ಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮುಂಚಿದ ದೈ
ಮುಂಚಿ

ಮುಂಚಿ ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗೊ ಬೋಡಯಿನೆಡ್ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ. ಕಾಯಿಮುಂಚಿದ ಬಣ್ಣೊ ಪಚ್ಚೆ, ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು.[೧] ಉಂದೆತ್ತಾ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ (Nahuatl)ಮುಂಚಿಡ್ ಊರುದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಘಾಟೀ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ್‌ದ್‍ ೨ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಊರುದ ಮುಂಚಿ ಉರುಂಟಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡು. ಮುಂಚಿಗ್, ತಾರಯಿ, ಪುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಪುರಾ ಪಾಡ್ದ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಪ್ಪಡ್ಗ್ ಮುಂಚಿ ಅಗತ್ಯ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಷಗು ಎಡ್ಡೇ. ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿದ ಉಲಯಿ ಇತ್ತಿ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನೆತ್‍ದ್‍ ಮನದಾನಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಬೆರಕಾದ್‍ ದೀದ್‍ ಮನದಾನಿ ಕಲ ಮಲ್ತ್ ಬಿತ್ತುವೆರ್. ದೈ ಆರ್ದ ಫೀಟ್ ಬುಲೆನಗ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡೊಡು ಸಾಲ್‍ಡ್ ನೆಡ್ದ್ ಮುಂಚಿ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.[೨] ಮುಂಚಿಡ್ ಊರುದ ಮುಂಚಿ ಗಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ಟಿಡ್‍ ನಡ್ಪಿ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಮುಂಚಿಲಾ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್‍ ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಚಿದ ಬೇರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು. ದಾಯೆಪಂಡ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ್‍ಲೆಗ್‍ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ, ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಮುಂಚಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್‍ ನೀರ್‍ ಉಪ್ಪಡ್‍ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತರಕಾರಿದ ತಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು.

ಮುಂಚಿದ ವಿಧಕುಲು

 1. ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ.
 2. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ.
 3. ದೀರ್ಸಲೆಮುಂಚಿ
 4. ಕೆಂಬುಡೆ ಮುಂಚಿ
 5. ಊರುದ ಮುಂಚಿ
 6. ಕುಮ್ಟೆ ಮುಂಚಿ
 7. ಬ್ಯಾಡಗಿ
 8. ಗುಮ್ಟುರು
 9. ಸಿಮ್ಲ
 10. ಕಾಶ್ಮೀರಿ
 11. ಪಾವೂರು

ಉಪಯೋಗ

ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಯಂದೆ ವಾ ಕಜಿಪುಲಾ ರುಚಿ ಅಪುಜಿ. ಉಪ್ಪು ಕಾರ, ಪುಲಿ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಲು. ರುಚಿಕ್ಕ್ ತಕ್ಕ ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅಯಿನೆರ್ದ್ ಮುಂಚಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಂಚಿ&oldid=151296"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು