ಬದನೆ ನುರ್ಗೆ ಕೊದ್ಯೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬದನೆ ನುರ್ಗೆ ಕೊದ್ಯಲೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆಡ್ಡಸದಪಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬದನೆದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನುರ್ಗೆದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬದನೆ ನುರ್ಗೆದ ಕಜಿಪ್ಪುದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]