ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಜಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್

ಬಜಿಲ್ ಅರಿಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ, ತೆನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತು. ಅರೆ ಬೈಪಾದಿನ ಅರಿನ್ ಬೊಟ್ಟುದು ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಬಜಿಲ್ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬಜಿಲ್‌ಗ್ ಪೇರ್, ನೀರ್‌ ಮೈತ್ಂಡ ಪರ್ತಿದ ಲೆಕ ಮೆತ್ತೆನ ಆಪುಂಡು. ಬಜಿಲ್‌ಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್, ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್, ಬಜಿಲ್ ಉಪ್‌ಕರಿ- ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆನಸ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ, ಬಜಿಲ್‌ಗ್ ಕಾಲಿ ಪೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮುರೆತ್ ತಿನ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು.

ಬಜಿಲ್‌ದ ಮೂಲ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಜಿಲ್‌ದ ಮೂಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಹೋಳ್ಕರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಸೊದಕುಲು ಬಜಿಲ್‌ನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಸೊಗು ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ದೇಸೊರ್ಮೆ ಬಜಿಲ್ ಜನಮಾನಿನಕ್ಲೆನ ನಡೂಟು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಂಡ್[೧]. ಉಂದು ನಮ ದೇಸೊಡು ಉದಿತಿನ ತೆನಸ್. ಆಂಡ ನಮ ದೇಸೊದ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ನೇಪಾಳ ಬುಕ್ಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಸೊಡುಲಾ ಉಂದೆನ್ ತಿನರ ಗಲಸುವೆರ್.

ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ನಮ ದೆಸೊಗು ಕಾರ್ ದೀನಗ ಅಕಲ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕೆರೆಗಾದ್ ಸುಲಬೊಡು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ತೆನಸ್‌ ನಾಡೋಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಅಕುಲೆಗ್ ಬಜಿಲ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸೈನಿಕೆರೆ ದೇಸೊದುಲಾಯಿ ಅತ್ಂಡ ದೇಸೊಡ್‌ದು ಪಿದಾಯಿ ಒಲ್ಪ ಕಡಪುಡುನಾಂಡಲಾ ಸೈನಿಕೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಜಿಲ್‌ನ್ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕಡಪುಡೊಡು ಪನ್ಪಿ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತೆರ್[೨].

ಬಜಿಲ್ ತಯಾರಾಪುನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಪರ್ಬೊದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಜಿಲ್ ತಯಾರ್ಸಾವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಲ್ಲುಲು ಸುರು ಆಯ. ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಮಾನೊಡು ಬಜಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ, ಬೋಡಯಿನಾತ್ ತೂಕೊಡು ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಗು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಜಿಲ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅರಿನ್ ತೂಪೆರ್. ಆ ಅರಿತ್ತ ಬಾರ್‌ನ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನೀರ್ಡ್ ನನೆಪಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಏತ್ ದಿನ ನನೆಪಾವೊಡು ಪನ್ಪುನವು ಅರಿತ್ತ ಮಿತ್ ಪೋಪುಂಡು. ನೀರ್‌ದ್ ದೆತ್ತಿನ ಅರಿನ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ಡ್ ದೀತಿನ ಅಗೆಲ ಬಾಯಿದ ಮರಾಯಿಡ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಹದೊಟು ಪೊದ್ಪುವೆರ್. ಅವೆನ್ ಪಿದಯಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ಕುಟ್ಟುವೆರ್. ಅಪಗ ಬಾರ್‌ದ ಚೂಲಿ ಸಡಿಲ ಆಪುಂಡು. ಉಜ್ಜೆರ್‌ಡ್ ಕುಟ್ಟುನಗ ಬಾರ್‌ದ ಚೂಲಿ ಸಡಿಲ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್, ಬಜಿಲ್ ಚಟ್ಟೆಲಾ ಆಪುಂಡು. ಕಡೇಕ್ ಅವೆನ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಚೂಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೩].

ಬಜಿಲ್‌ದ್ ಮಲ್ಪುನ ತೆನಸ್‌ಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪುನ, ಬಜಿಲ್‌ದ ತೆನಸ್ ಪನ್ನಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಲಿ. ದುಂಬೆ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಜಿಲ್‌ನ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ತಿನರ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಬಜಿಲ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ತೆನಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಬಣಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾ‌ಡ್ದ್ ದಾಸಿಮಿ, ಉರ್ದು, ಕೆಂಪುಮುಂಚಿ, ಜೀರ್ದರಿ , ಕಡ್ಲೆಸಲಾಯಿ, ಬೇವಿರೆ ಪಾರ್ದ್ ಪೊತ್ತದು ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ದೀಪೆರ್. ನನೊಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಮೊರೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಸೇರ್ಪಾದ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಕಡೆಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ರಡ್ಡಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮುರೆತ್‌ದ್ ತಿನರ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಬಜಿಲ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪೋಷಕಾಂಸೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಖ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "The story of 'Poha': How a breakfast staple became an essential part of Indore's identity". knocksense.com. Knocksense. Retrieved 9 March 2023.
  2. "You've definitely heard of Poha but have you tried this version of it called "Gojjavalakki"?". ipaaka.com. iPaaka. Retrieved 9 March 2023.
  3. "ಹೀಗೊಂದು ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಅವಲೋಕನ". vishwavani.news. ವಿಶ್ವವಾಣಿ. Archived from the original on 7 March 2023. Retrieved 7 March 2023.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಜಿಲ್&oldid=154515"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು