ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮರ್ದ್‌ದ ಮರ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತುನೆ

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಬರ್ಪಿ ಆಮಾಸೆ. ಉಂದು ತುಳುವ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಇಸೆಸ ಅಯಿನ ದಿನ ಅತುಂಡು ಇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ತುಳುವೆರ್ ಪಾಲೆ ಮರ ಪನ್ಪಿ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತುದ್ ಮರ್ದ್ ಮಾಂತುದ್ ಪರ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುದರ್. ಆಟಿನ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಸ್ಟೊ ತಿಂಗೊಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಕೀರಿಕುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡುದು ಪಿದಯಿ ಪೋಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಅನಿಸ್ಟೊನು ಕಲೆಯರ ಆಟಿ[೧] ತಿಂಗೊಲುಡು ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ ಬರ್ಪುನೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಮಾಸೆ ಇಡೀ ತುಳುವೆರೆಗ್ ವಿಸೇಸೊ ದಿನೊ.[೨]

ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆದ ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಲೆ ಮರತಾ ಕೋಡು

ಪಾಲೆ ಮರ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿತಾ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನಾ ಮರ, ನಿನ್ನ್ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮರಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪರ್,ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಪಾಲೆಮರಕ್ಕ್ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಸೇರುಂಡುಂದು ತುಳುವೆರ್ ನಂಬ್‍ದೆರ್. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮಾಂತ ಪಕ್ಕಿಲುಲಾ ಈ ಮರಕ್ಕ್ ಸೇರುವೊ. ಅಂಚಾದ್ ಮರಕ್ಕ್ ವಿಸೇಸೊ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಮರ್ದ್ ಕೈಪೆದ ಕಾಲೆ. ಆಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಈ ಮರ್ದ್ ಪರ್‍ಂಡ ಇಡೀ ಒರ್ಸೊಗು ಬೇತೆ ಮರ್ದ್ ಬೋಡ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಮರ್ದ್ ಜೀವಗು ಉಷ್ಣ ಅವೆಕ್ಕದೆ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ್ ಉನ್ಪೆರ್.

ಪಾಲೆಮರಡ್ದ್ ಮರ್ದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲ್‌ದ ಯಜಮಾನೆ ಅಮಾಸೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಪೋದು ಪಾಲೆಮರನ್ ನಾಡ್‍ಪತ್ತ್‌ದ್ ಮರತ್ತ ಗುರ್ತೊ ದೀಡ್‍ದ್ ಬರ್ಪೆ. ಮನತ್ತಾನಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಮರತ್ತ‍ ಬುಡೊಕ್ಕು ಪೋಪೆ. ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಆಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಳ್ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋವೊಡುಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಾಯ್ಪುಸೂಡಿ ಪತೊಂದು ಮರಕ್ಕ್ ಸುತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮಾಯ್ಪುಡು ಮುಜಿ ಪಟ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ. ಬುಕ್ಕೊ ಕೆತ್ತೆ ಗುದ್ದುನೆ. ಪಾಲೆಮರ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಮರ. ಮರನ್ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕಾನಗ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ಗುದ್ದುನಗ ಮೈ ಇಡಿಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಮರೆಪೇರ್ ರಟ್ಟ್‌ದ್ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋಪುನೆ ಆದಿಪ್ಪು. ಮರತ್ತ ಬುಡೊಕ್ಕು ಪೋದು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಮೈಟ್ಟ್ ಮರತ್ತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಉಂತುದು ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಮರನ್ ಗುದ್ದುವೆರ್. ಅಂಚ ಗುದ್ದುನಗ ಮೈಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಪೇರ್ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು. ಗುದ್ದುನಗ ಮರತ್ತ ಚೋಲಿ ಪಾಲೆಪಾಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕುನೆಯಿಡ್ದಾವರ ಈ ಮರನ್ ಪಾಲೆಮರಂದ್ ಪನ್ಪೆರಾದಿಪ್ಪು.

ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಡೆದ್ ದೆತ್ತ್‌ನ ರಸೊ

ಪಾಲೆಮರಡ್ದ್ ಮರ್ದ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಲ್ಯ ಸೂರ್ಯೆ ಮೊಡೊರ ದುಂಬು ಮೈಟ್ಟ್ ಕುಂಟು ದಾಂತೆ ಬೊರ್ಗಲ್ಲ್ ಡ್ ಪಾಲೆ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕೆತ್ತ್ ದ್ ಪತೊಂದು ಬರೊಡು, ಅಂಚೆನೆ ಕೆತ್ತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ಬೊನು ತಾಗಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಕಂತಿ ಪಾಲೆದ ಮೈ ಭಾಗೊನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೆರೆಸ್ ದ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್ ಅತ್ತ್೦ಡ ಇತರೆ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಓಮ, ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ, ಉಳ್ಳಿದರಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಣ್ಣ ಗುದ್ದೊಡು, ಗುದ್ದುದು ಬತ್ತಿನ ಪೇರ್ ನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಗು ಪಾಡ್ ದೀವೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಗಲ್ಲ್ ನ್ ಕೆಂಡೊಗು ಪಾಡ್ಡ್ ಅವ್ವು ಬೆಚ್ಚ ಆನಗ ಸೌಂಟುಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಪಾಲೆದ ಪೇರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದೀವೊಡು, ಪರಿಯರೆ ಕೈಪ್ಪೆ ಆಂಡಲಾ ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದ್ ಪರ್೦ಡ ಜಿವೊಗು ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆರ್ ಉಂದು ತಂಪು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ.

ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ದಾನೊ ಬುಡ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗು ಮರ್ದ್ ಕೊಂಡತ್ತ್‌ದ್ ದಾನೊ ಬುಡಿಯರ ಪೋಪುನೆ. ೫ ಬಗೆತ ಪೂವು, ೩ ಬಗೆತ ದಾನ್ಯೊ, ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ, ೫ ಪೈಸೆ, ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಗಂಧೊ, ಊದುಬತ್ತಿ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ಜೋಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಕದೊಲಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ತೋಡಬರಿಕ್ಕ್, ಅತ್ತಂಡ ಸುದೆತ ಬರಿಕ್ಕ್ ಕೊಂಡೊದು ಪೋಪೆರ್. ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಕುಲು ಮಾಂತೆರ್‍ಲಾ ಮೀಪೆರ್. ಕೊಂಡತ್ತ್‌ನ ಮಾಂತ ಸಾಮಾನ್‍ನ್‍ಲಾ ಮಾಂತೆರ್‍ನ ತರೆಕ್ಕ್ ೩ ಸುತ್ತು ಕೊಂಡತ್ತ್‌ದ್ ಸೂರ್ಯಗ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ದಾನೊ ಬುಡ್ಪೆರ್. ದಾನೊ ಬುಡ್‍ದ್ ಸೀದೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆರ್. ಬನ್ನಗ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ತೂಯರ ಆವಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಂಡೊಗು ಕಳ್ಳಿ ದೀಡುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ಪುನಾಯೆಲಾ ಕಂಡೊಗು ಕಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುನವು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಗೂಂಟೊದ ಕೊಡಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳಿದ ಗೆಲ್ಲ್‌ನ್ ಮುಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಯಿಟ್ಟ್ ಸುತ್ತ್‌ದ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಏನೆಲ್‌ದ ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡೊ ನೇಜಿ ನಡ್ದಾನಗ ಪಜಿಪಜಿ ತೋಜುಂಡು. ಆ ಕಂಡೊಗು ಕಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟುಂಡುಂದು ಬೇಸಾಯಗಾರಗ್ ಪೋಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆಕ್ಲ್‌ನ ಕಣ್ಣ್ ಬೂರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಕಳ್ಳಿ ನಡ್ಪುನೆ. ಕಳ್ಳಿ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಡ್ ನಡ್ಪುನ ದೈಯಿ. ಅಯಿತ ಪೇರ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ರಟ್ಟ್ಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಪುಡಾಪುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಕಳ್ಳಿದ ದೈ ನಡ್ಪುನೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.kanaja.in/ತುಳು-ಸಾಹಿತ್ಯ-ಚರಿತ್ರೆ-ಭಾಷ-37/
  2. http://www.icarelive.com/bedra/index.php?action=coverage&type=182