ಮುಂಚಿ

ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬೋಡಯಿನ ಮುಂಚಿಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮೆನಸು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಾಯಿಮುಂಚಿದ ಬಣ್ಣ ಪಚ್ಚೆ. ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಉಪುಂಡು.[೧] ಉಂದೆತ್ತಾ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ (Nahuatl)ಮುಂಚಿಡ್ ಊರುದ ಮುಂಚಿ- ಘಾಟೀ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ್ಡ್ ೨ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಊರುದ ಮುಂಚಿ ಉರುಂಟಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೊಡೂ ಮುಂಚಿಗ್,ತಾರಯಿ,ಪುಳಿ,ಉಪ್ಪು ಪುರಾ ಪಾಡ್ದ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಪ್ಪಡ್ಗ್ ಮುಂಚಿ ಅಗತ್ಯ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಷಗು ಎಡ್ಡೇ. ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿದ ಉಲಯಿ ಇತ್ತಿ ಬಿತ್ತ್ ನ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನೆತ್‍ದ್‍ ಮನದಾನಿ ಪೊಯ್ಯ ಬೆರಕಾದ್‍ ದೀದ್‍ ಮನದಾನಿ ಕಲ ಮಲ್ತ್ ಬಿತ್ತುವೆರ್. ದೈ ಆರ್ದ ಫೀಟ್ ಬುಲೆನಗ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಕಂಡೊಡು ಸಾಲ್‍ಡ್ ನೆಡ್ದ್ ಮುಂಚಿ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.[೨] ಮುಂಚಿಡ್ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ ಗಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ಟಿಡ್‍ ನೆಡ್ಪಿ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಮುಂಚಿಲಾ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್‍ ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಚಿದ ಬೇರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು. ದಾಯೆಪಂಡ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ್‍ಲೆಗ್‍ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ, ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಮುಂಚಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್‍ ನೀರ್‍ ಉಪ್ಪಡ್‍ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತರಕಾರಿದ ತಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು.

ಮುಂಚಿತ್ತಾ ವಿಧಕುಲು

  1. ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ.
  2. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ.
  3. ದೀರ್ಸಲೆಮುಂಚಿ
  4. ಕೆಂಬುಡೆ ಮುಂಚಿ
  5. ಊರುದ ಮುಂಚಿ
  6. ಕುಮ್ಟೆ ಮುಂಚಿ

ಉಪಯೋಗ

ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಯಂದೆ ವಾ ಕಅಜಿಪುಲಾ ರುಚಿ ಅಪುಜಿ. ಉಪ್ಪು ಕಾರ, ಪುಲಿ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಲು. ರುಚಿಕ್ಕ್ ತಕ್ಕ ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅಯಿನೆರ್ದ್ ಮುಂಚಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಅಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. https://www.prajavani.net/news/article/2016/12/09/457912.html
  2. https://books.google.com/?id=p9MKNopksAgC
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಂಚಿ&oldid=117895"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು