ಕರಕೈಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕರಕೈಲ್ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸುನ ವಸ್ತುಲು. ಕರ,ಬಿಸಲೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಮಣ್ಣ್‌ರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರೊ. ಕರಟ್ಟ್,ಬಿಸಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು. ಕೈಲ್ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಿದವು. ಪಾತ್ರೊಡುರ್ದು ಬಟ್ಟಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೊಗು ತೋಡಿಯೆರೆ ಗಲಸುನವು.

Potter and his wife

ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪಾತ್ರೊದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಉಪ್ಪಡಪಚ್ಚಿಲ್‍ದ ಮಂಡೆ
 • ನೀರ್ ಕಾಯಿದ ಮಂಡೆ
 • ನೀರ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮಂಡೆ
 • ಮೀಪುನ ಮಂಡೆ
 • ಗಂಜಿದ ಕರ
 • ಕಜಿಪುದ ಬಿಸಲೆ
  • ಕಜಿಪುದ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲೆ
  • ಕಜಿಪುದ ಎಲ್ಯ ಬಿಸಲೆ
  • ಅರಿಯೊ
 • ಅಲೆತ್ತ ಕರ
 • ಪೇರ್‌ದ ಕುದುಪ್ಪೆ
 • ಅಪ್ಪೊದ ಕಾವೆಲಿ
 • ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು
 • ಓಡುಪಾಲೆದ ಓಡು
 • ತಿಬಿಲೆ
 • ನೀರ್‌ದ ಕೂಜೆ (ಹೂಜಿ)
 • ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮುಚ್ಚಲ
 • ದೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ತಿಬಿಲೆ
 • ಗದ್ದವು
 • ಬಸ್ಮದ ಕರಂಡಿಗೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕರಕೈಲ್&oldid=136931"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು