ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್
ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್
ಪುದರ್ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್l
ಬಗೆತೆನಸ್
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ[೧]
ಬೆಚ್ಚಬೆಚ್ಚ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುರವೆ , ಬಜಿಲ್

ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಉಂದೆನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಚಾತ್ತೊಟ್ಟುಗ್ ತಿನ್ಪೆರ್. ರವನ್ ಗಲಸ್‌ದ್ ಮಲ್ಪಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಜಿಲ್‌ಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಜಿಲ್‌ನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಸ್ಂಡ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂದೆನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ, ಮದಿಮೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ನೇಮ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಬೊಲೆಡ್ ಪಲಹಾರದ ರೂಪೊಡು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಚ್ಚ ಪೊರ್ತುಲಾ ಬೊರ್ಚಿ ಎಚ್ಚ ಕರ್ಚ್ಲಾ ಆಪುಜಿ.

ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ರವ - ಅರ್ದ ಕೆ.ಜಿ.
 • ದಾಸಿಮಿ - ೧ ಚಮ್ಚ.
 • ಉರ್ದು - ೧ ಚಮ್ಚ.
 • ಕಡ್ಲೆಸಲಾಯಿ - ೨/೩ ಚಮ್ಚ.
 • ಕೆಂಪುಮುಂಚಿ - ೨/೩ .
 • ಬೇವಿರೆ (ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್)
 • ಕಾಯಿಮುಂಚಿ - ೩ .
 • ನೀರುಳ್ಳಿ - ೨ .
 • ತಾರಾಯಿದ ಪೂ - ಅರ್ದ ಕಪ್(ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ).
 • ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ (ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್)
 • ರುಚಿಗ್ ಬೊಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು , ಸಕ್ಕರೆ.

ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಅರ್ದ ಕೆ.ಜಿ ರವ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆತ್ತ ಬಣ್ಣೊ ಬೊಲ್ದುರ್ದ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣೊ ಆನೆಟ್ಟ ಪೊತ್ತುದು ಬರೀಕ್ ದೀಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ೫/೬ ಅರಿ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುದು ಅವೆಕ್ಕ್ ಬೇವಿರೆ, ದಾಸಿಮಿ, ಉರ್ದು, ಕಡ್ಲೆಸಲಾಯಿ, ೨ ಕೆಂಪುಮುಂಚಿ, ಮೂರ್ದಿನ ಕಾಯ್ಮುಂಚಿ - ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದ್ ತಿರ್ಗಾವೊಡು. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾರ್ದ್ ಒಂಜರೆ ಲೋಟೆ ನೀರ್, ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು - ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೈನೆಟ್ಟ ಮಗುಪೊಟ್ಟು. ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಪೂರ ಆಜಿಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು.[೨]

ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಜಿಲ್ - ೨೦ ಗ್ರಾಂ .
 • ದಾಸಿಮಿ - ೧ ಚಮ್ಚ .
 • ಉರ್ದು - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ .
 • ಕಡ್ಲೆಸಲಾಯಿ - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ .
 • ಜೀರ್ದರಿ - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ .
 • ತಾರಾಯಿದ ಪೂ - ಪೆರೆದಿನ ಅರ್ದ ಕಪ್ .
 • ಬೇವಿರೆ (ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್) .
 • ಸಂಬರ - ಅರ್ದ ಚಮ್ಚ .
 • ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್
 • ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ- ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ .
 • ಕೆಂಪುಮುಂಚಿ - ೨.

ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ದಾಸಿಮಿ, ಉರ್ದು, ಕೆಂಪುಮುಂಚಿ, ಜೀರ್ದರಿ, ಕಡ್ಲೆಸಲಾಯಿ, ಬೇವಿರೆ ಪಾರ್ದ್ ಪೊತ್ತದು ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ್ ಬರಿಕ್ಕ್ ದೀದ್ ನನೊಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಮೊರೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಸೇರ್ಪಾದ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಡು.[೩][೪] ಇಂಚ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಸೊಲಿ.[೫]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Sajjige Bajil Recipe | Upma with Poha Combo". Udupi Recipes. 21 May 2017. Retrieved 16 July 2022.
 2. "SAJJIGE BAJIL". Archived from the original on 15 July 2022. Retrieved 16 July 2022.
 3. "Sajjige bajil Recipe by Anitha (Annie)". Cookpad (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 16 July 2022.
 4. https://www.pinterest.com/pin/sameena--859202435149077014/
 5. "Mangalorean sajjige-Bajil Recipe in Kannada ಸಜ್ಜಿಗೆ-ಬಜಿಲ್". Kannada Review. 1 July 2021. Archived from the original on 15 July 2022. Retrieved 16 July 2022. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)