ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನೇಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಂಡೊ ದಪ್ಪುನೆ
ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಂಡೊ
ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನೆ
ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪನ್ಪಿನ ಓ ಬೇಲೆಪದೊ
ನೇಜಿ ನಡಿಯೆರೆ ತಯಾರಾದ್ ನೇಜಿದ ಸೂಡಿನ್ ಕಂಡ ಇಡೀ ಬಿರ್ಕ್ ದನೆ
ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನೆ
ಜಪಾನ್ ನಟ್ಟಿ

ನೇಜಿ ಪಂಡ ಬಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ ಕೊಡಿತ್ ಮಲ್ಲ ಆಯಿನ್ ದಯಿಕುಲೆನ್ ಕುರಳ್ ಬರ್ಪಿನೆಕ್ ದುಂಬು ನೇಜಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುರಳ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೈಯಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ ಪಂಡ ಕಂಡೊನು ದತ್ತ್‌ದ್ ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ. ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಬಿತ್ತುನೆಗ್ ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತುನೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ದತ್ತ್ತ್‌ದ್ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊಡು ಬಿತ್ತುನ ಕ್ರಮೊಕು ನೀರ್ ನೇಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ . ಅವು ಕೊಡಿತ್‌ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಂಡೊಡು ನಡ್ಪೆರ್

ಪೊಡಿ ನೇಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಡಿ ನೇಜಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗೊಳುದ ಅಕೇರಿಗ್ ನೀರ್‌ದ ಆಶ್ರಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ್‌ನ ಕಂಡೊಡು ಬುಳೆಪಾವೆರ್. ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನಗ ಕಂಡೊನು ದತ್ತ್‌ದ್ ಹದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಏಪಾಂಡಲ ಬತ್ತ್‌ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಈ ನೇಜಿಗ್ ಆಶ್ರಯ. ಬಿತ್ತ್‌ದ ಬಾರ್‌ನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‌ಲೆರೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮನದಾನಿ ಬಿತ್ತುವೆರ್. ಪೊಡಿ ನೇಜಿಗ್ ಬಿತ್ಯೆರೆ ಮುಂಗೆ ಬನ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‌ಲೆರೆ ಪಾಡ್ಂಡ್ ಯಾವುಂಡು.ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತಿನ ನೇಜಿ ಬಳಪುನೆ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಅಂಚಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನೆ ಪುಟ್ಟ ಕಾತ್‌ದ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊನು ದತ್ತ್‌ದ್ ಹದ ಮಲ್ತ್‌ದ ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತ್‌ನ ನೇಜಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪರಿಪುನ ನೀರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೆದುತ ನೀರ್‌ಡ್ ಒಂಜಿದಿನ ದೀವೊಡು ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮಿತ್ತ್ ತಟ್ಟ್‌ಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿಟ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ಡ್ ದೀವೊಡು ನೀರ್ ಮಾತ ಅರಿದ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊಟು ಪೊಸ ಬೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ (ಕೋರ್‌ದ್)ಹದ ಮಲ್ತ್ ದೀನ ಕಂಡೊಡು ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು.

ನೀರ್ ನೇಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೊ ದತ್ತ್‌ದ್ ಕೋರ್‌ದ್ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊಗು ಬಿತ್ತ್‌ದ್ ನೇಜಿ ಬುಳೆಪಾವುನ ಕ್ರಮೊಕು ನೀರ್ ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ ಪನ್ಪೆರ್. ನೀರ್ ನೇಜಿಗ್ ಬಿತ್ತುನ ಬಿತ್ತ್‌ದ್ ಆರೈಕೆಲ ಪೊಡಿ ನೇಜಿಗ್ ಬಿತ್ತುನ ಬಿತ್ತ್‌ದ್ ಆರೈಕೆಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ನೀರ್ ನೇಜಿಗ್ ಬಿತ್ತುನ ಬಿತ್ತ್‌ದ ಬಾರ್‌ನ್ ಗೋಣಿಡ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೊದ್‌ಲೆರೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮನದಾನಿ ನೀರ್‌ಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ನೀರ್ ಅರಿಯೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ದೀವೊಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಚ್ಚ ಮಣ್ಣ್‌ದ ನೆಲಟ್ ದೊರಿತ್‌ದ್ ಅಂಬಿ ನೀರ್ ಕೊರ್ದು(ತಲಿತ್‌ದ್)ಕೋಣೆದ ಮೂಲೆಡ್ ಕೂಟುದು ದಪ್ಪೊಗು ಗೋಣಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದಿಣ್ಣ ದೀವೊಡು ಮನದಾನಿ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು .ಆ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ದತ್ತ್‌ದ್ ಕೋರ್‌ನ ಕಂಡೊಗು ಬಿತ್ತೊಡು ಬಿತ್ತಿ ದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡದ ನೀರ್ ಆಜಾವೊಡು ೨ ದಿನತ ಉಲಯಿಡ್ ಕೊಡಿತ್‌ನ ಬಿತ್ತ್ ಬೇರ್ ಕೊರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನೀರ್ ಕಟ್ಟೊಡು. ಈ ನೇಜಿ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್. ೨೮ ದಿನೊಡ್ದು ೩೫ ದಿನತ ಉಲಯಿ ಉಂದೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಿರ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಡೊಡು ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು.

ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡೊಡು ಬಾರ್ ಬಿತ್ತ್‌ದ್ ಕೊಡಿತ್‌ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿನ ನೇಜಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಕಂಡೊಡು ನಡಿಯೆರೆಗೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನೆ ಪನ್ಪೆರ್[೧]. ನೇಜಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡುನೆಕ್ ನೇಜಿದ ಸೂಡಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿತ್ತಿನ ಬಿದೆ ಕೊಡಿತ್‌ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಕಂಡೊಡು ಸಾಲಸಾಲ್ ನಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಯಿಕ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನೆ ಪನ್ಪೆರ್[೨]

ವಿಧೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಕೆಲವೆರ್ ಸಂಕಲೆ ಪತ್ತ್ದ್ ನಡ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಜಪಾನ್ ನಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಜಪಾನ್ ನಟ್ಟಿ ತೂಯೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಜಪಾನ್ ನಟ್ಟಿ ನಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೊದ ಮಣ್ನ್ ನುಗುತೆ ಆಯೆರೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಕಂಡೊಡು ನೇಜಿ ನಡ್ದ್ ಆದ್ ಅವು ಕೆಯಿ ಆಪುನ ನಡುಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮೂನೆದ ಪಂತಿಲು ಬುಳೆಯೆರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ದೆತ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ನೇಜಿಗ್ ಪಾಡಿನ ಗೊಬ್ಬರೊಲೆನ್ ಪೂರ ತಿಂದ್ ದ್ ನೇಜಿಡ್ದ್ ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊರ್ಕುಂಡು. ನೇಜಿಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕಂದೆ ಫಸಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅಯಿಕಾದ್ ಆ ಪಂತಿಲೆನ್ ಪೊರ್ಪೊಡು. ಜಪಾನ್ ನಟ್ಟಿಡ್ ಪಂತಿನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಲಾ ಸುಲಭೊ. ಜಪಾನ್ ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೋಡಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಆವರ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ತೂವೆರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ ಅಂದಾಜಿಗ್ ಸೀದಾ ನಡೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಸೀದಾ ನಡ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ನಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಕೆಯಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಯಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೀರ್‌ಗ್ ಬಿತ್ತ್‌ದ್ ನೇಜಿನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅವೆನ್ ಅಂಚನೆ ಬಳಪಾದ್ ಕೆಯಿ ಬೀಸ್‌ದ್ ಬಾರ್ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೊ ಕೊಯ್ಯಿದ್ಚ್ ಕೆಯಿನ್ ಹಾಕ್‌ದ್ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೇಜಿ&oldid=136387"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು