ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ
ಪುದರ್ಗುಡ್ಡೆದ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿl
ಬಗೆಅಡ್ಯೆ
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುಕೇನೆದ ಕಂಡೆ

ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ[೧] ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ಅಡ್ಯೆ. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ತುಲುವೆರೆಗ್ ಇಸೇಸವಾಯಿನ ದಿನೊ. ಆನಿ ಪುಲ್ಲರೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರ್ದು ಪರ್ಂಡ, ಮದ್ಯನೊಗ್ ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಬಯ್ಯಗ್ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನ್ ಕುಟ್ಟಿಅಟ್ಟೊಡು ಎಡೆ ಮಿಸೆಲ್ ಬಲಸು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಮಾಸೆ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತುದು ಬಲಸುವೆರ್.

ನಂಬುಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ತಿನ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿನ್ ಕುತ್ತಿಅಟ್ಟೊಡು (ಅಡಿಪಿಲ್ಲುದ ಪುಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಿತ್ತುದ ಅಟ್ಟ) ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತುದು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಅರಿ, ಧಾನ್ಯದ ಮುಡಿ ಕಾಪಿದು ದೀಪಿನ ಕುಟ್ಟಿಅಟ್ಟಡ್ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀಂಡ ಅರಿತ ಮುಡಿ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತ್ ಉರ್ಕಾರ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡುದು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ನೆಟ್ಟ್ ನರಮಾನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪುನ ಕಾಲಜಿಲಾ ಉಂಡು.[೨]

ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನ್ ಗರ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ[೩] ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್‍ದ್, ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬುಲೆವುನ, ಸೂರ್ನ ಕಂಡೆದ ಜಾತಿದ ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನ್ ಕತ್ತಿದ ಮುನೆ ತಾಗವಂದೆ ಗರ್ತುದು ದೆಪ್ಪೊಡು. ಮುಗುಳಿ(1, 3,5 ಇಂಚ) ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನ್ ಕನೊವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ಬೆರ್ದ್ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ದ ಓಡುಡ್ ಚೂಲಿನ್ ಕಿರೆತುದು, ಪೊರ್ಲುಡು ನೀರ್ ಡ್ ದೆಕ್ಕೊಡು. ದೆಕ್ಕ್ ನಗ ಮೆಯಿ ಕೈ ಚೂರು ಕಿರುಂಬುಂಡು!

ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನ್ ಬೈಪಾವುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಯಿತೊಟ್ಟುಗು ದೆಕಿದಿನ ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನ್ ಅಂಬಡೆದ ತಪ್ಪು , ಮೂಂಡಿದ ತಪ್ಪು, ನೆಲ್ಲಿದ ಕೆತ್ತೆ, ತರೋಲಿಗೆದ ತಪ್ಪುನು ತೊಂದುರುಡು ಪದರ್ ಪದರ್ಡ್ ಹಾಸುದು ಬೈಪಾವೆರ್. ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಐತ್ತ ಕಿರ್ಂಬೆಲ್ ಅಂಶ ಪೋಪುಂಡು. [೪]

ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನನೆತಿನ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿನ್ ಪುಂಡಿಗ್ ಕಡೆಯಿ ಲೆಕೊ ಕಡೆದ್ ದೀವೊಡು(ಕೆಲವೆರ ಒಂತೆ ಬೊಲಂತೆಲಾ ಪಾಡ್ಬೆರ್, ಒಂತೆಗಟ್ಟಿ ಆವರೆ). ಇತ್ತೆ ಬೆಯಿಪಾದಿನ ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನ್ ಸನ್ನ ಗುದ್ದುದು. ತುಂಡು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅರಿತ್ತ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗುದ್ದಿನ ಕೇನೆದ ಕಂಡೆದ ಪೊಡಿನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮೊರೆಪ್ಪೊಡು. ಕಡೆಕ್ಕ್ ಮಮೂಲಿ ಪುಂಡಿರ್ದ್‍ಲಾ ವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತುದು ತೊಂದುರ್ಡು ಬೆಯಿಪಾವೆಒಡು. ಮುಲ್ಪಲಾ ಮುಗುಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಪುಂಡಿ ಬೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾದ್ ದೀವೊಡು.[೫]

ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿನ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೈಪಾಯಿನ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿನ್ ಕಟ್ಟ ಪುಡಯಿಡ್ ಪಾಡುದು 3 ಜನ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರನ ಮಂಡೆಗ್ ದೀಪೆರ್. ಆಯನೇ ಮಂಡೆಗ್ ದೀವೊನ್ನು ಅತ್ತ್. ಇಲ್ಲದ ಮಾತೆರ್ಲ ತರೆಕ್ಕ್ ಪತ್ತೊಡು. ಪಂಡ ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ ಮಂಡೆಗ್ ಪತ್ತಿ ಲೆಕೊ. ನೆತ್ತ ನಂಬುಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಚ್ಚಿನ ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಟ್ಟ ಸೇರಡ್ ಪಂದ್. ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪುಂಡಿನ್ "ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ"(ಸಮೃದ್ಧಿ) ಪಂದ್ ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಕೊನೊದು ದೀಪೆರ್.ಈ ಪುಂಡಿ ಮನದಾನಿ ತಿನರೆ. ಅಯ್ ತೊಟ್ಟುಗು ತೂಕುಲೊಡು ಒಂಜಿ ನಿನೆ ಪಾಡುದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾವೆರ್. ಮೇಲ್ ಕಾಲೊಗ್ ನೆಟುದ್ದು ಎಚ್ಚ ಮುಡಿ ಆವಡ್ ಪಂಡುದು, ಪುಡಾದ್ಡು ತಿರ್ತ್ ಬರ್ಪೆರ್. ವೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರೀದ್ ಕುಡ ಅಂಚನೇ ಮಂಡೆಡ್ ದೀದ್ ತಿರ್ತ್ ಕೊನಪೆರ್. ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಸಲೆಡ್ ಕರೀದ್ ಪೋತಿನ ಪೆರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿದ ಎಡೆಮಿಸೆಲುದ ಮಿತ್ತಡಿ ದೀಪೆರ್. ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಕಾಚ್ ಕುಂಬುಡೊದ ಕಜಿಪು ಅತ್ತುಂಡ ಮೀನ್‍ದ ರೆಸದೊಟ್ಟು ತಿನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ!

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ". Retrieved 20 July 2022.
  2. "ಆಟಿದ ಅಟಿಲ್‌ದ ಕಮ್ಮೆನೊ... ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರೆಗ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತಮ್ಮನೊ !". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 20 July 2022.
  3. "ಆಟಿ - ಎಗ್ಗೆ 2 ( ಆಚರಣೆ , ತೆನಸ್)". News Bhandara. 19 July 2020. Retrieved 20 July 2022.[dead link]
  4. "Google". www.google.com. Retrieved 20 July 2022.
  5. "ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್". Retrieved 20 July 2022.