ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದೀರ್ಸಲೆಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮುಂಚಿಡ್‍ ಉದ್ದಮುಂಚಿ, ಕುದ್ಯಮುಂಚಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿದಲು ಉಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ದೈ ಸುಮಾರ್‍ 3 ಫೀಟ್‍ ಬುಲೆವುಂಡು. ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ್‍ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ನೆತ್ತ ಬಳಕೆ ಕಡಮೆ. ಆಂಡಲಾ ನೀರ್‍ ಉಪ್ಡಡ್ (ಬಿಂಬುಳಿ, ಕುಕ್ಕು, ಲಿಂಬೆ, ದಾರೆಪುಳಿ, ನೆಲ್ಲಿ, ಕರಂಡೆಕಾಯಿ)ಪಾಡ್‍ನಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡುವೆರ್‍. ನೀರುಪ್ಪಡ್‍ನ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿನ್‍ ನುರ್ತುದು ಉನ್ಪೆರ್. ಪಕ್ಕಿಲು ತಿನ್ಪ, ನೆಡ್ದೇ ಆಲ್ಪಲ್ಪ ದೈಕುಲಾಪ.ಚೋಕುಲು ಚೂಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ, ಪೊಂಜೋವುಲು ಚೂಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ, ಆಯೆ/ ಆಲ್‍ ದೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿಯಾ ಪನ್ಪಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.