ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಪುನ ಪೋರ್ತುಡು ತುಲುವೆರ್ ವಿಸೇಸೊವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್.

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಯೆ

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ದೆರೊಂದು ನೀರ್ ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಬೊಲಂತರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಕಡೆಯೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಅಂಚ ಅರಿ ಕಡೆನಗ ಅಜತ್‌ದ್ ದೀತ್‍ನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾನೊಡು ಕಡೆಯೆರೆ ಪಾಡ್‍ನ ಅರಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಈ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ದೋಸೆದ ಬಂದದಾತ್ ನೀರ್ ಆಯೆರೆಬಲ್ಲಿ. ಅಮಚ ಕಡೆದ್ ದೆತ್ತಿ ಬಂದನ್ ಬಾರೆದ/ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮಡಿತ್‍ದ್ ತೊಂದುರುದ ಕರಟ್ಟ್ ಬೈಯೆರೆ ದೀವೊಡು. ಅವು ಬೈಯೆರೆ ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡು. ಬೈಯಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಶುಂಠಿದ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚಿಯದ ನೈಟ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ತಿನೊಲಿ. ಉಂದೆನ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪೆಲಕಾಯಿರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅಡ್ಯೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದೋಸೆ
  • ಗಾರ್ಯ
  • ಗಟ್ಟಿ
  • ಇಡ್ಲಿ
  • ಅಪ್ಪ/ಅಪ್ಪೊ
  • ಬಟ್ಟಲ್‍ಡ್ ಮೈಪೂನೆ