ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಹಪ್ಪಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೆರೆಂಗ್ ದ ಕಂಡೆ
ಹಪ್ಪಳೊದ ಮಣೆ

ಕೆರೆಂಗ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಪ್ಪಳೊಗು ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಹಪ್ಪಳ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅರೆಗಾಲೊದ ದೊಂಬುಗು ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮರಿಯಾಲೊಡ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯ್ತ್‌ದ್ ತಿನೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು.

ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕಾದ್ ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಕಂಡೆನ್ ಸರಿ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಬೇಯ್ಪಾವೊಡು. ಬೇಯ್ದಿನ ಕೆರೆಂಗ್‌ನ್ ೨-೪ ಮುಂಚಿಲಾ, ಉಪ್ಪುಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡೊಡು. ಅಪಗನೇ ಜೀರಿಗೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಣ್ಮೆನ್ ಪಾಡೊಡು. ಈ ಉಂಡೆನ್ ಹಪ್ಪಳೊದ ಮಣೆಟ್ ದೀದ್ ಒತ್ತ್‌ದ್ ಪಜೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮುಡೆದಿನ ಮಡಲ್ಡ್ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಸುರುತ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ತಿರಗಾದ್ ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾವೊಡು. ತಯಾರಾಯಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ನಾಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಐನ್ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾವೊಡು. ಇಂಚ ತಯಾರಾಯಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ನೀರ್‌ದ ಪಸೆ ದಾಂತಿನ ಚೀಲೊಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]