ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಡ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಡ್ಪೆ

ಅರಿ, ಬಾರ್, ಬೇಳೆ, ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತ್‌, ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಜವು, ದೂಳು, ಪೊಯ್ಯೆನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಗಲಸುನ ಬೆದ್‌ರ್‌ದ/ಬೆತ್ತೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಗೆಲದ ಸಾದನೋ.

ತಡ್ಪೆ ಪದೊತ ಅರ್ಥೊ ವಿವರಣೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ತುಳುತ ತಡ್ಪೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಗೆರಸೆ, ಮೊರ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]
 2. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ A sieve for cleaning grains, Winnowing pan ಪನ್ಪೆರ್.
 3. ತುಳು ಬಾಸೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೋಸೊಡು ಅಡ್ಪೆ, ಚಡ್ಪೆ, ಸಡ್ಪೆ, ಹಡ್ಪೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್.

ತಡ್ಪೆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುವೆರ್ ತಡ್ಪೆನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳುವೆರೆನ ದಿನೊನಿತ್ಯೊದ ಪಾತೆರೊಡು ತಡ್ಪೆ ಉಪಮೆ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ತಡ್ಪೆ ಕಿರೀಟೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಕ್ಷಗಾನೊಡು ರಕ್ಕಸ ವೇಸೊ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗ್ ಬನ್ನಗ ತಡ್ಪೆಕಿರೀಟೊದ ವೇಸೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟೊ ಆಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ.

ತಡ್ಪೆ ಕೆಬಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ. ಗಣಪತಿನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿಂದ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ತಡ್ಪೆ ಕೆಬಿತಾರ್ ಅನ್ಪಿನ ಅರ್ತೊಡು ಪ್ರಯೋಗೊ ಆತ್ಂಡ್.

ತಡ್ಪೆ ಪೀಂಕಾನ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಪೀಕಾಂನ್‍ದ ಜನೊ. ಇಂಚ ತುಳುವೆರ್ ಕೆಲವೆರೆನ ಜುವೊ ತೂದ್ ಕೋಂಗಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಲಸುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ತಡ್ಪೆ
 1. ಸೈತ್‍ನಕ್ಲೆಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬಲಸುನೆ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.
 2. ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಲಸುನೆ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.
 3. ಅನ್ನದಾನೊ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಬರಿಯರೆ ಆವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.
 4. ಎರ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಬೊ ಕೊರ್‌ನಗ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ತೊಡರ್ ತೋಜಾವುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.
 5. ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸ್‍ನೆನ್ ತಡ್ಪಡ್ ದೀಡ್ದ್ ಡೆಂಗಡ್ ದೀಡ್‍ಬೆರ್.

ತಡ್ಪೆ ಮುಂಡಾಸ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್‍ಗ್ ತಡ್ಪೆ ಮುಂಡಾಸ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಡೆಪ್ಪಾಲ್ ತುಂಬುನ ಮುಂಡಾಸ್ಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ತಡ್ಪೆ ಮಾಯ್ಪು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಡ್ಪೆಲಾ ಮಾಯ್ಪುಲಾ ಒಟ್ಟೂಗು ಇಪ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ರಡ್ಡ್ ವಸ್ತುಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ಆ ಇಲ್ಲಗ್ ಅಪಶಕುನೊಂದ್ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬುವೆರ್.

ತಡ್ಪೆದ ವಿಧ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಚಡ್ಪೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಡ್ಪೆದ ಲೆಕೊನೆ. ಆಂಡಲಾ ತಡ್ಪೆ ಅತ್ತ್. ಗಾಳಿಪುನ ತಡ್ಪೆನೆ ಕಂಚಡ್ಪೆ. ಕಣ್ಣ್+ತ+ಹಡ್ಪೆ > ಕಣ್ಣ್+ತಡ್ಪೆ > ಕಂಚಡ್ಪೆ ಆದಿಪ್ಪು. ತಡ್ಪೆದ ಲೆಕೊನೆ ತೋಜಿಂಡಲಾ ಈ ತಡ್ಪೆಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಅರಿ, ರವೆ, ಕಡ್ಯರಿ, ಬಜಿಲ್ ಇಂಚ ಉಮಿ, ತೌಡು, ನೀಂಗಾಲ್ ಅರಿ, ಪೊಯ್ಯೆ ದೆಪ್ಯೆರ ಗಾಳಿಪುನ ತಡ್ಪೆ

ಕಂಚಡ್ಪೆ
 1. ಮುಚ್ಚಿಲ್ ತಡ್ಪೆ

ಕಂಚಡ್ಪೆದ ಮೇಲ್‍ಗ್ ತಡ್ಪೆನ್ ದೀಡ್‍ದ್ ಗಾಳಿಪುವೆರ್. ತೌಡ್ ಗಾಳಿಪುನಗ ಅಯಿತ ದೂಳು ರಾವಂದಿಲೆಕೊ ಕಂಚಡ್ಪೆಗ್ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಡುನೆ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.

ತಡ್ಪೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ತಡ್ಪೆನ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಸಮುದಾಯದಕುಲಾಯಿನ ಕೊರಗೆರ್ ಮೊಡೆಪೆರ್.
 2. ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯಿತ್ತ ಪಾಂದಾವು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅಡ್ಡ ನೀಟೊಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಳತೆಡ್ ನೈಪೆರ್. ತಡ್ಪೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೊಡಾಂಡ ವರ್ಸೊಗು ನಾಲ್ ಸರಿ ಅಂಬಿ ಪೂಜುದು ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾವೊಡು.
 3. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪಿತ್ತಲೆದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ತಡ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ಬೆನ್ನಿದಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್, ಆರಾಧನೆಲೆಡ್ ತಾರಿದ ಕೊತ್ತಲಿಗೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ತಡ್ಪೆನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ತಡ್ಪೆದ ಉಪಯೋಗೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗ್ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡೆ ಬೋಡು.
 2. ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ದು ಬಾರ್‌ನ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡಲಾ, ಪಾರಾಯಿ ಬಾರ್‌ನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಪೊಡೆಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಪೊಡೆಪುನಗ ದಡ್ಡ್‌ ಕೊಡಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರ್ ಕಡೆಟ್ ಒರಿಯುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಪೊಡೆತ್ ಪೊಡೆತ್‍ದ್ ದಡ್ಡ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರ್‌ನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು.
 3. ಅರಿನ್‍ಲಾ ತಡ್ಪೆಡ್ ಪೊಡೆಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಪೊಡೆಪುನಗ ಉಮಿ ರಟ್‍ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಕಲ್ಲ್ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು. ತೌಡು ತಡ್ಪೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಒರಿಯುಂಡು.
 4. ಪೊಡೆತ್ತ್‌ನ ಅರಿಟ್ಲಾ ಇಡಿ ಅರಿ, ಕಡಿ ಅರಿ, ನಿಂಗಲ್‍ನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು.
 5. ಗಾಲಿಗ್ ಬಾರ್‌ನ್ ಪತ್ತೆರೆಲ್ಲಾ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು. ಒರ್ತಿ ತಡ್ಪೆನ್ ಬಾರ್ ಮುಕ್ಕ್‌ನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ನಿಧಾನೊಡು ಜಾರಾಯಲ್ಡ್‌ ಪಿರಾವುಡು ಒರ್ತಿ ಗಾಲಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ್ ಗಾಲಿ ಬರ್ಪಿನ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್‍ಲಾ ಕೈ ಬೈತ್ತ ಮಕ್ಕ್‌ನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಬಾರ್‌ನ್ ಅಜಪುವೆರ್.
 6. ಬಾರ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಕಜವು ಅರಿ ಬಾರ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು.
 7. ಪರ್ಬೊಡು ಕಂಜಿ ಕೈ-ಕಂಜಿಲೆಗ್ ತುಡರ್ ತೋಜಾಯೆರೆ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು.[೨]
 8. ಬಂಜಿನಕಲೆಗ್ ತೊರತ್ತ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ, ಕುರುವಾಯಿ ದೀಯೆರೆ, ಸಾವುದಾನಿ ದೂಪೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊನೆಯೆರೆ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು.

ತಡ್ಪೆದ ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಉಲಯಿ ಪೊಗ್ಯರ ಜಾಗ ಇದ್ಯಾಂಡಲಾ ತಡ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಗ್ಯರ ತೂಯೆರ್‌ಗೆ
 2. ಏಮೆ ಮಲಂಕನೆ ಪೋನಗ ತಡ್ಪೆ ಕಂಕಾನೆ ಪೋಂಡ್‍ಗೆ
 3. ತಡ್ಪೆ ಬೊಟ್ಟ್‌ದ್ ಎಲಿ ಬೆರಿಪತ್ತಿಲೆಕೊ
 4. ಪರ ತಡ್ಪೆಗ್ ಅಂಬಿದ ಬಲೊ ಪರ ಪರಬಗ್ ದೊಣ್ಣೆದ(ದಂಟೆದ) ಬಲೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾದ ಸೂಳೆಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರಕ್ಕಿ". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 14 May 2024.
 2. http://www.seeandsay.in/kannada/view.php?menu=110cat=exclusive&id=12623[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಡ್ಪೆ&oldid=171100"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು