ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಪುನ ಪೋರ್ತುಡು ತುಲುವೆರ್ ವಿಸೇಸೊವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್.

ಫೈಲ್:Food made by Jackfruit.(ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಯೆ).jpg
ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಯೆ

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ದೆರೊಂದು ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಬೊಲಂತರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಡೆಯೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಅಂಚ ಅರಿ ಕಡೆನಗ ಅಜತ್‌ದ್ ದೀತ್‍ನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾನೊಡು ಕಡೆಯೆರೆ ಪಾಡ್‍ನ ಅರಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪೊಡು, ದೋಸೆದ ಬಂದದಾತ್ ನೀರ್ ಆಯೆರೆಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚ ಕಡೆದ್ ದೆತ್ತಿ ಬಂದನ್ ಬಾರೆದ/ತೆಕ್ಕಿದ/ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮಡಿತ್‍ದ್ ತೊಂದುರುದ/ಇಡ್ಲಿದ ಕರಟ್ಟ್ ಬೈಯೆರೆ ದೀವೊಡು. ಅವು ಬೈಯೆರೆ ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡು. ಬೈಯಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಶುಂಠಿದ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚಿಯದ ನೈಯಿಟ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಿನೊಲಿ. ಉಂದೆನ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪೆಲಕಾಯಿರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅಡ್ಯೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದೋಸೆ
  • ಗಾರ್ಯ
  • ಗಟ್ಟಿ
  • ಇಡ್ಲಿ
  • ಅಪ್ಪ/ಅಪ್ಪೊ
  • ಬಟ್ಟಲ್‍ಡ್ ಮೈಪೂನೆ
  • ಎಣ್ಣೆಡ್ ಗೋಳಿಬಜೆತ್ತ ಲೆಕೊ ಕಾಯವೊಲಿ
ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನ ಗಾರಿಗೆ