ವರ್ಗೊ:ಅಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಡ್ಯೆ ಮೂಡೆ ಗುಂಡ ಗೆಂಡದಡ್ಯೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಆಪ್ಪ ಅಪ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ತೊಂದುರು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಕೋರಿರುಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ಮರ್ವಯಿ ಪುಂಡಿ ಎಟ್ಟಿಪುಂಡಿ

"ಅಡ್ಯೆ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೧ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೧ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.