ಮಂಜೊಲ್ ಇರೆತ್ತ ಅಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಮಂಜೊಲ್ತಿರೆತಡ್ಯೆ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಆಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಡರ್ ಪರ್ಬದಪಗ ಮಂಜೊಲ್ತಿರೆತಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಅಡ್ಯೆಗ್ ಮಂಜಲ್ದಿರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಂಜಲ್ದ ದೈತ ಇರೆನ್ ಕೊಯಿದ್ ಆ ಇರೆಟ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆತಡ್ಯೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಅಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಪಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಸಮಯಡೇ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸಮಯ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯಿತ್ತ ಅಡ್ಯೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಂದ್ಂಡ ಸೀಕ್ ದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ತುಳುವೆರೆನವು.

ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆತ್ತಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ/ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ
  2. ಬೆಲ್ಲ
  3. ತಾರಾಯಿ
  4. ಉಪ್ಪು
  5. ಮಂಜಲ್‍ದ ಇರೆ

ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿನ್ ಬೊದುಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್, ಬೊದ್‍ಲೆನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ್ ಲುಂಬುದು ಕಡೆವೊಡು. ಅವು ಗರಿಗರಿ ಕಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ. ಮಂಜಲ್‍ದ ಇರೆಕ್ಕ್ ಅರಿತ್ತ ಬಂದೊನು ಪತ್ತಾದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರೆದಿ ತಾರಾಯಿನ್ ಬೆರೆಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪಾಡೊಡು. ಪರಿಮಳೊಗು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚ ಪಾಡ್‍ನ ಇರೆನ್ ಮಡಿತ್‌ದ್ ತೊಂದುರುದ ಕರಟ್ಟ್ ದೀದ್ ಬೆಯ್ಪಾವೊಡು. ಬೆಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಡ್ಯೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ರುಚಿಲಾ, ಪರಿಮಳಲಾ, ಶರೀರೊಗು ಎಡ್ಡೆಲಾ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]