ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಹಪ್ಪಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾಯ್ದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಹಪ್ಪಳ

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಪ್ಪಲೊಗು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಹಪ್ಪಳ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಬುಳೆದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅರೆಗಾಲೊದ ದೊಂಬುಗು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮರಿಯಾಲೊಡ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯ್ತ್‌ದ್/ಸೂಟು ಪಾಡ್‌ದ್ ತಿನೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಲಾ ರುಚಿ ಆವೊಡುದಾಂಡ ತಾರಾಯಿದ ತುಂಡು/ಪೂಲುನು ಅಪ್ಪಲದೊಟ್ಟುಗು ಗಲಸೊನೊಲಿ.

ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್
  • ಮುಂಚಿ
  • ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್
  • ಜೀರಿಗೆ
  • ಎಣ್ಮೆ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕಾದ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲೆನ್ ರೆಚ್ಚೆಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೇಯ್ಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ೨-೪ ಮುಂಚಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಣ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕಡೆಪುನ ಬದಲ್ ಉಜ್ಜೇರ್ ಡ್ ಎಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕಡೆದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಪಲ್ಪೊಡು. ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡೊಡು. ಈ ಉಂಡೆನ್ ಹಪ್ಪಳೊದ ಲೆಕ್ಕೊ ಒತ್ತೊದ್ ಪಜೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮುಡೆದಿನ ಮಡಲ್‍ಡ್ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಸುರುತ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ತಿರ್ಗಾದ್ ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾವೊಡು. ತಯಾರಾಯಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ರಡ್ದೆಡ್ದ್ ನಾಲ್ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾವೊಡು. ಇಂಚ ತಯಾರಾಯಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ನೀರ್‌ದ ಪಸೆ ದಾಂತಿನ ಚೀಲೊಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಡ್.

ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]