ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಸಾರ್ ದಾಂತೆ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಕೋರಿಸುಕ್ಕ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೊಗು ಬಾರಿ ಪುದರ್. ಮದಿಮೆ, ನಿಶ್ಚಯ, ಬಯಕೆ, ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡೇ. ಅತ್ತಂದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಬಳಕೆ ಉಂಡು. ಭೂತೊಲೆಗ್ ಬಲಸನಗ, ಉಲಯಿ ಲೆಪ್ಪುನಗ, ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೊಲ್ಪು ಕೋರಿದನೇ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಭೂತೊಗು, ಅಗಲ್ ಲೆಗ್ ಬಲಸನಗ ಹೆಚ್ಚ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಊರ್ದ ಕೋರಿಗ್ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚ. ಅಂಚಾದ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೊಗು ಊರ್ದ ಕೋರಿನೇ ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿ ಕಜಿಪುಗು ದೆಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಗರಮ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾತಾ ಸೇರಾದ್ ಸಾಮಾನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಪೊತ್ತುದಿ ಸನ್ನ ಕಡೆವೊಡಿ. ಸನ್ನ ಕಡೆಯಿಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಗು ದೆತ್ತ್ ದ್ ದೀದ್ ಅವ್ವೇ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೆರೆದಿನ ನುಂಗುದಿ ತಾರಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವೊಡು. ಅವೆನ್ಲಾ ದೆತ್ತ್ ದ್ ದೀದ್ ಕಲ್ಲ್ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ ನ್ಲಾ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಡು. ದಾಸೆಮಿ, ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ನೀರ್ ಆಜಾದಿನ ಕೋರಿನ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪುಲಾ, ದೆತ್ತ್ ದೀತಿ ನೀರ್ ನ್ಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಹದ ತೂಟ್ಟು ಬೆಯ್ಪಾವೊಡು. ಬೆಯಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಕಲಡಾವೊಡು, ಉಪ್ಪು ಕಲಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ್ಡಡ್ ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದ್ ದೀದಿತ್ತಿ ತಾರಾಯಿದ ಪೂನು ಐಕ್ ಪಾಡೊಡು. ಹದ ತೂಟ್ಟು ನೀರ್ ಮಾತಾ ಆಜುನೆಟ್ಟ ಕೈಲ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ನೀರ್ ಮಾತಾ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ. ಬಿಸಲೆ ಜಾದ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ದೀವೊಡು.

ಕೋರಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]