ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತೆಕ್ಕರೆ

ಅರಿನ್ ಕಡೆದ್ ಅಯಿಕ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ರೂಪೊ ಕೊರ್ದು ಬೈಪಾದ್ ತಿನೊಲಿ. ಅರಿನ್ ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಬಂದ ಪನ್ಪೆರ್ .ನೀರ್ ಬಂದೊನು ಕಾವೆಲಿಡ್ ಉರುಟುಗು ಮಯಿತ್‌ದ್ ಬೈಪಾಂಡ ದೋಸೆ ಆಪುಂಡು. ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೊನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಂದೊರುಡು ದೀದ್ ಬೈಪಾಂಡ ಪುಂಡಿ ಆಪೊಂಡು . ಅರಿ ಕಡೆಯಿನೆದೊಟ್ಟುಗು ತೆಕ್ಕರೆನ್ ಸೇರಾದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಯೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಳಂತೆರಿನ್ ನೀರ್ಡ್ ಬೊದೆಲೆರ್ ಪಾಡೊಡು ೫,೬ ಗಂಟೆ ಬೊದ್‌ಲ್ಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಾದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದೊಗು ತೆಕ್ಕರೆನ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್

ಬಂದೊನು ಪಾಡ್ದ್ ಮಡಿತ್‌ದ್ ತಂದೊರುಡು(ಅಡ್ಯೆತ ಕರ) ದೀದ್ ಬೈಪಾವೊಡು.