ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗುಜ್ಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗುಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮರಟ್ಟ್ ಆಪಿನ ಲತ್ತ್ ಕಾಯಿಗ್ ಗುಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೆರ್ಪೆಲಕಾಯಿ. ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟ್ ಅಪಿನಾ ಕಾಯಿನ್ ಕಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಗುಜ್ಜೆ, ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಮರ. ಪೆಲತ್ತ ಇರೆನ್ ಪೂಜೆಗ್, ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯೆರೆ, ಇರೆ ಇರೆನ್‍ ಜೋಡ್ಯಾದ್(ಮೈಪುಕಡ್ದಿದ ತುಂಡುದ್ದು)ಗುಂಡ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಡ್ಯೆಗ್ ಗುಂಡ, ಕೊಟ್ಡಿಗೆ, ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪೆಲತ್ತ ಕನಕ್ಕ್ ಪೂಜೆಗ್ ಬೋಡೆ ಬೋಡು. ಪೆಲತ್ತ ಮರಕ್ಕ್ ಬಾರಿ ಕ್ರಯ ಉಂಡು. ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟ್ ಮಂಚವು, ಕುರ್ಚಿ, ಬೆಂಚಿ, ಕಬಾಟ್, ತೊಟ್ಟಿಲ್, ಕಂಡಿ, ಬಾಕಿಲ್, ಪಕ್ಕಾಸ್‍, ರೀಪು, ಇಂಚಿತ್ತಿನೆನ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೆಲತ್ತ ವಸ್ತ್‌ಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯೆ ಮಲ್ಲಯೆ ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆಲಾ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟ್ ನಗ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಪೆಲತ್ತ ಮರನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಕ್‍ಲ್‍ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಗುಜ್ಜೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ತೆನಸುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ
  1. ಗುಜ್ಜೆ ಆಜಾದಿನ
  2. ಗುಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಆಜಾವುನು
  3. ಗುಜ್ಜೆದ ಪೋಡಿ
  4. ಗುಜ್ಜೆದ ಉಪ್ಪಡ್
  5. ಗುಜ್ಜೆದ ಗಾರಿಗೆ
  6. ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
  7. ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಜ್ಜಾಯ.
ಗುಜ್ಜೆದ ಗಾರಿಗೆ
ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ

ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಅಗ್ಗದ ಮಂದೆಗ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪ್ಪು
  • ಗುಜ್ಜೆಗ್ ಗೂಂಟ ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗುಜ್ಜೆ&oldid=172848"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು